Biuletyn Informacji Publicznej
Żłobek Miejski w Jaworznie
drukuj

Przedmiot działalności

Żłobek Miejski zapewnia opiekę nad zdrowymi dziećmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3.

 

Zadaniem Żłobka Miejskiego jest w szczególności:

 • zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
 • zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
 • troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im właściwej opieki lekarsko – pielęgniarskiej, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych,
 • troska o rozwój umysłowy dzieci, wyrabianie orientacji, elementarnych stosunków wielkości, przestrzeni i czasu, rozwijanie myślenia, mowy oraz zapoznanie z otaczającym środowiskiem i przyrodą,
 • kształtowanie postawy społecznej przez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości,
 • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci, uzdolnień przez różne formy działalności oraz troski o estetykę otoczenia,
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny w jego wychowaniu,
 • zapewnienie dzieciom prawidłowego żywienia,
 • przestrzeganie zasad epidemiologicznych.

 

Misja i Wizja Żłobka Miejskiego w Jaworznie

 

Misją naszej placówki jest stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dzieci, gdzie 
w warunkach zbliżonych do domowych, stopniowo i harmonijnie rozwijają swoje zdolności.

Dzieci podczas codziennej pracy rozwijają swoją aktywność,  poznająświat wszystkimi zmysłami.

Żłobek promuje zdrowy i bezpieczny styl życia w harmonii z przyrodą i środowiskiem społeczno – kulturowym oraz w kontaktach z rodzicami.

Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspokajania potrzeb oraz wyzwalania aktywności dziecka.

Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów na miarę ich indywidualnych możliwości 
i radzenia sobie z trudnościami.

Stwarzamy atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się i uczy, przyzwyczaja do odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych osób.

Uczymy tolerancji i poszanowania odmienności każdego człowieka, wdrażamy do zachowań społecznie akceptowalnych.

Zapewniamy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka w życzliwej atmosferze, a także rozwijamy jego zainteresowania.

Kształtujemy i rozwijamy postawy twórcze swoich wychowanków, stosujemy metody aktywizujące i rozwijające zdolność twórczego myślenia.

Wyrabiamy w wychowankach postawę śmiałą, otwartą i twórczą wobec ludzi 
i otaczającego świata.

Kształtujemy poczucie przynależności społecznej i patriotycznej.

Tworzymy placówkę bogato wyposażonąw nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Wspomagamy i ukierunkowujemy rozwój dziecka poprzez organizowanie bogatego wachlarza zajęć dodatkowych.

 

Aktywność edukacyjno – wychowawcza dzieci w dużej mierze jest ukierunkowana na:

 • Zabawy edukacyjno – wychowawcze

Zajęcia te mają na celu przede wszystkim naukę czynności samoobsługowych, zachęcanie do samodzielności, wdrażanie do funkcjonowania w społeczeństwie, przezwyciężanie trudności rozwojowych z nabywaniem umiejętności prawidłowej mowy. Działania te są realizowane między innymi poprzez: opanowanie umiejętności grzecznych zachowań 
i zwrotów, pożegnanie pieluchy, doskonalenie samodzielności w zakresie ubierania się, spożywania posiłków i higieny osobistej, poznawania zasad rówieśników i dorosłych, usprawnianie mowy dzięki gimnastyce języka i buzi.

 • Zabawy muzyczno – rytmiczne

Są to zajęcia z rytmiki, gimnastyki, tańca i śpiewu, a ich celem jest wzmacnianie rozwoju psychomotorycznego dziecka, jego inwencji twórczej, słuchu muzycznego, koordynacji słuchowo – ruchowej, koordynacji werbalno – ruchowej.

 • Zabawy sensoplastyczne

Są to zajęcia z wykorzystaniem działań arteterapeutycznych – działań sensoplastycznych sprzyjających relaksacji. Podczas zajęć stymulowane są wszystkie zmysły dziecka. Są to warsztaty wspierające ogólny rozwój dziecka oraz małą i dużą motorykę. Plastyka sensoryczna to mnogość faktur, tekstur oraz cała paleta barw, smaków i zapachów.

 

Wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Wioletta Kopeć
Odpowiada:Elżbieta Orzechowska-Filipczyk
Wytworzył:Wioletta Kopeć
Data ostatniej zmiany:2023-09-04 12:23:31

Archiwum

Data Autor
2023-09-04 12:22 Wioletta Kopeć zobacz
2023-09-04 12:22 Wioletta Kopeć zobacz
2023-09-04 11:28 Wioletta Kopeć zobacz
2023-09-04 11:28 Wioletta Kopeć zobacz
2019-08-29 14:08 Wioletta Kopeć zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 987