Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim
drukuj

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla uczestników procesu budowlanego, właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych z terenu powiatu nowomiejskiego


Działając na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 

 

I. Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Jagiellońska 24d.

 

I. Inspektor Ochrony Danych

 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod_i.tom@wp.pl ; pod numerem telefonu 509987873; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

 

II. Cele i podstawy przetwarzania

 

Jako administrator będziemy przetwarzać dane:

 

 1. W celu wypełnienia obowiązków wynikających z Rozdziału 8 ustawy z dnia 7 lica 1994 r. Prawo budowlane,
 2. W celu wypełnienia obowiązków ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 3. W celu wypełniania obowiązków ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 4. W celu wykonania zadań nadzoru budowlanego wynikające z ustawy Prawo budowlane, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które realizujemy w interesie publicznym, w ramach powierzonej nam władzy publicznej,
 5. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
 6. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu.

 

III. Informacja o prawach przysługujących właścicielowi danych

 

 1. W każdej chwili właścicielowi danych osobowych przysługuje prawo do:
  - wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  - usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
  - przenoszenia danych.

 

Przestaniemy przetwarzać dane w/w celach, chyba że wskażemy, że w stosunku do danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności właściciela lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

IV. Okres przechowywania danych

 

 1. Dane osobowe pobrane w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowalne będą przetwarzane przez okres istnienia obiektu budowlanego, w którym to okresie, mogą ujawnić się roszczenia związane z tym obiektem. 

 

V. Odbiorcy danych

 

Do danych mogą też mieć dostęp następujące podmioty przetwarzające: księgowi, prawnicy, informatycy, urzędy statystyczne.

 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

 

Zgodnie z RODO właścicielowi danych osobowych, przysługuje także:

 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,- zgodnie z art. 51 RODO.

 

VII. Informacja o wymogu podania danych


Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z działania ogólnych zasad i aktów prawnych funkcjonowania urzędów administracji publicznej, w tym w zakresie orzecznictwa administracyjnego.

 

VIII. Dodatkowe informacje

 

Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Jadwiga Bartkowska
Odpowiada:Włodzimierz Kwiatkowski
Wytworzył:Jadwiga Bartkowska
Data ostatniej zmiany:2018-05-23 18:44:17

Archiwum

Data Autor
2018-05-23 18:40 Jadwiga Bartkowska zobacz
2018-05-23 18:38 Jadwiga Bartkowska zobacz
2017-03-21 08:32 Jadwiga Bartkowska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1157