Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Łodzi
drukuj

Organy szkoły

Organy szkoły

Organami Szkoły są:


1) Dyrektor Szkoły – Sławomir Maciejewski


a) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
b) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w szkole;
c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotnej;
d) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach kompetencji RP;
e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
f) może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
g) zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z nauczycielami oraz innymi pracownikami szkoły;
h) powołuje i odwołuje nauczycieli pełniących funkcję wicedyrektora lub inne funkcje kierownicze;
i) przyznaje nagrody po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły zgodnie z rozporządzeniem;
j) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń i wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły;
k) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów i egzaminów przeprowadzanych w szkole;
l) może zwoływać nadzwyczajne posiedzenia Rady Pedagogicznej;
m) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
n)Dyrektor Szkoły stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza oraz wyraża zgodę na ich działalność po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców
o) głos Dyrektora jest decydujący przy rozstrzyganiu spraw przez głosowanie, w przypadku równego rozłożenia głosów za i przeciw.
p) Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska kierownicze.
r) Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich działań współpracuje z Rada Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim.


2) Rada Pedagogiczna;


a) zatwierdza plany pracy szkoły,
b) zatwierdza regulamin Rady Pedagogicznej,
c) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,
d) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
e) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów w szkole,
f) uchwala Statut Szkoły lub jego zmiany,
g) podejmuje uchwały w sprawie przeniesienia ucznia do innej klasy lub szkoły,
h) opiniuje projekt finansowy szkoły,
i) opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom wyróżnień, odznaczeń i nagród,
j) opiniuje propozycje Dyrektora Szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
k) opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora.

 

3) Samorząd Uczniowski;


1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego szkoły określa jego:
a) cele i zadania,
b) zasady wybierania,
c) wewnętrzną strukturę,
d) plan działania,
e) zasady opracowywania opinii o pracy nauczyciela,
f) zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy,
g) sposób dokumentowania działalności.
3. Samorząd Uczniowski szkoły może przedstawiać Radzie Pedagogicznej szkoły oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia:

  • prawo do zapoznania się z programem nauczania z jego treścią, celami i omawianymi wymaganiami
  • prawo do organizacji życia szkolnego oraz rozwijania i zaspokajania swoich zainteresowań
  • prawo do redagowania gazety szkolnej
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły
  • prawo do współtworzenia i opiniowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania
  • prawo do opiniowania programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły

4) Rada Rodziców


1. Rada Rodziców szkoły stanowi reprezentację rodziców uczniów.
2. Rada Rodziców powoływana jest na okres jednego roku.
3. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
4. W wyborach tych jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic; wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
5. Rada Rodziców szkoły może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
6. Do kompetencji Rady Rodziców należy: uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki, opiniowanie projektu planu finansowego przedstawianego przez Dyrektora Szkoły.
7. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego lub profilaktycznego, program ten ustala Dyrektor w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
9. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oraz zasady wydatkowania zgromadzonych funduszy.

Szczegółowe zasady działania poszczególnych organów regulują odrębne przepisy.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Stanisław Mikołajczyk
Odpowiada:Stanisław Mikołajczyk
Wytworzył:Stanisław Mikołajczyk
Data ostatniej zmiany:2015-05-19 10:17:01

Archiwum

Data Autor
2010-10-21 17:02 Stanisław Mikołajczyk zobacz
2010-09-16 11:39 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1360