Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny
drukuj

Informacja związana z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszku, działający pod adresem 44-180 Toszek, ul. Gliwicka 5, którego akta rejestrowej przechowuje Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000044032, REGON: 000293114, NIP: 9690946632 (dalej: Szpital Psychiatryczny w Toszku), email: info@szpitaltoszek.pl, szpitaltoszek.pl;
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych mgr Paweł Wojciechowski z którym można się kontaktować pisząc na adres email: daneosobowe@szpitaltoszek.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia związanego ze świadczeniem usług medycznych, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia, a w zakresie jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej zgody określonej w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia oraz art. 23 i 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
 5. Informujemy, że obszar SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku jest monitorowany –monitoring obejmuje teren Szpitala, oraz drogę dojazdową. Pani/Pana dane osobowe pozyskane z nagrań monitoringu będą przechowywane przez okres do 5 dni a w przypadku wystąpienia incydentu, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań
 6. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych pozyskanych z nagrań monitoringu ma na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących Szpitalowi lub narażających go na straty( ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 roku Art.111 o dodanie art.22(2) i 22(3) w ustawie  z dnia 26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz.917)
 7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych pozyskanych z nagrań monitoringu mogą być: organy publiczne i służby porządkowe
 8. Pani/Pana dane osobowe z nagrań monitoringu nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do informacji, prawo dostępu do nagrań monitoringu w uzasadnionych przypadkach; prawo do animizacji wizerunku lub do usunięcia danych jej dotyczących; ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas;
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z regulacji prawnych – art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody;
 11. Zgodnie z RODO Przysługuje Pani/Panu:
 12. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Szpital Psychiatryczny w Toszku prosi o wycofanie zgód drogą pisemną na adres administratora lub elektroniczną na adres email: daneosobowe@szpitaltoszek.pl;
 13. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 14. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia;
 15. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym w celu świadczenia usług medycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. W przypadku nie podania danych osobowych może skutkować odmową realizacji wskazanych wyżej celów.
 16. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

 

Informujemy również, że:

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Paweł Majowski
Odpowiada:Paweł Wojciechowski
Wytworzył:Paweł Wojciechowski
Data ostatniej zmiany:2020-11-20 13:36:44

Archiwum

Data Autor
2019-03-26 13:15 Paweł Majowski zobacz
2019-03-26 13:13 Paweł Majowski zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 396