Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim
drukuj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej znajdują się aktualności w formie plików PDF, które mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane.
 • Zamieszczone na stronie internetowej aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: parter i piętro.
Brak windy. Parking ogólnie dostępny (brak wyznaczonego miejsca dla inwalidów). Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Brak dodatkowych dostosowań wewnątrz budynku. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Jadwiga Bartkowska
Odpowiada:Włodzimierz Kwiatkowski
Wytworzył:Jadwiga Bartkowska
Data ostatniej zmiany:2021-03-22 14:24:42

Archiwum

Data Autor
2021-03-22 14:22 Jadwiga Bartkowska zobacz
2021-03-22 13:24 Jadwiga Bartkowska zobacz
2021-03-22 13:17 Jadwiga Bartkowska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 911