drukuj

Kontrole

Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w 2018 r.

 

Lp.

Nazwa organu kontroli

Data

Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli

1.

Jednostka Certyfikująca ISOCERT

Sp. z o.o. Sp. k.

26-27.02.2018 r.

Podczas auditu przeprowadzonego w organizacji System zarządzania wykazał zgodność z kryteriami auditu, jest skuteczny w odniesieniu do zmian wewnętrznych i zewnętrznych oraz odpowiedni i przydatny do zakresu certyfikacji. Zebrane dowody z auditu na zgodność i efektywność systemu zarządzania Organizacji pozwoliły także stwierdzić, że system posiada zdolność do zapewnienia, że organizacja spełnia mające zastosowanie wymagania przepisów prawnych i umów, a także zdolność do zapewnienia oczekiwanych wyników skuteczności systemu.

Personel wykazuje zaangażowanie w utrzymanie, skuteczność i doskonalenie systemu zarządzania, co przyczynia się do poprawy działania organizacji. Funkcjonowanie systemu zarządzania pozwala organizacji na osiąganie swoich celów biznesowych.

Zalecenia pokontrolne i ich wykonanie

Podczas auditu przeprowadzonego w organizacji nie stwierdzono żadnych niezgodności.

Rekomendowane jest utrzymanie certyfikacji dla SZBI według PN ISO/IEC 27001: 2014, certyfikacji na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009/przejście na PN-EN ISO 9001:2015

2.

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

31.08.2018 r.

Do czynności objętych zakresem kontroli  należało ustalenie prawidłowość realizacji Umowy Operacyjnej – pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/8/2017.

Zalecenia pokontrolne i ich wykonanie

Zespół kontrolujący nie stwierdził istotnych niezgodności.

3.

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

29.10.2018 r.

Do czynności objętych zakresem kontroli należała kontrola Umowy Operacyjnej – Nowy Limit Pożyczka Globalna nr 2.4/2013/FPJWP/3/159/NL/PFR/006

Zalecenia pokontrolne i ich wykonanie

Protokół i zalecenia pokontrolne są w trakcie przygotowywania przez Jednostkę Kontrolującą.

 

 

Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w 2017 r.

 

Lp.

Nazwa organu kontroli

Data

Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli

1.

Jednostka Certyfikująca ISOCERT Sp. z o.o. Sp. k.

27-28.02.2017 r.

W zakresie przeprowadzanego audytu oceniano:

Dla normy PN-EN ISO 9001:2009: Świadczenie usług finansowych polegających na udzielaniu pożyczek.
Dla normy PN-ISO/IEC 27001:2014: Świadczenie usług finansowych polegających na udzielaniu pożyczek; Ochroną objęto wszelkie informacje przetwarzane w związku z wyżej wymienionymi procesami, zgodnie z deklaracją stosowania wersja 3 z dnia 9.02.2017, w lokalizacji: ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk Wyłączenia: Załącznik A punkty: A.12.1.4, A.14.1.2, A.14.2.1, A.14.2.2, A.14.2.3, A.14.2.4, A.14.2.5, A.14.2.6, A.14.2.7, A.14.2.8, A.14.2.9, A.14.3.1.

2.

Bank Gospodarstwa Krajowego

5.12.2017-19.01.2018 r.

Do czynności objętych zakresem kontroli  należało ustalenie prawidłowość utworzenia Instrumentów Finansowych oraz przygotowania organizacyjnego i technicznego Pośrednika Finansowego do realizacji Umowy Operacyjnej nr 2/RPPM/0317/2017/II/DIF/001.

3.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

19.12.2017 r.

Do czynności objętych zakresem kontroli należała kontrola trwałości operacji w ramach projektu nr POKL.06.02.00-22-143/12 pn.: „Kapitał na start. Mikropożyczki dla zakładających działalność gospodarczą.”: udzielanie pożyczek, monitorowanie spłaty udzielonych pożyczek, przeznaczanie wszystkich środków uzyskanych z dokonanych przez niego inwestycji ze środków dofinansowania na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego, przekazywanie do IP sprawozdań dot. wyników działalności pożyczkowej oraz podejmowanie działań windykacyjnych w sytuacji zaprzestania przez pożyczkobiorcę spłaty pożyczki w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji Projektu.

 

 Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w 2016 r.

 

Lp.

Nazwa organu kontroli

Data

Zakres przedmioty prowadzonej kontroli

1.

Agencja Rozwoju
Pomorza S. A.

11-22.01.2016 r.

Do czynności objętych zakresem audytu należała poprawność realizacji Projektu "Powiatowe Centra Informacyjne Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o. o. i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o." w ramach umowy o dofinansowanie UDA-RPPM.01.04.00-00-004/08-00.

2.

Bank Gospodarstwa Krajowego

16-18.03.2016 r.

Do czynności objętych zakresem audytu należała poprawność realizacji Umowy Operacyjnej - Pożyczka Globalna nr 1/PG/POPW/2012/13 w obszarze Operacji II Stopnia, kosztów zarządzania, informacji i promocji Projektu.

3.

Najwyższa Izba Kontroli

19.09-30.11.2016 r.

Do czynności objętych zakresem audytu należało badanie wspierania przedsiębiorczości przez regionalne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe

4.

Agencja Rozwoju
Pomorza S. A.

07.11.2016 r. - 19.01.2017 r.

Do czynności objętych zakresem audytu należała realizacja projektu "Program mikrofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorców spoza Trójmiasta" pod względem merytorycznym, rzeczowym i finansowym.

5.

Agencja Rozoju
Pomorza S. A.

23.11.2016 r. - 21.01.2017 r.

Do czynności objętych zakresem audytu należała kontynuacja czynności kontrolnych rozpoczętych w 2013 r. związanych z realizacją Projektu pod nazwą "Dokapitalizowanie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o. o. "

6.

Pomorski Fundusz
Rozwoju Sp. z o. o.

18-21.11.2016 r.

Do czynności objętych zakresem audytu należały Operacje II Stopnia, koszty zarządzania, instrumenty informacji i promocji dot. Pożyczki Globalnej nr 2.1/2010/FPJWP/1/002

7.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

20-21.12.2016 r.

Do czynności objętych zakresem audytu należała weryfikacja zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu, a w szczególności kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr POKL.06.02.00-22-143/12

 

 Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w 2015 r.

 

Lp.

Nazwa organu kontroli

Data

Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli

1

Urząd Kontroli Skarbowej

06.2015r.

Do czynności objętych zakresem audytu należało sprawdzenie zasadnego gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2

Bank Gospodarstwa Krajowego Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego

31.08-03.09.2015r.

Tematem kontroli była weryfikacja poprawności Operacji II Stopnia przez Ostatecznego Beneficjenta, o którym mowa w umowie operacyjnej nr 2.3/2012/FPJWP/3/089 oraz 2.4/2013/FPJWP/3/159.

 

Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w 2014 r.

 

 

Lp.

Nazwa organu kontroli

Data

Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli

1

Urząd Kontroli Skarbowej

w I i II kwartale 2014 r.

Do czynności objętych zakresem audytu należało sprawdzenie zasadnego gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WP.

2

Bank Gospodarstwa Krajowego Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego

02.04-21.05.2014 r.

Tematem kontroli była weryfikacja poprawności Operacji II Stopnia przez Ostatecznego Beneficjenta wskazanego przez Instytucję Zarządzającą w zakresie nakładania się dofinansowania, o którym mowa w umowie operacyjnej nr 2.2/2011/FPJWP/1/039 oraz 2.3/2012/FPJWP/3/089.

3

Komisja Europejska

8-9.09.2014 r.

Czynności audytowe w zakresie Instrumentów Inżynierii Finansowej w stosunku do projektu nr RPPM.01.04.00-00-003/09 realizowanego przez Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

 

Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w 2013 r.

 

Lp.

Nazwa organu kontroli

Data

Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli

1

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

04-08.03.2013 r.

Zakres kontroli obejmował projekt pn. "Dokapitalizowanie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

2

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

13-18.04.2013 r.

Spółkę badano w zakresie poprawności realizacji projektu pn. "Powiatowe Centra Informacyjne Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o." pod względem merytorycznym, rzeczowym i finansowym.

3

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

16-17.12.2013 r.

Spółkę badano w zakresie realizacji projektu nr POKL.06.02.00-22-143/12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakres obejmował weryfikację zgodności projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu oraz we wniosku o dofinansowanie.

 

Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w 2012 r.

 

Lp.

Nazwa organu kontroli

Data

Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli

1

Urząd Kontroli
Skarbowej w Gdańsku

 

Zakres obejmował projekt pt. „Dokapitalizowanie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.”    w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Czynności kontrolne dotyczyły m.in. oceny zapisów zawartych w biznes planie, weryfikacji realizacji projektu z zapisami umowy o dofinansowanie, zgodności dokumentów dotyczących wydatkowania środków z zapisami księgowymi. Audyt obejmował również sprawdzenie czy Spółka wywiązuje się z obowiązków sprawozdawczych oraz ustalenie czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi.

2

Agencja Rozwoju
Pomorza S.A.

19-23.03.2012 r.

Spółkę badano w zakresie poprawności realizacji projektu pn. "Powiatowe Centra Informacyjne Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o." pod względem merytorycznym, rzeczowym i finansowym.

3

Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej Banku Gospodarstwa Krajowego 

 16-18.05.2012 r.

 Kontrola w zakresie poprawności realizacji Umów Operacyjnych- Pożyczka Globalna wg stanu na dzień 30 marca 2012 r.

4

Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej Banku Gospodarstwa Krajowego

 20.07.2012 r.

 Weryfikacja poprawności realizacji obu umów Operacyjnych Pożyczka Globalna w zakresie nakładania się dofinansowania

 

Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w 2011 r.

 

Lp.

Nazwa organu kontroli

Data

Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli

1

Agencja Rozwoju
Pomorza S.A.

07-14.02.2011

Kontrola partnerskiego projektu pt. "Powiatowe Centra Informacyjne Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o." realizowanego w ramach działania 1.4 Systemowe wspieranie przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

2

Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.

06-07.06.2011

Kontrola poprawności Opracji II Stopnia według stanu na dzień 30 kwietnia 2011 r.w aspekcie realizacji Umowy Operacyjnej- Pożyczka Globalna I Stopnia.

 

Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w 2008 r.      

 

Lp.

Nazwa organu kontroli

Data

Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli

 1

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Ko5ntroli Płatników Składek

 

04-06.06.2008r.

- prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz in. składek i wpłat, do których zobowiązanych jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
- ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie tych świadczeń i zasiłków oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu
- prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe
- prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych

 

Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w 2007 r.       

 

 

Lp.

Nazwa organu kontroli

Data

Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli

1

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

25-26.09.2007r.

Audyt projektu Programu Mikrofinansowania Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o." realizowanego w ramach działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w okresie od 20.11.2005 r. do 26.09.2007 r.

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Alena Kwiatkowska
Odpowiada:Anna Tomaszewska
Wytworzył:Anna Tomaszewska
Data ostatniej zmiany:2019-06-17 13:07:27

Archiwum

Data Autor
2019-06-17 12:45 Alena Kwiatkowska zobacz
2019-06-17 12:41 Alena Kwiatkowska zobacz
2019-06-17 12:39 Alena Kwiatkowska zobacz
2019-06-17 12:38 Alena Kwiatkowska zobacz
2019-06-17 12:37 Alena Kwiatkowska zobacz
2019-06-17 12:36 Alena Kwiatkowska zobacz
2019-06-17 12:29 Alena Kwiatkowska zobacz
2019-06-17 12:29 Alena Kwiatkowska zobacz
2019-06-17 12:23 Alena Kwiatkowska zobacz
2018-07-11 12:32 Alena Kwiatkowska zobacz
2018-07-11 12:29 Alena Kwiatkowska zobacz
2018-07-11 12:26 Alena Kwiatkowska zobacz
2018-07-11 12:23 Alena Kwiatkowska zobacz
2018-07-11 12:21 Alena Kwiatkowska zobacz
2018-07-11 12:19 Alena Kwiatkowska zobacz
2018-07-11 12:16 Alena Kwiatkowska zobacz
2018-07-11 12:11 Alena Kwiatkowska zobacz
2017-04-05 13:48 Alena Kwiatkowska zobacz
2017-04-05 06:50 Alena Kwiatkowska zobacz
2017-02-20 16:10 Alena Kwiatkowska zobacz
2017-02-20 16:10 Alena Kwiatkowska zobacz
2017-02-20 16:09 Alena Kwiatkowska zobacz
2017-01-31 10:15 Alena Kwiatkowska zobacz
2017-01-31 10:13 Alena Kwiatkowska zobacz
2017-01-31 10:13 Alena Kwiatkowska zobacz
2017-01-31 10:12 Alena Kwiatkowska zobacz
2017-01-31 10:12 Alena Kwiatkowska zobacz
2017-01-31 10:11 Alena Kwiatkowska zobacz
2017-01-31 10:10 Alena Kwiatkowska zobacz
2017-01-31 10:10 Alena Kwiatkowska zobacz
2017-01-31 10:10 Alena Kwiatkowska zobacz
2017-01-31 10:09 Alena Kwiatkowska zobacz
2017-01-31 10:07 Alena Kwiatkowska zobacz
2017-01-31 10:06 Alena Kwiatkowska zobacz
2017-01-31 10:05 Alena Kwiatkowska zobacz
2017-01-31 10:04 Alena Kwiatkowska zobacz
2017-01-31 09:54 Alena Kwiatkowska zobacz
2015-12-09 10:05 Alena Kwiatkowska zobacz
2015-11-19 11:36 Joanna Keller zobacz
2015-11-19 11:35 Joanna Keller zobacz
2015-08-04 12:17 Joanna Keller zobacz
2014-12-30 08:50 Joanna Keller zobacz
2014-12-30 08:46 Joanna Keller zobacz
2014-12-30 08:45 Joanna Keller zobacz
2014-12-30 08:41 Joanna Keller zobacz
2014-12-19 10:36 Joanna Keller zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 995