Biuletyn Informacji Publicznej
Żłobek Miejski w Jaworznie
drukuj

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sekretariat Żłobka Miejskiego w Jaworznie

czynny w godzinach: 7:00-15:00

Możliwy kontakt
1. osobisty - ul. 3 Maja 16, 43-600 Jaworzno, w godziach 8:00-14:00

2. poprzez wiadomość e-mail: sekretariat@zlobekmiejski.jaworzno.edu.pl

3. pod numerem telefonu: 32 751 18 81

 

Sekretariat Filii Żłobka Miejskiego w Jaworznie

czynny w godzinach: 7:00-15:00

Możliwy kontakt
1. osobisty - ul. Towarowa 61, 43-600 Jaworzno, w godzinach 8:00-14:00

2. poprzez wiadomość e-mail: sekretariat@zlobekmiejski.jaworzno.edu.pl

3. pod numerem telefonu: 32 752 91 64

 

Dyrektor: godziny przyjmowania stron

Wtorek: 14.00 – 15.00 (sekretariat żłobka przy ul. 3 Maja 16)

Czwartek: 8.15 – 9.15 (sekretariat filii żłobka przy ul. Towarowej 61)

 

Przyjmowane sprawy rozpatrywane są na bieżąco a ich kolejność zależy od wagi sprawy.

 

Udostępnianie informacji publicznej:
Informacja publiczna jest udostępniana przede wszystkim poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego w Jaworznie jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – zwaną dalej u.d.i.p.
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje, zgodnie z art. 13 u.d.i.p., bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, Wnioskodawca zostaje powiadomiony w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim zostanie udostępniona informacja, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Żłobek Miejski w Jaworznie ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas Żłobek Miejski w Jaworznie może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku Placówka, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, wezwie Wnioskodawcę do uiszczenia opłaty.
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać do Żłobka Miejskiego w Jaworznie, wybierając jeden z poniższych sposobów:
1. złożenie w Sekretariacie
2. przesłanie pocztą na adres: ul. 3 Maja 16, 43-600 Jaworzno
3. wysłanie wiadomością e-mail na adres: sekretariat@zlobekmiejski.jaworzno.edu.pl
4. za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP)
 

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających są dostępne na pisemny wniosek w siedzibie placówki.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Wioletta Kopeć
Odpowiada:Elżbieta Orzechowska-Filipczyk
Wytworzył:Wioletta Kopeć
Data ostatniej zmiany:2023-09-04 12:26:10

Archiwum

Data Autor
2023-09-04 11:41 Wioletta Kopeć zobacz
2023-04-25 11:55 Wioletta Kopeć zobacz
2021-01-18 13:26 Wioletta Kopeć zobacz
2021-01-18 13:26 Wioletta Kopeć zobacz
2019-09-12 21:10 Wioletta Kopeć zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1546