Biuletyn Informacji Publicznej
SIM Zagłębie Sp. z o.o.
drukuj

Zgromadzenie Wspólników

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Wspólnikami Spółki są:

 • Krajowy Zasób Nieruchomości
 • Gmina Sosnowiec
 • Gmina Będzin
 • Gmina Bobrowniki
 • Gmina Czeladź
 • Gmina Ogrodzieniec
 • Gmiana Wojkowice
 • Gmina Siewierz
 • Gmina Chrzanów
 • Gmiana Psary
 • Gmina Szczekociny
 • Gmina Poręba
 • Gmina Libiąż

Kompetencje organu:

Zgromadzenie Wspólników wyraża swoją wolę poprzez podjęcie uchwały. Uchwały podejmowane są większością trzech czwartych głosów w obecności Wspólników reprezentujących co najmniej cztery piąte kapitału zakładowego, chyba że Umowa Spółki lub przepisy prawa wymagają inaczej.

Poza sprawami zastrzeżonymi dla Zgromadzenia Wspólników przez przepisy prawa uchwały tego organu wymaga:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty,
 • zatwierdzenie Planu Inwestycyjnego, określającego harmonogram realizacji Inwestycji,
 • zatwierdzenie planu rzeczowo–finansowego, zawierającego wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem Spółki (w tym koszty związane z realizacją Inwestycji), z zastrzeżeniem, że pierwszy plan zostanie zatwierdzony w terminie 3 miesięcy od dnia powołania Zarządu,
 • zatwierdzenie strategii działalności Spółki, na zasadach przewidzianych dla planu rzeczowo–finansowego,
 • określenie wysokości partycypacji uprawniającej do rozliczenia partycypacji w związku ze zmianą dotychczasowej umowy najmu na umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności,
 • postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu bądź nadzoru,
 • wyrażenie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w przypadkach określonych w art. 17 ust.1 ustawy o zasadach zarządzania oraz na inne czynności określone w art. 17 ust.1 i ust.3 ustawy o zasadach zarządzania,
 • wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
 • nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 • zwrot dopłat,
 • zawarcie umowy o zarządzaniu spółką zależną,
 • ustalenie zasad i maksymalnej wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki oraz określenie prawa do świadczeń dodatkowych i maksymalnej wysokości tych świadczeń przysługujących członkom Zarządu Spółki,
 • ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,  
 • wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innej spółce, jak i przystąpienie lub wystąpienie przez Spółkę z innej spółki,
 • uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
 • podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,
 • uchwalanie wysokości czynszu w ramach Inwestycji w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej,
 • zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy, o ile działanie to nie zostało ujęte w zatwierdzonym planie rzeczowo–finansowym,
 • wyrażenie zgody na emisję przez Spółkę papierów wartościowych, w tym w szczególności emisję obligacji (za wyjątkiem weksli),
 • wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 700.000 zł (siedemset tysięcy złotych), o ile nie zostało ujęte w zatwierdzonym planierzeczowo-fiansowym, 
 • wyodrębnieniu na własność lokalu mieszkalnego.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agata Salamon-Wontorska
Odpowiada:Agata Salamon-Wontorska
Wytworzył:Agata Salamon-Wontorska
Data ostatniej zmiany:2023-10-02 11:22:20

Archiwum

Data Autor
2022-03-08 11:07 Agata Salamon-Wontorska zobacz
2022-03-08 11:03 Agata Salamon-Wontorska zobacz
2022-03-08 10:56 Agata Salamon-Wontorska zobacz
2022-03-07 11:45 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 344