Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą w Ornecie
drukuj

Dział zespołu planowania, księgowości i analiz

Do zakresu działania Zespołu planowania, księgowości i analiz w szczególności należy:

1) prowadzenie rachunkowości Centrum zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych i rachunkowości oraz zasadami polegającymi na:

 

a) zorganizowaniu i doskonaleniu sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochrony mienia jednostki oraz prawidłowym prowadzeniu księgowości, sporządzaniu księgowej kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej,

b) zorganizowaniu i doskonaleniu prowadzenia księgowości oraz sporządzaniu księgowej kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej w celu zabezpieczenia rzetelności i prawidłowości z zastosowaniem racjonalnej organizacji pracy i techniki przetwarzania danych,

c)  bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej w celu zabezpieczenia rzetelności i prawidłowości z zastosowaniem racjonalnej organizacji pracy i techniki przetwarzania danych,

d) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:

 

-  terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,

-  ochronę mienia jednostki i terminowe rozliczenie osób odpowiedzialnych za to mienie,

-  prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,

-  należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych prowadzonych za pomocą programu komputerowego oraz sprawozdań finansowych, nadzorowaniu całokształtu pracy z zakresu rachunkowości;

2) opracowanie planów finansowych wynikających z potrzeb planowania Centrum;

3) dokonywanie podziału środków finansowych na płace, wydatki rzeczowe i remonty własne;

4) opracowywanie zbiorczych sprawozdań i bilansów z realizacji zadań finansowych pomocy społecznej;

5) zorganizowanie i doskonalenie systemu wewnętrznej informacji;

6) prowadzenie gospodarki finansowej Centrum zgodnie z obowiązującymi zasadami polegającymi na:

 

a) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnieniu ochrony wartości pieniężnych,

b) zapewnianiu pod względem formalnym prawidłowości zawieranych umów przez Centrum,

c)  zapewnianiu prawidłowego ściągania należności i dochodzeniu roszczeń spornych oraz spłat zobowiązań,

d) przestrzeganiu obowiązujących przepisów dotyczących w szczególności:

-  ustalania i opłacania podatków i innych świadczeń o podobnym charakterze,

-  wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników,

-  pokrywania kosztów i wydatków z własnych środków,

-  prawidłowym dysponowaniu środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych;

 

7)  analiza gospodarki finansowej Centrum;

8)  dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej funkcjonowania podległych placówek w zakresie organizacji oraz sporządzanie stosownych dokumentów z przeprowadzonych kontroli;

9)  realizacja prawidłowej polityki kadrowej Centrum;

 

10) dokonywanie analiz w zakresie zadań dotyczących spraw kadrowo - organizacyjnych;

11) prowadzenie obsługi finansowo - księgowej Rodzinnego Domu Dziecka w Lidzbarku Warmińskim;

12) prowadzenie akt osobowych pracowników Centrum;

13) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu zatrudniania;

14) prowadzenie i przekazywanie sprawozdawczości z zakresu pomocy społecznej w wersji elektronicznej;

15) współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników, a w szczególności przy organizacji okresowych badań lekarskich pracowników.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Paweł Waleńczuk
Odpowiada:Paweł Waleńczuk
Wytworzył:Paweł Waleńczuk
Data ostatniej zmiany:2018-03-13 11:38:04

Archiwum

Data Autor
2018-03-13 11:36 Paweł Waleńczuk zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 292