Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Kostrzyn nad Odrą - Szkoła Podstawowa Nr 4
drukuj

Plan pracy szkoły

PLAN PRACY

Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą

na rok szkolny 2022/2023

 

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez Ministra Edukacji Narodowej:

 

 

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
 5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 6. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

 

Cele wynikające z analizy planów podnoszenia efektywności kształcenia w poprzednich latach szkolnych oraz z analizy wniosków nadzoru pedagogicznego z ubiegłego roku szkolnego:

 

 1. W roku szkolnym 2022-2023 nastąpi kontynuowanie monitorowania realizacji podstawy programowej na zasadach z ubiegłego roku szkolnego.
 2. Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty, m. in. poprzez realizowanie przedsięwzięć wspierających edukację matematyczną, polonistyczną lub z zakresu języka obcego, na przedmiotach nieegzaminacyjnych drugiego etapu edukacyjnego.
 3. Podnoszenie efektywności kształcenia poprzez kontynuowanie elementów oceniania kształtującego.
 4. Umiejętność „czytania ze zrozumieniem” sprawdzana na każdym przedmiocie drugiego etapu edukacyjnego i podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej.
 5. Kalendarz roku szkolnego
 • 1 września 2022 r. (czwartek) - rozpoczęcie  roku szkolnego 2022/2023,
 • 14 października 2022 r. (piątek) – Dzień Edukacji Narodowej,
 • 31 października 2022 r. (poniedziałek) - dodatkowy dzień wolny,
 • 11 listopada 2022 r. (piątek) – Święto Niepodległości,
 • 22 grudnia 2022 r. (czwartek) - spotkania świąteczno - noworoczne klas; przedstawienia jasełkowe dla klas edukacji wczesnoszkolnej (odpowiedzialna – p. Maja Siroń) i II poziomu edukacyjnego (odpowiedzialni – katecheci),
 • 23 (piątek) – 30 (piątek) grudnia 2022 r. - zimowa przerwa świąteczna,
 • zakończenie I półrocza: 27 stycznia 2023 r.(piątek),
 • 30 stycznia – 12 lutego 2023 r. - ferie zimowe,
 • 06 – 11 kwietnia 2023 r. - wiosenna przerwa świąteczna,
 • 3 maja 2023 r. (środa) – Święto Konstytucji Trzeciego Maja,
 • 2 maja 2023 r. (wtorek) - dodatkowy dzień wolny,
 • 4-5 maja 2023 r. (czwartek, piątek) - dodatkowe dni wolne,
 • 19 maja 2023 (piątek) – Festyn szkolny,
 • 23-25 maja 2023 r. – egzamin ósmoklasisty,
 • 09 czerwca 2023 r. (piątek) – dzień po Bożym Ciele,
 • zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych – 23 czerwca 2023 r.
 • 28 - 29 sierpnia 2023 r.– terminy egzaminów poprawkowych,
 • 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r. – wakacje.

 

 1. Zebrania rady pedagogicznej
 • 30 sierpnia 2022 r.(wtorek) – cd. klasyfikacji i podsumowań z ubiegłego roku szkolnego; organizacja nowego roku szkolnego – przydział czynności,
 • 15 września 2022 r.(czwartek) – zatwierdzenie Szkolnych zestawów programów nauczania, planów pracy,… ,
 • szkolenia członków rady pedagogicznej zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego;
 • 24 stycznia 2023 (wtorek) – klasyfikacja i podsumowanie I półrocza,
 • 15 czerwca 2023 (czwartek) - klasyfikacja i podsumowanie roku szkolnego 2022/2023,
 • ostatni tydzień ferii letnich – ciąg dalszy klasyfikacji (związany z egzaminami poprawkowymi) i podsumowań z ubiegłego roku szkolnego,
 • zebrania zwoływane doraźnie - według potrzeb.

 

 1. Terminy związane z klasyfikacją uczniów.

I półrocze

 • do 15 grudnia 2023 r. (czwartek) wpisać do e-dziennika przewidywane oceny, w tym niedostateczne lub naganne na koniec półrocza,
 • do 16 grudnia 2021 r. (piątek) wychowawcy powiadamiają pisemnie rodziców o przewidywanych ocenach, w tym niedostatecznych lub nagannych (w przypadku problemów z powiadomieniem przygotować odpowiednie pisma za potwierdzeniem odbioru i przekazać bezpośrednio dyrekcji szkoły),
 • do 16 grudnia 2021 r. (piątek) wywiesić w pokoju nauczycielskim uzgodnione z uczniami  propozycje ocen z zachowania w celu konsultacji z innymi pracownikami szkoły,
 • do 13 stycznia 2023 r. (piątek) – nauczyciele wystawiają ostateczne oceny półroczne z przedmiotów i z zachowania,
 • 16 stycznia 2023 r. (poniedziałek) administrator wydrukuje podsumowania klasyfikacji klas dotyczące ocen z zachowania oraz z przedmiotów , wychowawcy weryfikują wydrukowane dane swojej klasy dotyczące klasyfikacji, następnie wychowawcy po sprawdzeniu prawidłowości zapisów podpiszą dokument i w dniu 17 stycznia przekażą dyrektorowi szkoły,
 • do 17 stycznia 2023 r. (wtorek) zostają wywieszone sprawozdania (z działalności świetlicy szkolnej, biblioteki, samorządu uczniowskiego, pedagoga szkolnego -koordynatora ds. bezpieczeństwa, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedów, terapeutów pedagogicznych) oraz sprawozdania z działalności zespołów przedmiotowych i wychowawczych.
 • 24 stycznia 2023 r. (wtorek) Rada Pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji za I półrocze.

 

Koniec roku szkolnego

 • do 18 maja 2023 r. (czwartek) wpisać do dziennika przewidywane oceny, w tym niedostateczne lub naganne na koniec półrocza,
 • do 19 maja 2023 r. (piątek) wychowawcy powiadamiają pisemnie rodziców o przewidywanych ocenach, w tym  niedostatecznych lub nagannych (w przypadku problemów z powiadomieniem przygotować odpowiednie pisma za potwierdzeniem odbioru i przekazać bezpośrednio dyrekcji szkoły),
 • 19 maja 2023 r. (piątek) wywiesić w pokoju nauczycielskim uzgodnione z uczniami propozycje ocen z zachowania w celu konsultacji z innymi pracownikami szkoły,
 • do 06 czerwca 2023 r. (wtorek) – nauczyciele wystawiają ostateczne oceny semestralne z przedmiotów i z zachowania,
 • 07 czerwca 2023 r. (środa) administrator wydrukuje podsumowania klasyfikacji klas dotyczące ocen z zachowania oraz z przedmiotów , wychowawcy weryfikują wydrukowane dane swojej klasy dotyczące klasyfikacji, następnie wychowawcy po sprawdzeniu prawidłowości zapisów podpiszą dokument i w tym samym dniu   przekażą dyrektorowi szkoły,
 • do 07 czerwca 2023 r. (środa) zostają wywieszone sprawozdania (z działalności świetlicy szkolnej, biblioteki, samorządu uczniowskiego, pedagoga szkolnego -koordynatora ds. bezpieczeństwa, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedów, terapeutów pedagogicznych) oraz sprawozdania z działalności zespołów przedmiotowych i wychowawczych,
 • 15 czerwca 2023 r. (czwartek) Rada Pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji.

 

 1. Obserwacje, kontrole – zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego.

 

 1. Diagnozy oceniające poziom opanowania umiejętności i wiadomości uczniów– zgodnie z planem podnoszenia efektywności kształcenia, który stanowi załącznik planu pracy szkoły.

 

 1. Konkursy przedmiotowe zgodnie z regulaminem Lubuskiego Kuratora Oświaty,

 pozostałe konkursy szkolne – według planów zespołów przedmiotowych.

 

 1. Kalendarz imprez – projektowanych z zachowaniem reżimu sanitarnego;
 • imprezy i działania dotyczące więcej niż jednej klasy – zgodnie ze szkolnym kalendarzem imprez,
 • imprezy i działania dotyczące jednego oddziału – zgodnie z planem wychowawczo-profilaktycznym klasy.

 

 

 1. Ruch kadrowy

Na przełomie marca i kwietnia należy sporządzić arkusz organizacyjny na następny rok szkolny. Wszyscy nauczyciele planujący przejście na emeryturę lub zmianę miejsca pracy powinni do tego czasu podjąć decyzję.

Formalnie mogą to zrobić na trzy miesiące przed zakończeniem roku szkolnego (tyle trwa okres wypowiedzenia).

 

 1. Współpraca z rodzicami

Liczba zebrań klasowych w roku szkolnym – zgodnie ze Statutem Szkoły nie mniej niż 2 razy w ciągu semestru oraz spotkania indywidualne z rodzicami- w zależności od potrzeb z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Każde zebranie musi być udokumentowane wpisem w e-dzienniku (porządek zebrania, lista obecności).

Do końca września - pierwsze zebranie rodziców musi koniecznie zawierać następujące punkty porządku obrad:

 • wybory oddziałowej rady rodziców (w tym przedstawiciela do Rady Rodziców Szkoły);
 • podanie kryteriów oceniania zachowania, skutkach ustalenia uczniowi oceny nagannej
 • warunki i tryb uzyskania wyższej (niższej) niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania,
 • wymagania na oceny zawarte w szkolnym systemie oceniania,
 • informacja zgodna z Komunikatem dyrektora CKE na rok szkolny 2020/2021 o organizacji egzaminu ósmoklasisty z uwzględnieniem terminów z dostosowaniem, wyborem języka itp.

 

Spotkania rodziców  z psychologiem z Poradni PP w Kostrzynie nad Odrą:

 

 • Rodzice uczniów klas I - IV na temat:  ,,Jak budować właściwe relacje z dzieckiem.   Od racji do relacji.”– termin realizacji: po zebraniu podsumowującym I półrocze.
 • Rodzice uczniów klas V - VIII na temat:  ,,Zaburzenia lękowe i depresyjne.”– termin realizacji: po zebraniu podsumowującym I półrocze.

Spotkania uczniów  z psychologiem szkolnym – warsztaty psycho - edukacyjne  w celu wsparcia dobrostanu uczniów w okresie adaptacyjnym – klasy pierwsze. Termin realizacji: wrzesień 2022 r.

Warsztaty dla uczniów klas ósmych z zakresu profilaktyki uzależnień pt. DEBATA. Program profilaktyczny rekomendowany przez PARPA i ORE.

Spotkania uczniów (uchodźców wojennych z Ukrainy) z psychologiem szkolnym – warsztaty mające na celu integrację dzieci uchodźców wojennych w polskiej szkole. Termin realizacji: wrzesień 2022 r.

Ponadto planowane jest przygotowanie (przeszkolenie) trzech nauczycieli SP4 do realizacji rekomendowanego programu profilaktycznego SPÓJRZ INACZEJ dedykowanego uczniom klas IV-VIII.

Poza tym uczniowie klas drugich będą realizowały rekomendowany przez PARPA i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne program profilaktyczny APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ – służący wzmocnieniu zdrowia psychicznego uczniów.

 

Dni otwarte/zebrania z rodzicami  uczniów  klas 1 – 8

 

Wychowawcy zorganizują zebranie z rodzicami swoich uczniów – pierwsze stacjonarnie  drugie według uznania - online lub stacjonarnie (po wcześniejszym zgłoszeniu swojego wyboru – wpisanie na listę zawieszoną w pokoju nauczycielskim). Szkoła ustali terminy tych zebrań. Terminy konsultacji rodziców z nauczycielami przedmiotów są tożsame z realizacja przez n-li godziny dostępności.

 

Zebrania z rodzicami

I półrocze:

19 września (poniedziałek) – 23 września (piątek),

26 września (poniedziałek) – zebranie dyrekcji z radą rodziców (walne zebranie rady rodziców),

 styczeń –  - podsumowanie I półrocza,

30 lutego (piątek) -  zebranie dyrekcji z rada rodziców (walne zebranie rady rodziców),

 

II półrocze:

15 maja (poniedziałek) – 19 maja (piątek),

22 maja (poniedziałek) - zebranie dyrekcji z rada rodziców (walne zebranie rady rodziców),

czerwiec 2023 r. - podsumowanie II półrocza,

20 czerwca (wtorek) - zebranie dyrekcji z rada rodziców (walne zebranie rady rodziców).

 

 1. Współpraca z MOSiR

Organizacja przedsięwzięć o charakterze sportowym.

 

 1. Współpraca z Kostrzyńskim Centrum Kultury (w reżimie sanitarnym)

Organizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, w szczególności:

 - udział w konkursie „Złoty Lizak”,

 - udział w konkursie recytatorskim.

 

 1. W SP4 w oparciu o własne plany działają następujące zespoły nauczycieli:

                                                                       

- ZESPOŁY WYCHOWAWCZE w klasach 1-8, tworzone przez wychowawców klas jednego  poziomu oraz oddziału przedszkolnego;

- zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z przewodniczącymi -
klas pierwszych i oddziału przedszkolnego -  Ewelina Krawczyk,
klas drugich – Bogumiła Opara,
klas trzecich – Daria Fusiarz - Jankiewicz;

 -   zespół nauczycieli drugiego poziomu edukacyjnego z przewodniczącymi -
klas czwartych – Joanna Rój,
klas piątych – Dorota Stanicka -Wojciechowska,
klas szóstych – Sławomir Młynarczak,
klas siódmych – Anna Piotrowska,
klas ósmych -  Iwona Łukasiewicz;

- ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE z przewodniczącymi:
zespół nauczycieli języka polskiego – Monika Makara,
zespół nauczycieli historii i WOS - Joanna Tarabuła,
zespół nauczycieli matematyki - Iwona Łukasiewicz ,
zespół nauczycieli informatyki - Łukasz Kostowiecki,
zespół nauczycieli języków obcych – Magdalena Andrearczyk,
zespół nauczycieli nauk przyrodniczych - przyroda, chemia, biologia, geografia, fizyka  - Anna Gąsiorowska,
zespół nauczycieli religii i etyki - Jarosław Frieske,
zespół nauczycieli wychowania fizycznego i edb – Robert Guźniczak,
zespół nauczycieli przedmiotów z zakresu sztuki (plastyka, muzyka, technika) - Mirosława Koźlińska,
zespół ds. zmian w Statucie SP4 w Kostrzynie nad Odrą - Maja Siroń, Monika Makara, Agnieszka Wojdak, Jarosław Szydełko, Anna Gąsiorowska,
zespoły powołane doraźnie.

  

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marzanna Senger
Odpowiada:Marzanna Senger
Wytworzył:Radosław Baszynski
Data ostatniej zmiany:2022-09-27 08:21:04

Archiwum

Data Autor
2022-09-21 11:51 Marzanna Senger zobacz
2021-11-23 23:19 Marzanna Senger zobacz
2020-09-16 09:47 Marzanna Senger zobacz
2018-09-18 09:25 Marzanna Senger zobacz
2017-09-26 09:11 Marzanna Senger zobacz
2017-09-21 12:09 Marzanna Senger zobacz
2017-05-07 21:27 Marzanna Senger zobacz
2016-09-30 08:28 Marzanna Senger zobacz
2015-09-29 17:40 Jarosław Szydełko zobacz
2015-09-17 08:53 Jarosław Szydełko zobacz
2014-09-17 08:33 Jarosław Szydełko zobacz
2013-10-29 08:25 Jarosław Szydełko zobacz
2013-09-23 14:45 Jarosław Szydełko zobacz
2012-02-15 22:34 Jarosław Szydełko zobacz
2012-02-02 12:03 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 5204