Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Kostrzyn nad Odrą - Szkoła Podstawowa Nr 4
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

Poniżej opublikowano ogłoszenia na następujące stanowiska:

kancelista i nauczyciel-bibliotekarz

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Konstytucji 3 Maja

ogłasza

nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi

,,Kancelista”

Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Konstytucji 3 Maja w Kostrzynie nad Odrą ul. H. Sienkiewicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Wymiar etatu: pełen etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę.

 1.Wymagania niezbędne, tzn. konieczne do podjęcia pracy na stanowisku :

 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym

stanowisku,

 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym.
 1. Wymagania dodatkowe, które pozwolą na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:
 • biegła znajomość obsługi urządzeń informatycznych i biurowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,
 • wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, dokładność, systematyczność. 
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

a) organizacja pracy i obsługa sekretariatu, w tym w szczególności:

 • rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
 • obsługa interesantów, udzielanie informacji,
 • obsługa gości, osób kontrolujących,
 • wstępna selekcja informacji napływających do dyrektora szkoły,
 • przekazywanie dyrektorowi informacji pochodzących od pracowników,
 • notowanie i monitorowanie terminów załatwiania spraw,
 • informowanie dyrektora szkoły o stanie spraw, które powinny być załatwione,
 • ustalanie terminów spotkań dyrektora z różnymi osobami,
 • kontrolowanie terminowości realizacji poleceń dyrektora,
 • obsługa telefonu, faksu, skanera,
 • dbałość o sprawne działanie urządzeń technicznych w sekretariacie szkoły,
 • sporządzanie i drukowanie pism, zaproszeń, informacji itp. wynikających z bieżących potrzeb szkoły,
 • należyte przechowywanie dokumentów i ewidencji,
 • zabezpieczenie tajności i poufności dokumentów,
 • dbanie o estetyczny wygląd gabinetu dyrektora i własnego miejsca pracy,
 • wystawianie legitymacji uczniowskich i ich duplikatów,
 • wystawianie kart rowerowych i ich duplikatów,
 • prowadzenie rejestru wydanych legitymacji szkolnych i kart rowerowych,
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 • prowadzenie książki kontroli zużycia znaczków pocztowych,
 • przestrzeganie oszczędności w gospodarce kancelaryjnej,
 • powiadamianie członków Rady Rodziców o zebraniach rady,
 • prowadzenie książki kontroli wewnętrznych i zewnętrznych szkoły.

b) bieżące rozeznawanie i zgłaszanie zapotrzebowania szkoły na artykuły biurowe.

c) prowadzenie archiwum szkoły.

d) wykonywanie innych zadań i prac dotyczących szkoły, zleconych przez dyrektora szkoły.

e) przestrzeganie tajemnicy służbowej.

f)  przestrzeganie regulaminu pracy i innych wewnętrznych przepisów szkolnych, BHP i PPOŻ.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny, CV opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)”.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ewentualne dodatkowe kwalifikacje,
 • Kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada),
 • Oświadczenie kandydata  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie kandydata potwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów do 13 sierpnia 2021 r., do godz. 12.00.
 2. Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście do sekretariatu szkoły lub drogą pocztową.
 3. Miejsce składania dokumentów: Szkoła Podstawowa nr 4 w Kostrzynie nad Odrą, ul. H. Sienkiewicza 6,  66-470 Kostrzyn nad Odrą.
 4. Dodatkowe informacje
 • O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 95 752 30 21.
 • Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą.

 

Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1260).

 

Dyrektor

Marzanna Senger

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą

zatrudni

NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

 

1. Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

1) Kategoria: nauczyciel-bibliotekarz

2) Ilość vacatów: 1

3) Liczba godzin w tygodniu: do uzgodnienia.

4) Termin zatrudnienia: od 1 września 2021 r.

  2. Wymaganie niezbędne:

1) wykształcenie zgodnie z  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575)

2) spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo,

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5) przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

6) przestrzeganie podstawowych zasad moralnych.

7) Uzyskanie pozytywnej opinii podczas rozmowy rekrutacyjnej.

 3. Wymagania pożądane:

1) doświadczenie pracy z dziećmi w wieku szkolnym,

2) umiejętność samodzielnej organizacji pracy,

3) wysoka kultura osobista,

4) duże zaangażowanie w pracę,

5) umiejętność pracy w zespole,

6) komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność.

  4. Zakres działań wynika z przepisów zapisanych w Statucie Szkoły Podstawowej nr 4 z dnia 30.11.2017r.

  5. Przed złożeniem dokumentów z kandydatem zostanie przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna, podczas której kandydat powinien przedstawić:

1) list motywacyjny,

2) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).

 6. Pozytywna ocena podczas rozmowy rekrutacyjnej oznaczać będzie zatrudnienie w szkole pod warunkiem złożenia następujących dokumentów:

1) kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

2) kopie świadectw pracy,

3) oświadczenie o niekaralności (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),

4) oświadczenie kandydata o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela,

5) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby my wykonywanie obowiązków w wymiarze określonym w ogłoszonym konkursie,

6) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 Wymagane dokumenty należy składać pod adresem:

Szkoła Podstawowa nr 4 w Kostrzynie nad Odrą

ul. Sienkiewicza 6

66-470 Kostrzyn nad Odrą

7) Termin składania dokumentów: 13 sierpnia 2021 r., do godz. 12.00.

 

 Dyrektor

 Marzanna Senger

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marzanna Senger
Odpowiada:Jarosław Szydełko
Wytworzył:Jarosław Szydełko
Data ostatniej zmiany:2021-07-01 09:43:18
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 9111