Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą w Ornecie
drukuj

Zakres działania

 

PCPR realizuje zadania własne powiatu określone ustawą o pomocy społecznej, ustawą
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawą o przeciwdziałaniu przemocy i przepisami wydanymi na ich podstawie, w szczególności w zakresie:

1) opracowywania i realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej. wspierania osób niepełnosprawnych i innych.

2) prowadzenia specjalistycznego poradnictwa;

3) przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki.

4) udzielania informacji o prawach i uprawnieniach;

5) doradztwa metodycznego dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;

6) zapewnienia dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo- wychowawczych;

7) organizowania wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo- terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia;

8) tworzenia warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych;

9) prowadzenia placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym;

10) finansowania:

a) świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo- terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu,

b) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze. rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo- wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo- terapeutyczne;

11) sporządzania sprawozdawczości;

12) przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

13) realizacji zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

14) finansowania pobytu w pieczy zastępczej osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

15) podejmowania działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności;

16) współpracy z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób;

17) dofinansowania zadań na rzecz osób niepełnosprawnych:

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

d) likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

e) kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej;

18) przygotowywania procedur zlecania przez powiat podmiotom uprawnionym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie odrębnych przepisów:

a) zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; współpraca
w zakresie realizacji zadań przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

b) zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: nadzór nad realizacją tych zadań;

 

25) realizacja innych zadań wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, uchwał Rady Powiatu Lidzbarskiego, Zarządu Powiatu Lidzbarskiego oraz porozumień zawartych przez Powiat Lidzbarski z organami administracji rządowej i samorządowej.

 

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Paweł Waleńczuk
Odpowiada:Paweł Waleńczuk
Wytworzył:Paweł Waleńczuk
Data ostatniej zmiany:2016-11-16 11:39:46

Archiwum

Data Autor
2016-09-05 08:56 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 995