Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie
drukuj

Przedmiot działalności

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie  jest placówką publiczną.

  • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
  • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
  • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego;
  • realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
  • Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Wrocławskiej 15 w Pszennie.
  • Organem prowadzącym jest Gmina z siedzibą w Świdnicy.
  • Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz  w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Tadeusz Szarwaryn
Odpowiada:Tadeusz Szarwaryn
Wytworzył:Tadeusz Szarwaryn
Data ostatniej zmiany:2020-09-30 09:40:38

Archiwum

Data Autor
2020-09-29 14:14 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 413