Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Łodzi
drukuj

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności i kompetencje


I. Szkoła zapewnia realizację prawa każdego ucznia do bezpłatnego kształcenia, wychowania i opieki odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku, w poczuciu więzi z rodziną.

II. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z:

 
a) Ustawy o systemie oświaty,
b) Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej,
c) Wytycznych Kuratora Oświaty w Łodzi,
d) Wytycznych Organu Prowadzącego,
e) Uchwał Rady Pedagogicznej,
f) Programu Wychowawczego Szkoły,
g) Wniosków Rady Rodziców,
h) Programu Profilaktyki

Cele ogólne szkoły

1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej.
2. Wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności umożliwiające co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia.
3. Rozwijanie możliwości poznawczych uczniów, zainteresowań i uzdolnień oraz wzmacnianie motywacji do dalszej nauki.
4. Przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym i działań w zgodzie ze społecznymi regułami życia.
5. Wprowadzenie uczniów w świat kultury, dorobku i dziedzictwa narodowego.
6. Kształcenie postaw prozdrowotnych i proekologicznych.
7. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

Zadania szkoły

Szkoła w zakresie nauczania i kształcenia umiejętności oraz wykorzystywania zdobytej wiedzy:
a) zapewnia naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem;
b) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki na wyższym szczeblu;
c) rozwija sprawności umysłowe i zainteresowania uczniów;
d) wdraża do korzystania z różnych źródeł informacji, w tym posługiwania się technologią informacyjną;
e) uczy rozwiązywania problemów w sposób twórczy i wykorzystywania w praktyce zdobytej wiedzy;
f) umożliwia poznanie ludzi i zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;
g) umożliwia poznanie dziedzictwa kultury narodowej,

h) organizuje pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programowych;
i) stwarza możliwość korzystania z opieki psychofizycznej i specjalnych form pracy dydaktycznej.


 

Szkoła w zakresie wychowania, wspierając           wychowawczą rolę rodziny:
 
a) kształci potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, wyrabia świadomość zagrożeń dla zdrowia;
b) sprzyja zachowaniom proekologicznym i prozdrowotnym;
c) uczy wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania;
d) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości;
e) uczy skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentowania własnego punktu widzenia i akceptowania poglądów innych ludzi;
f) kształci umiejętność współdziałania i współtworzenia w społeczności szkolnej, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji;
g) uczy bezkonfliktowego rozwiązywania sporów;
h) stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności;
i) uczy wrażliwości na potrzeby innych ludzi i szacunku dla dobra wspólnego;
j) kształtuje postawy patriotyczne

k) wdraża do czynnego uczestnictwa w życiu klasy, szkoły, rodziny, środowiska;
l) uczy poszanowania norm, praw i wolności;
m) wdraża do dyscypliny i punktualności;
n) włącza rodziców w życie klasy i szkoły.

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Stanisław Mikołajczyk
Odpowiada:Stanisław Mikołajczyk
Wytworzył:Stanisław Mikołajczyk
Data ostatniej zmiany:2010-10-21 17:02:40

Archiwum

Data Autor
2010-09-16 11:45 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 957