Biuletyn Informacji Publicznej
Żłobek Miejski w Jaworznie
drukuj

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP DEKLARACJI

Żłobek Miejski w Jaworznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://www.e-bip.org.pl/zlobekmiejskijaworzno

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI

Żłobek Miejski w Jaworznie
ul. 3 Maja 16
43-600 Jaworzno
Tel: 32 751 18 81

Filia Żłobka Miejskiego w Jaworznie
ul. Towarowa 61
43-600 Jaworzno
Tel: 32 762 91 64

W/W JEDNOSTKA ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZAPEWNIĆ DOSTĘPNOŚĆ ZGODNIE Z USTAWAMI:

1) Z DNIA 4 KWIETNIA 2019 ROKU O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH

2) Z DNIA 19 LIPCA 2019 ROKU O ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

DATA PUBLIKACJI STRONY INTERNETOWEJ:

2018-10-18

DATA OSTATNIEJ DUŻEJ AKTUALIZACJI:

2021-01-02

STRONA INTERNETOWA JEST CZĘŚCIOWO ZGODNA Z USTAWĄ O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH.

DOSTOSOWANIA ZASTOSOWANE NA STRONIE WWW:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

HTML 5

WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

INFORMACJE ZWROTNE ORAZ DANE KONTAKTOWE

We wszelkich kwestiach dotyczących dostępności prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sekretariat@zlobekmiejski.jaworzno.edu.pl lub numerem tel.: 32 751 18 81. Osobą odpowiedzialną jest Wioletta Kopeć (adres e-mail: sekretariat@zlobekmiejski.jaworzno.edu.pl).

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do Żłobka Miejskiego w Jaworznie z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej: https://zlobekmiejski.jaworzno.edu.pl/ lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:
1) dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
2) wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo,
3) wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
4) wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

Żłobek Miejski w Jaworznie realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w wyżej wymienionym terminie, Żłobek Miejski w Jaworznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Żłobek Miejski w Jaworznie może odmówić zapewnienia dostępności cyfrowej, jeśli wiązałoby się to z ryzykiem naruszeniem integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. Jeśli Żłobek Miejski w Jaworznie nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć do Żłobka Miejskiego w Jaworznie skargę. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ:

Żłobek Miejski w Jaworznie dysponuje 2 lokalami w których prowadzi realizację swojej działalności statutowej. Pomieszczenia zajmowane w części budynku przy ul. 3 Maja 16, administrowanym przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Jaworznie posiada następujące udogodnienia: do budynku prowadzi jedno wejście z poziomu terenu, obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w wyznaczonym pomieszczeniu, do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Planując przybycie, uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (32) 751 18 81 lub e-mail: sekretariat@zlobekmiejski.jaworzno.edu.pl. Do budynku Żłobka można dostać się wejściem głównym od strony ul. 3 Maja 16. Przy wejściu do budynku znajduje się przycisk dwonka, którym można przywołać pracownika, który wprowadzi osobę do budynku.

Pomieszczenia zajmowane w części budynku przy ul. Towarowej 61 w Jaworznie administrowanym przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Jaworznie posiadają następujące udogodnienia architektoniczne: w budynku jest jedno wejście główne od strony wschodniej do której prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Żłobek znajduje się na poziomie parteru, osoba niepełnosprawna ma możliwość przemieszczania się korytarzem Żłobka. Na parterze budynku znajduje się również toaleta dla osób niepełnosprawnych. Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w wyznaczonym pomieszczeniu Żłobka. Do budynku Żłobka można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W obydwóch budynkach zapewniona jest możliwość ewakuacji z budynku, która obejmuje informację o kierunkach i drogach ewakuacji w formie wizualnej. W każdym budynku dostępne są procedury ewakuacyjne. Pracownicy Żłobka są szkoleni w tym zakresie.

W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ:

Informacje mogą być przekazane w formie cyfrowej.
Możliwość przeczytania/przekazania informacji ustnie.

DEKLARACJĘ SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE SAMOOCENY PRZEPROWADZONEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Wioletta Kopeć
Odpowiada:Elżbieta Orzechowska - Filipczyk
Wytworzył:Wioletta Kopeć
Data ostatniej zmiany:2023-01-23 22:11:16

Archiwum

Data Autor
2023-01-23 22:06 Wioletta Kopeć zobacz
2023-01-23 22:03 Wioletta Kopeć zobacz
2023-01-23 22:02 Wioletta Kopeć zobacz
2023-01-23 22:01 Wioletta Kopeć zobacz
2023-01-23 21:58 Wioletta Kopeć zobacz
2023-01-23 21:57 Wioletta Kopeć zobacz
2023-01-23 21:52 Wioletta Kopeć zobacz
2023-01-23 12:09 Wioletta Kopeć zobacz
2023-01-23 12:09 Wioletta Kopeć zobacz
2023-01-23 12:06 Wioletta Kopeć zobacz
2023-01-23 08:25 Wioletta Kopeć zobacz
2023-01-23 08:22 Wioletta Kopeć zobacz
2023-01-23 08:11 Wioletta Kopeć zobacz
2023-01-23 07:56 Wioletta Kopeć zobacz
2023-01-23 07:51 Wioletta Kopeć zobacz
2023-01-23 07:48 Wioletta Kopeć zobacz
2023-01-23 07:46 Wioletta Kopeć zobacz
2023-01-23 07:44 Wioletta Kopeć zobacz
2021-03-31 10:41 Wioletta Kopeć zobacz
2021-03-30 14:48 Wioletta Kopeć zobacz
2021-03-19 13:47 Wioletta Kopeć zobacz
2021-03-19 13:46 Wioletta Kopeć zobacz
2021-03-19 12:54 Wioletta Kopeć zobacz
2021-03-19 12:53 Wioletta Kopeć zobacz
2021-03-19 12:51 Wioletta Kopeć zobacz
2021-03-19 12:48 Wioletta Kopeć zobacz
2021-03-19 12:25 Wioletta Kopeć zobacz
2019-11-26 08:30 Wioletta Kopeć zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1475