Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie
drukuj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sppszenno.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-29.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia:

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych;
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Poprawienie dostępności strony z cofnięciem się do wcześniejszych lat niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego
 • Na stronie znajdują się etykiety, które są niepoprawnie połączone z konkretnymi elementami formularza oraz elementy które nie posiadają etykiet.
 • Język źródłowy strony został umieszczony w kodzie strony.
 • Elementy fieldset nie posiadają legend.
 • Brak podziału na sekcje header, main i footer.
 • Nagłówki zostały niepoprawnie skonstruowane.
 • Niektóre przyciski nie posiadają atrybutu value.
 • Brak tekstu alternatywnego dla niektórych grafik.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
 • Część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo.

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

 • Narzędzie ułatwień dostępu.
 • Możliwość powiększenia liter.
 • mozliwość zmiany kontrastu.
 • Mapę strony.
 • Jasne tło.
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • System umożliwia m.in.:- zmianę rozmiaru tekstu: oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności (1.4.4 AA)- zmianę koloru elementów strony przez użytkownika (1.4.3 AA).- wskazanie języka strony w atrybucie „lang” i jego zmianę w zależności od wybranego na stronie języka (3.1.1 A),
 • Oświadczenie sporządzono dnia 2021-02-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

 • Deklarację  sporządzono dnia 01-03-2021 r.
 • Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Kukla, adres poczty elektronicznej justyna0711@interia.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 748519566. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

Do budynku prowadzą dwa główne wejścia:

 1. Od strony boiska wielofunkcyjnego przy sali gimnastycznej– wejście do budynku B
 2. Od strony parkingu- wejście do budynku C (byłe gimnazjum).

Uczniowie szkoły wchodzą do budynku wejściami dodatkowymi:

-wejściem do starej części budynku szkoły A

- wejściem środkowym do części B

Wejście C  zaopatrzono w rampę, podjazd dla niepełnosprawnych. Do pozostałych wejść prowadzą tylko schody. Szkoła posiada toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych w budynku C na parterze.

W starej części szkoły istnieją 3 kondygnacje: piwnica, do której prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Parter i   korytarz prowadzącym do części B szkoły, oraz Piętro na które prowadzą schody dwuetapowe. Stara część szkoły nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Nowa część obejmuje budynek szkoły podstawowej, budynek dawnego gimnazjum i sali gimnastycznej. W części budynku C (byłe gimnazjum) jest winda, którą można dostać się na każdą kondygnację tej części szkoły, a przez inne sale na każdej kondygnacji również do pozostałych części A i B. Sala gimnastyczna znajduję się na parterze. Prowadzą do niej dwustopniowe schody zewnętrzne oraz przejście wewnętrzne ze schodami.  Winda jest umieszczona w świetle klatki schodowej budynku C i przystosowana jest do przewozu osób niepełnosprawnych. Winda spełnia wszystkie wymagania i posiada atesty. Jest na bieżąco konserwowana i sprawdzana.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na parkingu szkolnym nie ma wyznaczonych miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Miejsca takie planuje się przygotować w najbliższym czasie na parkingu  w okolicach wejścia do budynku C  w pobliżu podjazdu.  

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Tadeusz Szarwaryn
Odpowiada:Tadeusz Szarwaryn
Wytworzył:Tadeusz Szarwaryn
Data ostatniej zmiany:2021-03-24 10:02:29

Archiwum

Data Autor
2021-03-01 11:04 Tadeusz Szarwaryn zobacz
2021-03-01 11:02 Tadeusz Szarwaryn zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 780