Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 24 im.Bohaterów Września 1939
drukuj

Przedmiot działalności

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI DYREKTORA

 

Dyrektor szkoły:

 • kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • realizuje uchwały rady szkoły oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki;
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 • współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 • stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;
 • odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
 • współpracuje z pielęgniarką szkolną i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;
 • wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę z przepisami o ochronie danych osobowych

 

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, w szczególności decyduje w sprawach:

 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki;
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki;
 • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki.

 

Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim,  a także z organami samorządowymi, stowarzyszeniami  i organizacjami działającymi na terenie Gminy Miasta Toruń i kraju.

 

Przedmiot działalności szkoły

 

           Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej. Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Szkoła realizuje cele i  zadania określone w  ustawie o systemie oświaty umożliwiając uczniom   zdobycie wiedzy i  umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa, ukończenia szkoły i  pozwalających kontynuować naukę na kolejnym etapie kształcenia. 

 

Szczegółowe cele i zadania określa Statut Szkoły.

Szczegółowe kompetencje organów szkoły określa Statut Szkoły.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Katarzyna Kapica
Odpowiada:Katarzyna Kapica
Wytworzył:Katarzyna Kapica
Data ostatniej zmiany:2022-02-22 13:01:35

Archiwum

Data Autor
2022-01-19 09:52 Katarzyna Kapica zobacz
2022-01-19 09:12 Katarzyna Kapica zobacz
2022-01-13 11:20 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 347