Biuletyn Informacji Publicznej
Publiczne Przedszkole Nr 2
drukuj

Deklaracja dostępności 2022

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej pp2.przedszkolalwowekslaski. pl

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Lwówku Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do pp2.przedszkolalwowekslaski. pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-18.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-20.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Alicja Pawełkiewicz, alicja.pawelkiewicz.ppnr2@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 757824721 wew 47. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Zakupiono telefony komórkowe w celu przesyłania wiadomości tekstowych dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS,MMS udogodnienie od dnia 12 kwietnia 2021 r.

Przed wejściem do przedszkola zamontowano tabliczkę informacyjną z dzwonkiem w celu poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, udogodnienie od 2 grudnia 2021 r.

Osoby odpowiedzialne

Autor:mgr Anna Gluza
Odpowiada:mgr Urszula Szmulewicz
Wytworzył:Alicja Pawełkiewicz
Data ostatniej zmiany:2022-03-30 14:47:32

Archiwum

Data Autor
2022-03-30 14:46 mgr Anna Gluza zobacz
2022-03-30 14:46 mgr Anna Gluza zobacz
2022-03-30 14:44 mgr Anna Gluza zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 46