tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Kostrzyn nad Odrą - Szkoła Podstawowa Nr 4
drukuj

Plan pracy szkoły

PLAN PRACY

Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą

na rok szkolny 2018/2019

 

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez Ministra Edukacji Narodowej:

 

 • 100. rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 • Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

 

Cele wynikające z analizy planów podnoszenia efektywności kształcenia w poprzednich latach szkolnych:

 1. Umiejętność „czytania ze zrozumieniem” sprawdzana na każdym przedmiocie drugiego etapu edukacyjnego i podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej.
 2. Podnoszenie efektywności kształcenia poprzez kontynuowanie elementów oceniania kształtującego.
 3. Diagnoza stopnia realizacji treści nauczania – wymagań szczegółowych podstawy programowej.
 4. Wdrażanie podstawy programowej w klasach pierwszych i drugich, czwartych i piątych oraz siódmych.

 Cele wynikające z analizy  wniosków nadzoru pedagogicznego z ubiegłego roku szkolnego:

 Wdrażanie nowej podstawy programowej,

 • Kontynuowanie elementów oceniania kształtującego.
 • Prawidłowy i pełny obieg informacji między nauczycielami i rodzicami.
 • Zastosowanie różnorodnych metod zmierzających do  skutecznych oddziaływań skierowanych na ograniczenie  negatywnych zachowań uczniów (agresja słowna, stosowanie wulgaryzmów.

 1. Kalendarz roku szkolnego

 • 3 września 2018 r. (poniedziałek) -  uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019,
 • 5 października 2018 r. (piątek) – dodatkowy dzień wolny,
 • 1 listopada 2018 r. (czwartek) - Święto Wszystkich Świętych,
 • 2 listopada 2018 r. (piątek) – dodatkowy dzień wolny,
 • 11 listopada 2018 r. (niedziela) – Święto Niepodległości,
 • 21 grudnia 2018 r. (piątek) - spotkania świąteczno - noworoczne klas; przedstawienia jasełkowe,
 • 23 (niedziela)  – 31 (poniedziałek) grudnia 2018 r. - zimowa przerwa świąteczna,
 • zakończenie I semestru: 11 stycznia 2019 r.(piątek),
 • 14 - 27 stycznia 2019 r. - ferie zimowe,
 • 18 – 23 kwietnia 2019 r. - wiosenna przerwa świąteczna,
 • 29, 30 kwietnia 2019 r. (poniedziałek, wtorek) - dodatkowe dni wolne,
 • 1 maja 2019 r. (środa) – Święto pracy,
 • 2 maja 2019 r. (czwartek) - Święto flagi państwowej - dodatkowy dzień wolny,
 • 3 maja 2019 r. (piątek) – Święto Konstytucji Trzeciego Maja,
 • 24 maja 2019 r.(piątek) – Święto Szkoły – festyn,
 • zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych – 21 czerwca 2019 r.
 • 26 - 27 sierpnia  2019r.– terminy egzaminów poprawkowych,
 • 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. – wakacje,
 • zakończenie roku szkolnego – 31 sierpnia 2019 r.

 2. Zebrania rady pedagogicznej

- 31 sierpnia 2018 r.(czwartek)  – cd. klasyfikacji i podsumowań z ubiegłego roku szkolnego; organizacja nowego roku szkolnego – przydział czynności,

- 13 września 2018 r.(czwartek) – zatwierdzenie Szkolnych zestawów programów nauczania, planów pracy,…,

- szkolenia członków rady pedagogicznej zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego;

- 3 stycznia 2019 (czwartek) – klasyfikacja i podsumowanie I semestru,

- 13 czerwca 2019 (czwartek) - klasyfikacja i podsumowanie roku szkolnego 2018/2019,

- ostatni tydzień ferii letnich – ciąg dalszy klasyfikacji (związany z egzaminami poprawkowymi) i podsumowań z ubiegłego roku szkolnego,

- zebrania zwoływane doraźnie - według potrzeb.

 

 3. Terminy związane z klasyfikacją uczniów.

I semestr

-  do 23 listopada (piątek) wpisać do e-dziennika przewidywane oceny, w tym niedostateczne lub naganne na koniec semestru,

-   do 28 listopada (środa) wychowawcy powiadamiają pisemnie rodziców o przewidywanych ocenach, w tym  niedostatecznych lub nagannych (w przypadku problemów z powiadomieniem przygotować odpowiednie pisma za potwierdzeniem odbioru i przekazać bezpośrednio dyrekcji szkoły),

- do 12 grudnia  (środa) wywiesić w pokoju nauczycielskim uzgodnione z uczniami  propozycje ocen z zachowania w celu konsultacji z innymi pracownikami szkoły,

-   do 18 grudnia (wtorek) do godz. 14.00 – nauczyciele wystawiają ostateczne oceny semestralne z przedmiotów i z zachowania, wychowawcy uzupełniają frekwencję uczniów (np. usprawiedliwiają nieobecności),

-  18 grudnia (wtorek) po godz. 14.00 administrator wydrukuje sprawozdania klas dotyczące ocen z zachowania oraz z przedmiotów , a w poniedziałek  wychowawcy po sprawdzeniu prawidłowości zapisów podpiszą dokument i przekażą dyrektorowi szkoły.

-  do 19 grudnia (środa) zostają wywieszone sprawozdania (z działalności świetlicy szkolnej, biblioteki, samorządu uczniowskiego, pedagoga szkolnego -koordynatora ds. bezpieczeństwa, psychologa, logopedy, świetlicy popołudniowej i pielęgniarki szkolnej) oraz sprawozdania z działalności zespołów przedmiotowych i wychowawczych.

-   3 stycznia (czwartek) Rada Pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji.

 Koniec roku szkolnego

- do 14 maja (wtorek) wpisać do dziennika przewidywane oceny, w tym niedostateczne lub naganne na koniec semestru,

- 17 maja (piątek) wychowawcy powiadamiają pisemnie rodziców o przewidywanych ocenach, w tym  niedostatecznych lub nagannych (w przypadku problemów z powiadomieniem przygotować odpowiednie pisma za potwierdzeniem odbioru i przekazać bezpośrednio dyrekcji szkoły),

-  do 24 maja (piątek) wywiesić w pokoju nauczycielskim uzgodnione z uczniami  propozycje ocen z zachowania w celu konsultacji z innymi pracownikami szkoły,

-  do 7 czerwca (piątek) do godz. 14.00 – nauczyciele wystawiają ostateczne oceny semestralne z przedmiotów i z zachowania, wychowawcy uzupełniają frekwencję uczniów (np. usprawiedliwiają nieobecności),

- 7 czerwca (piątek) po godz. 14.00 administrator wydrukuje sprawozdania klas dotyczące ocen z zachowania oraz z przedmiotów , a w poniedziałek  wychowawcy po sprawdzeniu prawidłowości zapisów podpiszą dokument i przekażą dyrektorowi szkoły.

-  do 7 czerwca (piątek) zostają wywieszone sprawozdania (z działalności świetlicy szkolnej, biblioteki, samorządu uczniowskiego, pedagoga szkolnego -koordynatora ds. bezpieczeństwa, psychologa, logopedy, świetlicy popołudniowej i pielęgniarki szkolnej) oraz sprawozdania z działalności zespołów przedmiotowych i wychowawczych.

- 13 czerwca (czwartek) Rada Pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji.

 

4. Ewaluacje, obserwacje, kontrole – zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego.

 

5. Diagnozy oceniające poziom opanowania umiejętności i wiadomości uczniów– zgodnie z planem podnoszenia efektywności kształcenia, który stanowi załącznik planu pracy szkoły.

 

6. Konkursy przedmiotowe zgodnie z regulaminem Lubuskiego Kuratora Oświaty, 

 pozostałe konkursy szkolne – według planów zespołów przedmiotowych.

 

7. Kalendarz imprez

-  imprezy i działania dotyczące więcej niż jednej klasy  – zgodnie ze szkolnym kalendarzem imprez,

-  imprezy i działania dotyczące jednego oddziału – zgodnie z planem wychowawczo-profilaktycznym klasy.

 

8. Ruch kadrowy

Do 30 kwietnia należy sporządzić arkusz organizacyjny na następny rok szkolny. Wszyscy nauczyciele planujący przejście na emeryturę lub zmianę miejsca pracy powinni do tego czasu podjąć decyzję.

Formalnie mogą to zrobić na trzy miesiące przed zakończeniem roku szkolnego (tyle trwa okres wypowiedzenia).

 

9. Współpraca z rodzicami

Liczba zebrań klasowych w roku szkolnym – zgodnie ze Statutem Szkoły nie mniej niż 2 razy w ciągu semestru oraz spotkania indywidualne z rodzicami – dwa razy w semestrze.

Każde zebranie musi być udokumentowane wpisem w dzienniku lekcyjnym i podpisane przez wychowawcę i przedstawiciela oddziałowej rady rodziców.

Przed każdym zebraniem (oprócz zebrania wrześniowego) wychowawca powinien przygotować pisemną informację o osiągnięciach uczniów (oceny, komentarz o postępach oraz porady) – informacje wychowawców będą sprawdzane w ramach nadzoru pedagogicznego.

Do końca września - pierwsze zebranie rodziców musi koniecznie zawierać następujące punkty porządku obrad:

-  wybory oddziałowej rady rodziców (w tym przedstawiciela do Rady Rodziców Szkoły);

- podanie kryteriów oceniania zachowania, skutkach ustalenia uczniowi oceny nagannej

-  warunki i tryb uzyskania wyższej (niższej) niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania,

- wymagania na oceny zawarte w szkolnym systemie oceniania,

- informacja o terminach składania opinii dotyczących dostosowania warunków podczas sprawdzianu szóstoklasistów,

- informacja o terminach konsultacji z nauczycielami.

 

  Spotkania rodziców  z psychologiem:

 • Rodzice uczniów klas  IV-VII –,,Cyberprzemoc – współczesne formy agresji”

I sem.,

 • Rodzice uczniów klas I-III -,, Rola rodzica w edukacji wczesnoszkolnej – jak pomóc dziecku wdrożyć się do nauki? – II sem.

 

 Konsultacje z rodzicami nauczycieli klas 4 - 6 (godz. 16.30-18.00)

I semestr:

1 cykl spotkań

25 września (wtorek) – nauczyciele języka polskiego, informatyki/zajęć komputerowych, matematyki, przyrody, techniki/zajęć technicznych, religii;

2 października (wtorek)  – nauczyciele języków obcych, historii,  plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, religii, etyki.

2 cykl spotkań

30 października (wtorek) – nauczyciele języka polskiego, informatyki/zajęć komputerowych, matematyki, przyrody, techniki/zajęć technicznych, religii;

6 listopada (wtorek)  – nauczyciele języków obcych, historii,  plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, religii, etyki.

 

II semestr:

1 cykl spotkań

12 marca (wtorek) nauczyciele języka polskiego, informatyki/zajęć komputerowych, matematyki, przyrody, techniki/zajęć technicznych, religii;

19  marca (wtorek)  – nauczyciele języków obcych, historii,  plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, religii, etyki.

2 cykl spotkań

 7 maja (wtorek) nauczyciele języka polskiego, informatyki/zajęć komputerowych, matematyki, przyrody, techniki/zajęć technicznych, religii;

14 maja (czwartek)  – nauczyciele języków obcych, historii,  plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, religii, etyki.

 

Wychowawcy klas 1- 3 organizują konsultacje według własnego harmonogramu zgłoszonego dyrektorowi (także co najmniej dwa razy w semestrze). Zebrania z rodzicami zgodnie z zapisem w Statucie SP4.

 

12. Współpraca z MOSiR

Organizacja przedsięwzięć o charakterze sportowym.

 

13. Współpraca z Kostrzyńskim Centrum Kultury

Organizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, w szczególności:

 - kontynuowanie organizowania „Małej Akademii Jazzu”,

 - udział w konkursie „Złoty Lizak”,

 - udział w konkursie recytatorskim.

 

14. W szkole w oparciu o własne plany działają następujące zespoły nauczycieli:

 - zespoły wychowawcze w klasach 1-7, tworzone przez wychowawców klas jednego  poziomu oraz oddziału przedszkolnego;

- zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z przewodniczącymi -

-  klas pierwszych i oddziału przedszkolnego – M. Siroń,

-  klas drugich – E. Krawczyk,

-  klas trzecich – K. Wojciechowska,

        -   zespół nauczycieli drugiego poziomu edukacyjnego z przewodniczącymi –

-   klas czwartych – I. Łukasiewicz,

-  klas piątych – D. Komorowska,

-  klas szóstych – D. Stanicka – Wojciechowska,

-  klas siódmych - A. Klimaszewska,

 

       - zespoły przedmiotowe z przewodniczącymi:

-  zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych – B. Piotrowska,

-  zespół nauczycieli matematyki – M. Kujawa,

-  zespół nauczycieli zajęć komputerowych – J. Szydełko,

-  zespół nauczycieli języków obcych – M. Andrearczyk,

-  zespół nauczycieli nauk przyrodniczych (przyroda, biologia, fizyka, geografia, chemia) – A. Gąsiorowska,

-  zespół nauczycieli religii i etyki – s. A. Plewka,

-  zespół nauczycieli wychowania fizycznego – R. Guźniczak,

-  zespół nauczycieli przedmiotów z zakresu sztuki (plastyka, muzyka, technika/zaj. techniczne) – M. Koźlińska,

-  zespół ds. ewaluacji,

-  zespół ds. zmian w Statucie SP4 w Kostrzynie nad Odrą,

-  zespół ds. opracowania Szkolnego Programu wychowawczo – profilaktycznego,

- zespół ds. koordynowania  działań w SP4 w związku ze 100-leciem niepodległości Polski.

- zespoły powołane doraźnie.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marzanna Senger
Odpowiada:Marzanna Senger
Wytworzył:Jarosław Szydełko
Data ostatniej zmiany:2018-09-18 09:25:08

Archiwum

Data Autor
2017-09-26 09:11 Marzanna Senger zobacz
2017-09-21 12:09 Marzanna Senger zobacz
2017-05-07 21:27 Marzanna Senger zobacz
2016-09-30 08:28 Marzanna Senger zobacz
2015-09-29 17:40 Jarosław Szydełko zobacz
2015-09-17 08:53 Jarosław Szydełko zobacz
2014-09-17 08:33 Jarosław Szydełko zobacz
2013-10-29 08:25 Jarosław Szydełko zobacz
2013-09-23 14:45 Jarosław Szydełko zobacz
2012-02-15 22:34 Jarosław Szydełko zobacz
2012-02-02 12:03 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3542