Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
drukuj

Kontrole

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o. o. w 2023 r:

Lp. Nazwa organu kontroli Data Zakres kontroli
1 Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o. o.

29.11.2022 r.– 10.03.2023 r.

Prawidłowość realizacji Umowy Pożyczki PFR/PO/2020/03

2 Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o. o

29.11.2022 r. – 30.03.2023 r.

Prawidłowość realizacji Umowy Operacyjnej nr PFR/POB/2022/01 Instrument Finansowy Pożyczka na Odbudowę Biznesu
3 Izba Administracji Skarbowej

30.12.2022 r.– 17.03.2023r.

Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie umów operacyjnych: 2/RPPM/6020/2020/11/DIF/289, 2/RPPM/6020/2020/111/DIF/290, 2/RPPM/0317/2017/11/DIF/001

4 Jednostka Certyfikująca ISOCERT Sp. z o.o. Sp. k

04.04.2023 r.

Coroczny zewnętrzny audyt wdrożonego, utrzymywanego i doskonalonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem informacji, obowiązujący w PFP Sp. z o. o. Akredytowana jednostka certyfikująca ISOCERT przeprowadziła niezależną ocenę w zakresie spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 oraz PN-EN ISO 9001:2015-10
5
Izba Administracji Skarbowej

15.05.2023 r. –

18.08.2023 r.

 

Audyt Projektu nr RPPM.10.03.02-22-IFB1/16, Umowa Operacyjna nr 90279 z dnia 19.12.2018 w zakresie płatności przekazanych na rzecz Ostatecznych Odbiorców oraz  w zakresie Opłat za Zarządzanie

6
Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o. o.

16.11.2023 r. – 

w trakcie

Prawidłowość realizacji Umowy Operacyjnej na Uruchomienie i Zarządzanie Produktem Finansowym – Pożyczka Turystyczna nr PFR/2/2017III/6 w obszarze: Jednostkowych Pożyczek, informacji i promocji, ochrony danych osobowych, prowadzonych działań windykacyjnych
7

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o. o.

16.11.2023 r. – 

w trakcie

Prawidłowość realizacji Umowy Operacyjnej nr PFR/POB/2022/01 Instrument Finansowy Pożyczka na Odbudowę Biznesu

 

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o. o. w 2022 r:

Lp. Nazwa organu kontroli Data Zakres kontroli
1 Europejski Bank Inwestycyjny

19.02.2021 r.-

30.06.2022 r.

Procedura monitoringu zza biurka dotyczaca Pożyczki OZE (Umowa Operacyjna nr FI 90279 zawarta z Eropejskim Bankiem Inwestycyjnym w dniu 19.12.2018 r.)za rok 2020.
2 Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o. o

27.10.2021 r.-

31.05.2022 r.

Prawidłowość realizacji Umowy Operacyjnej nr PFR/PP/2020/04.
3 Jednostka Certyfikująca ISOCERT Sp. z o. o. Sp. k.

01.03.2022 r.-

02.03.2022 r.

Całoroczny zewnętrzny audyt wdrożonego, utrzymywanego i doskonalonego Zintrgrowanego Systemu Zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem informacji,obowiązujący w PFP Sp. z o.o. Akredytowana jednostka certyfikująca ISOCERT przeprowadziła niezależną ocenę w zakresie spełniania wymagań normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 oraz PN-EN ISO 9001:2015-10.
4 Zakład Ubezpieczeń Społecznych

21.03.2022 r.-

31.03.2022 r.

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie  do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawienie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
5 Izba Administracji Skarbowej

06.04.2022 r.-

23.06.2022 r.

Audyt Projektu nr RPPM.10.03.02-22-IFB1/16, Umowa Operacyjna nr 90273 z dnia 19.12.2018
6 Bank Gospodarstwa Krajowego

18.07.2022 r.-

08.08.2022 r.

Prawidłowość realizacji umowy Operacyjnej nr 2/RPPM/6020/2020/III/DIF/290- Instrument Finansowy - Pożyczka Płynnościowa.

 

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o. o. w 2021 r.

Lp. Nazwa organu kontroli Data Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli
1 Europejski Bank Inwestycyjny 19.02.2021 Procedury monitoringu zza biurka dotyczącej pożyczki OZE (Umowa Operacyjna nr FI 90279 zawarta z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w dniu 19.12.2018 za rok 2020.
2 Jednostka Certyfikująca ISOCERT Sp. k 14-15.04.2021 Coroczny zewnętrzny audyt wdrożonego, utrzymywanego i doskonalonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem informacji, obowiązujący w PFP Sp. z o.o. Akredytowana jednostka certyfikująca ISOCERT przeprowadziła niezależną ocenę w zakresie spełnienia wymagań noremy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 PNEN ISO 9001:2015-10.
3 Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku 08-30.05.2021 Audyt środków pochodzących z budżertu Unii Europejskiej dotyczących Umowy opieracyjnej nr 2/RPPM/6020/2020/III/DIF/290 w zakresie płatności przekazanejostatecznemu odbiorcy oraz Umowy operacyjnej nr 2/RPPM/0317/II/DIF/001 w zakresie opłat za zarządzanie.
4 Bank Gospodarstwa Krajowego 29.09-134.10.2021

Prawidłowości realizzcji wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE.

 

Badanie zgodności przetwarzania danych osobowych powierzonych przez BGK Pomorskiemu Funduszowi Pożyczkowemu Sp. z o.o. w ramach realizacji zadań wynikających ze wszystkich zawartych Umów.

5 Bank Gospodarstwa Krajowego 22.09-06.10.2021 Prawidłowości realizacji Umowy Operacyjnej nr 2/RPPM/6020/2020/II/DIF/289 - Instrument Finansowy - Pożyczka Płynnościowa.
6 Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. 27.10.2021 Prawidłowości realizacji Umowy Operacyjnej nr PFR/PP/2020/04 - Produkt Finansowy - Pożyczka Płynnościowa.
7 Bank Gospodarstwa Krajowego 15.11.2021-26.11.2021 Prawidzłowość realizacji Umowy Operacyjnej nr 2/RPP/0317/2017/II/DIF/001.

Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w 2020 r.

Lp.

Nazwa organu kontroli

Data

Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli

1.

Jednostka Certyfikująca ISOCERT

Sp. z o.o. Sp. k.

16.03.2020 – 17.03.2020

Coroczny zewnętrzny audyt wdrożonego, utrzymywanego i doskonalonego Zintegrowanego Systemu Zrządzania jakością oraz bezpieczeństwem informacji, obowiązujący w PFP Sp. z o. o. Akredytowana jednostka certyfikująca ISOCERT przeprowadziła niezależną ocenę w zakresie spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 oraz PN-EN ISO 9001:2015-10 z wynikiem pozytywnym

2.

Izba Administracji Skarbowej

08.07.2020-09.09.2020

Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014-2020, w tym potwierdzenie u PFP Sp. z o.o. w zakresie umowy operacyjnej nr 2/RPPM/0317/2017/II/DIF/001, w tym wydatków kwalifikowalnych – płatności przekazanych na rzecz ostatecznych odbiorców oraz opłat za zarządzanie ujętych we wniosku o płatność Menadżera Funduszu Funduszy (Banku Gospodarstwa Krajowego)

3.

Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

30.09.2020-    12.02 2021

Do czynności objętych zakresem kontroli należała kontrola realizacji Umowy Operacyjnej - Nowy Limit Pożyczka Globalna nr 2.3/2012/FPJWP/3/089/NL-3/PFR/010 w obszarze 1. operacje II stopnia, 2. poprawność informacji i promocji,  3. ochrona danych osobowych

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w 2019 r.

Lp.

Nazwa organu kontroli

Data

Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli

1.

Jednostka Certyfikująca ISOCERT

Sp. z o.o. Sp. k.

06.03.2019 – 08.03.2019

Coroczny zewnętrzny audyt wdrożonego, utrzymywanego i doskonalonego Zintegrowanego Systemu Zrządzania jakością oraz bezpieczeństwem informacji, obowiązujący w PFP Sp. z o. o. Akredytowana jednostka certyfikująca ISOCERT przeprowadziła niezależną ocenę w zakresie spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 oraz PN-EN ISO 9001:2015-10 z wynikiem pozytywnym

2.

Bank Gospodarstwa Krajowego

08.05.2019-10.05.2019

Do czynności objętych zakresem kontroli  należała kontrola realizacji Umowy Operacyjnej nr 2/RPPM/0317/2017/II/DIF/001 w obszarze Umów Inwestycyjnych, kontroli u Ostatecznych Odbiorców oraz działań informacyjnych i promocyjnych, a także weryfikacja wydatkowania środków Jednostkowych Pożyczek – w trakcie kontroli na miejscu u Ostatecznych Odbiorców.

3.

Centralne Biuro Antykorupcyjne

19.06.2019-19.12.2019

Do czynności objętych zakresem kontroli należała kontrola prawidłowości udzielania pożyczek w latach 2014-2018.

W IV kwartale 2019 roku działania kontrolne prowadziła Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie podjętej w dniu 10 września 2019 r. Uchwały nr 25/19 Rady Nadzorczej Spółki w sprawie dokonania czynności kontrolnych w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. Czynnościami kontrolnymi Rady Nadzorczej w Spółce, objęte zostały obszary tematyczne związane z funkcjonowaniem Spółki w 2018 i 2019 roku.

Zakres przedmiotowy oraz wyniki kontroli Rady Nadzorczej Spółki ujęto w tabeli:

Lp.

Data

Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli

1.

 

 

 

22.10.2019 r. -15.11.2019 r.

kontrola wybranych losowo aktywnych umów w roku 2018 i 2019 w zakresie działalności pożyczkowej, pod kątem przestrzegania postanowień  Regulaminu działalności pożyczkowej

kontrola realizacji spłaty pożyczek, działań windykacyjnych i wypowiedzianych umów pożyczkowych oraz ocena szkodowości

kontrola umów cywilnoprawnych, z wyłączeniem umów pożyczkowych

kontrola realizacji procedury antykorupcyjnej

 

Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w 2018 r.

Lp.

Nazwa organu kontroli

Data

Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli

1.

Jednostka Certyfikująca ISOCERT

Sp. z o.o. Sp. k.

26-27.02.2018 r.

Podczas auditu przeprowadzonego w organizacji System zarządzania wykazał zgodność z kryteriami auditu, jest skuteczny w odniesieniu do zmian wewnętrznych i zewnętrznych oraz odpowiedni i przydatny do zakresu certyfikacji. Zebrane dowody z auditu na zgodność i efektywność systemu zarządzania Organizacji pozwoliły także stwierdzić, że system posiada zdolność do zapewnienia, że organizacja spełnia mające zastosowanie wymagania przepisów prawnych i umów, a także zdolność do zapewnienia oczekiwanych wyników skuteczności systemu.

Personel wykazuje zaangażowanie w utrzymanie, skuteczność i doskonalenie systemu zarządzania, co przyczynia się do poprawy działania organizacji. Funkcjonowanie systemu zarządzania pozwala organizacji na osiąganie swoich celów biznesowych.

Zalecenia pokontrolne i ich wykonanie

Podczas auditu przeprowadzonego w organizacji nie stwierdzono żadnych niezgodności.

Rekomendowane jest utrzymanie certyfikacji dla SZBI według PN ISO/IEC 27001: 2014, certyfikacji na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009/przejście na PN-EN ISO 9001:2015

2.

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

31.08.2018 r.

Do czynności objętych zakresem kontroli  należało ustalenie prawidłowość realizacji Umowy Operacyjnej – pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/8/2017.

Zalecenia pokontrolne i ich wykonanie

Zespół kontrolujący nie stwierdził istotnych niezgodności.

3.

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

29.10.2018 r.

Do czynności objętych zakresem kontroli należała kontrola Umowy Operacyjnej – Nowy Limit Pożyczka Globalna nr 2.4/2013/FPJWP/3/159/NL/PFR/006

Zalecenia pokontrolne i ich wykonanie

Protokół i zalecenia pokontrolne są w trakcie przygotowywania przez Jednostkę Kontrolującą.

Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w 2017 r.

Lp.

Nazwa organu kontroli

Data

Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli

1.

Jednostka Certyfikująca ISOCERT Sp. z o.o. Sp. k.

27-28.02.2017 r.

W zakresie przeprowadzanego audytu oceniano:

Dla normy PN-EN ISO 9001:2009: Świadczenie usług finansowych polegających na udzielaniu pożyczek.
Dla normy PN-ISO/IEC 27001:2014: Świadczenie usług finansowych polegających na udzielaniu pożyczek; Ochroną objęto wszelkie informacje przetwarzane w związku z wyżej wymienionymi procesami, zgodnie z deklaracją stosowania wersja 3 z dnia 9.02.2017, w lokalizacji: ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk Wyłączenia: Załącznik A punkty: A.12.1.4, A.14.1.2, A.14.2.1, A.14.2.2, A.14.2.3, A.14.2.4, A.14.2.5, A.14.2.6, A.14.2.7, A.14.2.8, A.14.2.9, A.14.3.1.

2.

Bank Gospodarstwa Krajowego

5.12.2017-19.01.2018 r.

Do czynności objętych zakresem kontroli  należało ustalenie prawidłowość utworzenia Instrumentów Finansowych oraz przygotowania organizacyjnego i technicznego Pośrednika Finansowego do realizacji Umowy Operacyjnej nr 2/RPPM/0317/2017/II/DIF/001.

3.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

19.12.2017 r.

Do czynności objętych zakresem kontroli należała kontrola trwałości operacji w ramach projektu nr POKL.06.02.00-22-143/12 pn.: „Kapitał na start. Mikropożyczki dla zakładających działalność gospodarczą.”: udzielanie pożyczek, monitorowanie spłaty udzielonych pożyczek, przeznaczanie wszystkich środków uzyskanych z dokonanych przez niego inwestycji ze środków dofinansowania na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego, przekazywanie do IP sprawozdań dot. wyników działalności pożyczkowej oraz podejmowanie działań windykacyjnych w sytuacji zaprzestania przez pożyczkobiorcę spłaty pożyczki w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji Projektu.

Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w 2016 r.

Lp.

Nazwa organu kontroli

Data

Zakres przedmioty prowadzonej kontroli

1.

Agencja Rozwoju
Pomorza S. A.

11-22.01.2016 r.

Do czynności objętych zakresem audytu należała poprawność realizacji Projektu "Powiatowe Centra Informacyjne Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o. o. i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o." w ramach umowy o dofinansowanie UDA-RPPM.01.04.00-00-004/08-00.

2.

Bank Gospodarstwa Krajowego

16-18.03.2016 r.

Do czynności objętych zakresem audytu należała poprawność realizacji Umowy Operacyjnej - Pożyczka Globalna nr 1/PG/POPW/2012/13 w obszarze Operacji II Stopnia, kosztów zarządzania, informacji i promocji Projektu.

3.

Najwyższa Izba Kontroli

19.09-30.11.2016 r.

Do czynności objętych zakresem audytu należało badanie wspierania przedsiębiorczości przez regionalne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe

4.

Agencja Rozwoju
Pomorza S. A.

07.11.2016 r. - 19.01.2017 r.

Do czynności objętych zakresem audytu należała realizacja projektu "Program mikrofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorców spoza Trójmiasta" pod względem merytorycznym, rzeczowym i finansowym.

5.

Agencja Rozoju
Pomorza S. A.

23.11.2016 r. - 21.01.2017 r.

Do czynności objętych zakresem audytu należała kontynuacja czynności kontrolnych rozpoczętych w 2013 r. związanych z realizacją Projektu pod nazwą "Dokapitalizowanie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o. o. "

6.

Pomorski Fundusz
Rozwoju Sp. z o. o.

18-21.11.2016 r.

Do czynności objętych zakresem audytu należały Operacje II Stopnia, koszty zarządzania, instrumenty informacji i promocji dot. Pożyczki Globalnej nr 2.1/2010/FPJWP/1/002

7.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

20-21.12.2016 r.

Do czynności objętych zakresem audytu należała weryfikacja zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu, a w szczególności kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr POKL.06.02.00-22-143/12

 

 

Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w 2015 r.

Lp.

Nazwa organu kontroli

Data

Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli

1

Urząd Kontroli Skarbowej

06.2015r.

Do czynności objętych zakresem audytu należało sprawdzenie zasadnego gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2

Bank Gospodarstwa Krajowego Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego

31.08-03.09.2015r.

Tematem kontroli była weryfikacja poprawności Operacji II Stopnia przez Ostatecznego Beneficjenta, o którym mowa w umowie operacyjnej nr 2.3/2012/FPJWP/3/089 oraz 2.4/2013/FPJWP/3/159.

Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w 2014 r.

Lp.

Nazwa organu kontroli

Data

Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli

1

Urząd Kontroli Skarbowej

w I i II kwartale 2014 r.

Do czynności objętych zakresem audytu należało sprawdzenie zasadnego gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WP.

2

Bank Gospodarstwa Krajowego Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego

02.04-21.05.2014 r.

Tematem kontroli była weryfikacja poprawności Operacji II Stopnia przez Ostatecznego Beneficjenta wskazanego przez Instytucję Zarządzającą w zakresie nakładania się dofinansowania, o którym mowa w umowie operacyjnej nr 2.2/2011/FPJWP/1/039 oraz 2.3/2012/FPJWP/3/089.

3

Komisja Europejska

8-9.09.2014 r.

Czynności audytowe w zakresie Instrumentów Inżynierii Finansowej w stosunku do projektu nr RPPM.01.04.00-00-003/09 realizowanego przez Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w 2013 r.

Lp.

Nazwa organu kontroli

Data

Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli

1

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

04-08.03.2013 r.

Zakres kontroli obejmował projekt pn. "Dokapitalizowanie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

2

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

13-18.04.2013 r.

Spółkę badano w zakresie poprawności realizacji projektu pn. "Powiatowe Centra Informacyjne Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o." pod względem merytorycznym, rzeczowym i finansowym.

3

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

16-17.12.2013 r.

Spółkę badano w zakresie realizacji projektu nr POKL.06.02.00-22-143/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakres obejmował weryfikację zgodności projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu oraz we wniosku o dofinansowanie.

Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w 2012 r.

Lp.

Nazwa organu kontroli

Data

Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli

1

Urząd Kontroli
Skarbowej w Gdańsku

 

Zakres obejmował projekt pt. „Dokapitalizowanie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.”    w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Czynności kontrolne dotyczyły m.in. oceny zapisów zawartych w biznes planie, weryfikacji realizacji projektu z zapisami umowy o dofinansowanie, zgodności dokumentów dotyczących wydatkowania środków z zapisami księgowymi. Audyt obejmował również sprawdzenie czy Spółka wywiązuje się z obowiązków sprawozdawczych oraz ustalenie czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi.

2

Agencja Rozwoju
Pomorza S.A.

19-23.03.2012 r.

Spółkę badano w zakresie poprawności realizacji projektu pn. "Powiatowe Centra Informacyjne Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o." pod względem merytorycznym, rzeczowym i finansowym.

3

Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej Banku Gospodarstwa Krajowego 

 16-18.05.2012 r.

 Kontrola w zakresie poprawności realizacji Umów Operacyjnych- Pożyczka Globalna wg stanu na dzień 30 marca 2012 r.

4

Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej Banku Gospodarstwa Krajowego

 20.07.2012 r.

 Weryfikacja poprawności realizacji obu umów Operacyjnych Pożyczka Globalna w zakresie nakładania się dofinansowania

Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w 2011 r.

Lp.

Nazwa organu kontroli

Data

Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli

1

Agencja Rozwoju
Pomorza S.A.

07-14.02.2011

Kontrola partnerskiego projektu pt. "Powiatowe Centra Informacyjne Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o." realizowanego w ramach działania 1.4 Systemowe wspieranie przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

2

Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.

06-07.06.2011

Kontrola poprawności Opracji II Stopnia według stanu na dzień 30 kwietnia 2011 r.w aspekcie realizacji Umowy Operacyjnej- Pożyczka Globalna I Stopnia.

Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w 2008 r.

Lp.

Nazwa organu kontroli

Data

Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli

 1

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Ko5ntroli Płatników Składek

 

04-06.06.2008r.

- prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz in. składek i wpłat, do których zobowiązanych jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
- ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie tych świadczeń i zasiłków oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu
- prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe
- prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych

Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w 2007 r.

Lp.

Nazwa organu kontroli

Data

Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli

1

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

25-26.09.2007r.

Audyt projektu Programu Mikrofinansowania Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o." realizowanego w ramach działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w okresie od 20.11.2005 r. do 26.09.2007 r.

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Joanna Szumacher
Odpowiada:Joanna Szumacher
Wytworzył:Joanna Szumacher
Data ostatniej zmiany:2024-01-26 09:07:02

Archiwum

Data Autor
2024-01-26 09:03 Joanna Szumacher zobacz
2024-01-26 08:53 Joanna Szumacher zobacz
2024-01-26 08:49 Joanna Szumacher zobacz
2024-01-26 08:48 Joanna Szumacher zobacz
2023-07-20 12:15 Joanna Szumacher zobacz
2023-07-20 10:57 Joanna Szumacher zobacz
2022-11-24 09:43 Joanna Szumacher zobacz
2022-11-23 14:51 Joanna Szumacher zobacz
2022-11-23 11:50 Joanna Szumacher zobacz
2022-11-23 08:53 Joanna Szumacher zobacz
2022-11-23 08:51 Joanna Szumacher zobacz
2022-11-23 08:50 Joanna Szumacher zobacz
2022-11-23 08:10 Joanna Szumacher zobacz
2022-11-22 15:56 Joanna Szumacher zobacz
2022-11-22 15:55 Joanna Szumacher zobacz
2022-11-22 15:35 Joanna Szumacher zobacz
2022-11-22 15:03 Joanna Szumacher zobacz
2021-11-15 11:29 Joanna Szumacher zobacz
2021-11-15 11:26 Joanna Szumacher zobacz
2021-11-15 11:23 Joanna Szumacher zobacz
2021-11-15 11:21 Joanna Szumacher zobacz
2021-11-15 11:09 Joanna Szumacher zobacz
2021-11-15 10:59 Joanna Szumacher zobacz
2021-11-15 10:58 Joanna Szumacher zobacz
2021-11-15 10:57 Joanna Szumacher zobacz
2021-11-15 10:52 Joanna Szumacher zobacz
2021-11-15 10:51 Joanna Szumacher zobacz
2021-11-15 10:44 Joanna Szumacher zobacz
2021-11-08 12:44 Joanna Szumacher zobacz
2019-06-17 13:07 Alena Kwiatkowska zobacz
2019-06-17 12:45 Alena Kwiatkowska zobacz
2019-06-17 12:41 Alena Kwiatkowska zobacz
2019-06-17 12:39 Alena Kwiatkowska zobacz
2019-06-17 12:38 Alena Kwiatkowska zobacz
2019-06-17 12:37 Alena Kwiatkowska zobacz
2019-06-17 12:36 Alena Kwiatkowska zobacz
2019-06-17 12:29 Alena Kwiatkowska zobacz
2019-06-17 12:29 Alena Kwiatkowska zobacz
2019-06-17 12:23 Alena Kwiatkowska zobacz
2018-07-11 12:32 Alena Kwiatkowska zobacz
2018-07-11 12:29 Alena Kwiatkowska zobacz
2018-07-11 12:26 Alena Kwiatkowska zobacz
2018-07-11 12:23 Alena Kwiatkowska zobacz
2018-07-11 12:21 Alena Kwiatkowska zobacz
2018-07-11 12:19 Alena Kwiatkowska zobacz
2018-07-11 12:16 Alena Kwiatkowska zobacz
2018-07-11 12:11 Alena Kwiatkowska zobacz
2017-04-05 13:48 Alena Kwiatkowska zobacz
2017-04-05 06:50 Alena Kwiatkowska zobacz
2017-02-20 16:10 Alena Kwiatkowska zobacz
2017-02-20 16:10 Alena Kwiatkowska zobacz
2017-02-20 16:09 Alena Kwiatkowska zobacz
2017-01-31 10:15 Alena Kwiatkowska zobacz
2017-01-31 10:13 Alena Kwiatkowska zobacz
2017-01-31 10:13 Alena Kwiatkowska zobacz
2017-01-31 10:12 Alena Kwiatkowska zobacz
2017-01-31 10:12 Alena Kwiatkowska zobacz
2017-01-31 10:11 Alena Kwiatkowska zobacz
2017-01-31 10:10 Alena Kwiatkowska zobacz
2017-01-31 10:10 Alena Kwiatkowska zobacz
2017-01-31 10:10 Alena Kwiatkowska zobacz
2017-01-31 10:09 Alena Kwiatkowska zobacz
2017-01-31 10:07 Alena Kwiatkowska zobacz
2017-01-31 10:06 Alena Kwiatkowska zobacz
2017-01-31 10:05 Alena Kwiatkowska zobacz
2017-01-31 10:04 Alena Kwiatkowska zobacz
2017-01-31 09:54 Alena Kwiatkowska zobacz
2015-12-09 10:05 Alena Kwiatkowska zobacz
2015-11-19 11:36 Joanna Keller zobacz
2015-11-19 11:35 Joanna Keller zobacz
2015-08-04 12:17 Joanna Keller zobacz
2014-12-30 08:50 Joanna Keller zobacz
2014-12-30 08:46 Joanna Keller zobacz
2014-12-30 08:45 Joanna Keller zobacz
2014-12-30 08:41 Joanna Keller zobacz
2014-12-19 10:36 Joanna Keller zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2271