Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
drukuj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zawartość deklaracji dostępności

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.. Data publikacji strony internetowej: 2014-12-18. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-22. Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-09-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Piórkowska, biuro@pfp.gda.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 302-20-05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

  1. Siedziba PFP Sp. z o.o. w Gdańsku: a) Wejście do budynku od ul. Szara 32-33 przez punkt kontroli wejść. Przejście ogólnodostępnym korytarzem, wejście klatką schodową lub windą znajdującą się w korytarzu przy schodach na I piętro, gdzie znajduje się siedziba PFP Sp. z o.o. b) Wejście do budynku posiada pochylnię dla osób niepełnosprawnych. c) Obiekt chroniony całodobowo. d) Wstęp na teren obiektu możliwy w godzinach pracy PFP Sp. z o.o. e) Parking wewnętrzny niedostępny dla osób trzecich. Miejsca parkingowe ogólnodostępne przy budynku, brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. f) Istnieje prawo wstępu do budynku z psem asystującym.
  2. Biuro PFP Sp. z o.o. w Kartuzy: a) Brak możliwości wjazdu na wózku inwalidzkim do Biura PFP Sp. z o.o. zlokalizowanego na I piętrze budynku. Istnieje możliwość wejścia do budynku na parterze. Osoby które nie mają możliwości wejścia do biura mogą skontaktować się telefonicznie z pracownikiem biura pod numerem tel. 609-813-182 i umówić się na spotkanie w uzgodnionym miejscu i czasie. b) Obiekt monitorowany. c) Wstęp na teren obiektu możliwy w godzinach pracy biura PFP Sp. z o.o. d) Parking zewnętrzny dostępny dla wszystkich, brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. e) Istnieje prawo wstępu do budynku z psem asystującym.
  3. Biuro PFP Sp. z o.o. w Słupsku: a) Wejście do budynku od strony parkingu umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim. b) Wejście na I piętro przez hol główny, następnie schodami lub windą znajdującą się z prawej strony holu, gdzie znajduje się biuro PFP Sp. z o.o. W holu znajduje się recepcja budynku. c) Obiekt chroniony całodobowo. d) Wstęp na teren obiektu możliwy w godzinach pracy biura PFP Sp. z o.o. e) Parking zewnętrzny dostępny dla wszystkich posiada 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych. f) Istnieje prawo wstępu do budynku z psem asystującym.
  4. Biuro PFP Sp. z o.o. w Tczewie: a) Wejście do budynku od strony parkingu. Wejście do budynku posiada rampę wjazdową dla osób niepełnosprawnych. b) Wejście klatką schodową lub windą znajdującą się za przedsionkiem, gdzie znajduje się na I piętrze biuro PFP Sp. z o.o. c) Obiekt monitorowany. d) Wstęp na teren obiektu możliwy w godzinach pracy biura PFP Sp. z o.o. e) Parking zewnętrzny dostępny dla wszystkich posiada 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych. f) Istnieje prawo wstępu do budynku z psem asystującym.
  5. Biuro PFP Sp. z o.o. w Wejherowie: a) Wejście do budynku od strony ulicy umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim. Wejście klatką schodową lub windą do biura PFP Sp. z o.o. znajdującego się na drugim piętrze. b) Obiekt monitorowany c) Wstęp na teren obiektu możliwy w godzinach pracy biura PFP Sp. z o.o. d) Brak parkingu zewnętrznego, przy ulicy w strefie parkowania płatnego znajdują się wyznaczone 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. e) Istnieje prawo wstępu do budynku z psem asystującym.
  6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego_Stan w dniu 01.01.2021 r.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Małgorzata Piórkowska
Odpowiada:Małgorzata Piórkowska
Wytworzył:Małgorzata Piórkowska
Data ostatniej zmiany:2023-07-20 15:34:40

Archiwum

Data Autor
2022-09-01 13:52 Małgorzata Piórkowska zobacz
2022-09-01 12:43 Małgorzata Piórkowska zobacz
2021-11-09 15:04 Małgorzata Piórkowska zobacz
2021-09-08 08:36 Małgorzata Piórkowska zobacz
2021-09-08 08:34 Małgorzata Piórkowska zobacz
2021-09-08 08:31 Małgorzata Piórkowska zobacz
2021-03-30 09:05 Małgorzata Piórkowska zobacz
2021-03-30 09:04 Małgorzata Piórkowska zobacz
2021-03-30 09:01 Małgorzata Piórkowska zobacz
2020-09-25 14:57 Małgorzata Piórkowska zobacz
2020-09-25 14:55 Małgorzata Piórkowska zobacz
2020-09-23 13:00 Małgorzata Piórkowska zobacz
2017-05-15 16:54 Joanna Szumacher zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1082