Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żywcu
drukuj

Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

Deklaracja Dostępności

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żywcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.e-bip.org.pl/pinbzywiec/

Data publikacji strony internetowej: 2010-04-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-30.

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.04.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anita Dudek, ksiegowosc.zpinb@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 860 20 61. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Parking bezpośrednio przed budynkiem

 2. Wejście do budynku z poziomu terenu ( 7 stopni od poziomu wejścia)

 3. Biura znajdują się na parterze, przy wejściu znajduje się dzwonek dla osób niepełnosprawnych, za pomocą którego można przywołać pracownika

 4. Przy wejściu do budynku znajduje się miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych

 5. Brak możliwości tłumacza migowego

Udogodnienia

 1. Dzwonek przy wejściu dla osób niepełnosprawnych w celu przywołania pracownika

 2. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Utrudnienia

 1. Biura umieszczone są na parterze (7 stopni od poziomu wejścia)

 2. Brak windy

Informacje dodatkowe

 1. Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.

 2. Na stronie internetowej można powiększyć czcionkę poprzez kliknięcie odpowiedniego klawisza na górze strony oznaczonego literą A w różnej wielkości.

Plan działania na rzecz poprawyzapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anita Dudek
Odpowiada:Anita Dudek
Wytworzył:Anita Dudek
Data ostatniej zmiany:2021-03-22 08:31:07

Archiwum

Data Autor
2021-03-12 09:27 Anita Dudek zobacz
2020-10-20 08:40 Anita Dudek zobacz
2020-10-20 08:33 Anita Dudek zobacz
2020-10-20 08:27 Anita Dudek zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 927