Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Kostrzyn nad Odrą - Szkoła Podstawowa Nr 4
drukuj

Plan pracy szkoły

PLAN PRACY

Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą

na rok szkolny 2020/2021

 

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez Ministra Edukacji Narodowej:

 1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych.
 2. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 3. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

Cele wynikające z analizy planów podnoszenia efektywności kształcenia w poprzednich latach szkolnych oraz z analizy  wniosków nadzoru pedagogicznego z ubiegłego roku szkolnego:

 Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasistów.

 1. Diagnoza stopnia realizacji treści nauczania – wymagań szczegółowych podstawy programowej.
 2. Funkcjonowanie wysokiego poziomu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Upowszechnianie platformy Microsoft Office 365 i Microsoft Teams wśród uczniów i nauczycieli w celu poprawy jakości procesu dydaktycznego.
 3. Podnoszenie efektywności kształcenia poprzez kontynuowanie elementów oceniania kształtującego.
 4. Umiejętność „czytania ze zrozumieniem” sprawdzana na każdym przedmiocie drugiego etapu edukacyjnego i podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej.

 

 1. Kalendarz roku szkolnego
 • 1 września 2020 r. (wtorek) - rozpoczęcie  roku szkolnego 2020/2021,
 • 12 października 2020 r. (poniedziałek) - dodatkowy dzień wolny,
 • 2 listopada 2020 r. (poniedziałek) - dodatkowy dzień wolny po Święcie Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada 2020 r. (środa) – Święto Niepodległości,
 • 22 grudnia 2020 r. (wtorek) - spotkania świąteczno - noworoczne klas; przedstawienia jasełkowe dla klas edukacji wczesnoszkolnej (z zachowaniem reżimu sanitarnego),
 • 23 (środa) – 31 (środa) grudnia 2020 r. - zimowa przerwa świąteczna,
 • 4, 5 stycznia 2021 r, - dodatkowe dni wolne,
 • zakończenie I semestru: 29 stycznia 2021 r.(piątek),
 • 15 – 28 lutego 2021 r. - ferie zimowe,
 • 1 – 6 kwietnia 2021 r. - wiosenna przerwa świąteczna,
 • 3 maja 2021 r. (poniedziałek) – Święto Konstytucji Trzeciego Maja,
 • 4 czerwca 2021 r. (piątek) – dzień po Bożym Ciele,
 • zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych – 25 czerwca 2021 r.
 • 26 - 27 sierpnia 2021 r.– terminy egzaminów poprawkowych,
 • 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. – wakacje.
 • 3 dni - egzamin ósmoklasisty. Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

 1. Zebrania rady pedagogicznej
 • 27 sierpnia 2020 r.(czwartek) – cd. klasyfikacji i podsumowań z ubiegłego roku szkolnego; organizacja nowego roku szkolnego – przydział czynności,
 • 11 września 2020 r.(piątek) – zatwierdzenie Szkolnych zestawów programów nauczania, planów pracy,… ,
 • szkolenia członków rady pedagogicznej zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego;
 • 26 stycznia 2021 (wtorek) – klasyfikacja i podsumowanie I semestru,
 • 22 czerwca 2021 (wtorek) - klasyfikacja i podsumowanie roku szkolnego 2020/2021,
 • ostatni tydzień ferii letnich – ciąg dalszy klasyfikacji (związany z egzaminami poprawkowymi) i podsumowań z ubiegłego roku szkolnego,
 • zebrania zwoływane doraźnie - według potrzeb

 

 1. Terminy związane z klasyfikacją uczniów.

I semestr

 • do 17 grudnia (czwartek) wpisać do e-dziennika przewidywane oceny, w tym niedostateczne lub naganne na koniec semestru,
 • do 22 grudnia (wtorek) wychowawcy powiadamiają pisemnie rodziców o przewidywanych ocenach, w tym niedostatecznych lub nagannych (w przypadku problemów z powiadomieniem przygotować odpowiednie pisma za potwierdzeniem odbioru i przekazać bezpośrednio dyrekcji szkoły),
 • do 22 grudnia (wtorek) wywiesić w pokoju nauczycielskim uzgodnione z uczniami  propozycje ocen z zachowania w celu konsultacji z innymi pracownikami szkoły,
 • do 19 stycznia (wtorek) – nauczyciele wystawiają ostateczne oceny semestralne z przedmiotów i z zachowania,
 • 20 stycznia (środa) administrator wydrukuje podsumowania klasyfikacji klas dotyczące ocen z zachowania oraz z przedmiotów , wychowawcy weryfikują wydrukowane dane swojej klasy dotyczące klasyfikacji, następnie wychowawcy po sprawdzeniu prawidłowości zapisów podpiszą dokument i w dniu 21 stycznia przekażą dyrektorowi szkoły,
 • do 21 stycznia (czwartek) zostają wywieszone sprawozdania (z działalności świetlicy szkolnej, biblioteki, samorządu uczniowskiego, pedagoga szkolnego -koordynatora ds. bezpieczeństwa, psychologa, logopedów, świetlicy popołudniowej) oraz sprawozdania z działalności zespołów przedmiotowych i wychowawczych.
 • 26 stycznia (wtorek) Rada Pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji.

 

Koniec roku szkolnego

 • do 13 maja (czwartek) wpisać do dziennika przewidywane oceny, w tym niedostateczne lub naganne na koniec semestru,
 • do 18 maja (wtorek) wychowawcy powiadamiają pisemnie rodziców o przewidywanych ocenach, w tym niedostatecznych lub nagannych (w przypadku problemów z powiadomieniem przygotować odpowiednie pisma za potwierdzeniem odbioru i przekazać bezpośrednio dyrekcji szkoły),
 • 25 maja (wtorek) wywiesić w pokoju nauczycielskim uzgodnione z uczniami propozycje ocen z zachowania w celu konsultacji z innymi pracownikami szkoły,
 • do 15 czerwca (wtorek) – nauczyciele wystawiają ostateczne oceny semestralne z przedmiotów i z zachowania,
 • 16 czerwca (środa) administrator wydrukuje podsumowania klasyfikacji klas dotyczące ocen z zachowania oraz z przedmiotów , wychowawcy weryfikują wydrukowane dane swojej klasy dotyczące klasyfikacji, następnie wychowawcy po sprawdzeniu prawidłowości zapisów podpiszą dokument i w dniu 17 czerwca przekażą dyrektorowi szkoły,
 • do 16 czerwca (środa) zostają wywieszone sprawozdania (z działalności świetlicy szkolnej, biblioteki, samorządu uczniowskiego, pedagoga szkolnego -koordynatora ds. bezpieczeństwa, psychologa, logopedów, świetlicy) oraz sprawozdania z działalności zespołów przedmiotowych i wychowawczych,
 • 22 czerwca (wtorek) Rada Pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji.
 1. Ewaluacje, obserwacje, kontrole – zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego.
 2. Diagnozy oceniające poziom opanowania umiejętności i wiadomości uczniów– zgodnie z planem podnoszenia efektywności kształcenia, który stanowi załącznik planu pracy szkoły.

 

 1. Konkursy przedmiotowe zgodnie z regulaminem Lubuskiego Kuratora Oświaty,

 pozostałe konkursy szkolne – według planów zespołów przedmiotowych.

 

 1. Kalendarz imprez – projektowanych z zachowaniem reżimu sanitarnego;
 • imprezy i działania dotyczące więcej niż jednej klasy – zgodnie ze szkolnym kalendarzem imprez,
 • imprezy i działania dotyczące jednego oddziału – zgodnie z planem wychowawczo-profilaktycznym klasy.

 

 

 1. Ruch kadrowy

Na przełomie lutego i marca  należy sporządzić arkusz organizacyjny na następny rok szkolny. Wszyscy nauczyciele planujący przejście na emeryturę lub zmianę miejsca pracy powinni do tego czasu podjąć decyzję.

Formalnie mogą to zrobić na trzy miesiące przed zakończeniem roku szkolnego (tyle trwa okres wypowiedzenia).

 

 1. Współpraca z rodzicami

Liczba zebrań klasowych w roku szkolnym – zgodnie ze Statutem Szkoły nie mniej niż 2 razy w ciągu semestru oraz spotkania indywidualne z rodzicami- w zależności od potrzeb z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Każde zebranie musi być udokumentowane wpisem w e-dzienniku (porządek zebrania, lista obecności).

Do końca września - pierwsze zebranie rodziców musi koniecznie zawierać następujące punkty porządku obrad:

 • wybory oddziałowej rady rodziców (w tym przedstawiciela do Rady Rodziców Szkoły);
 • podanie kryteriów oceniania zachowania, skutkach ustalenia uczniowi oceny nagannej
 • warunki i tryb uzyskania wyższej (niższej) niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania,
 • wymagania na oceny zawarte w szkolnym systemie oceniania,
 • informacja zgodna z Komunikatem dyrektora CKE na rok szkolny 2020/2021 o organizacji egzaminu ósmoklasisty z uwzględnieniem terminów z dostosowaniem, wyborem języka itp.

Spotkania rodziców  z psychologiem:

 • Rodzice uczniów klas I-IV - ,,Słowa mają moc, czyli o sztuce doceniania” – podniesienie wiedzy na temat budowania mocnych stron dziecka.
 • Rodzice uczniów klas V-VIII - ,,Jak porozumiewać się z nastolatkiem. Rodzicu, chcesz mieć rację czy relację?”

  Spotkania uczniów  z psychologiem – warsztaty psychoedukacyjne:

 • Uczniowie klas IV–,,Okiełznać emocje – metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych’. – marzec 2021 r.
 • Uczniowie klas VIII – „Sposoby radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym”. – maj 2021 r.

Ponadto wybrane klasy będą realizowały rekomendowany przez PARPE programy profilaktyczne:

 

 1. Klasy I-III SPÓJRZ INACZEJ,
 2. Klasy IV-VI SPÓJRZ INACZEJ,
 3. Klasy VII DEBATA,
 4. Klasy VIII ARCHIPELAG SKARBÓW.

 

Dni otwarte dla rodziców uczniów  klas 1 – 8

 

W każdym z Dni otwartych wychowawcy zorganizują zebranie z rodzicami, następnie rodzice będą mogli wysłuchać prelekcji zorganizowanych przez szkołę. Oto ramy czasowe:

- zebrania z rodzicami – godz. 17.00-17.30,

- prelekcje – godz. 17.30-18.30,

Zebrania z rodzicami:

I semestr:

17 września (czwartek),

28 stycznia (czwartek) klasy V-VIII - podsumowanie I sem.,

27 stycznia (środa) – klasy I-IV podsumowanie I sem.

 

II semestr:

15 kwietnia (czwartek),

16 czerwca (środa) klasy I-IV- podsumowanie II sem.,

17 czerwca (czwartek) klasy V- VIII - podsumowanie II sem.

 

 1. Współpraca z MOSiR

Organizacja przedsięwzięć o charakterze sportowym.

 

 1. Współpraca z Kostrzyńskim Centrum Kultury (w reżimie sanitarnym)

Organizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, w szczególności:

 - kontynuowanie organizowania „Małej Akademii Jazzu”,

 - udział w konkursie „Złoty Lizak”,

 - udział w konkursie recytatorskim.

 

 1. W SP4 w oparciu o własne plany działają następujące zespoły nauczycieli:

 - zespoły wychowawcze w klasach 1-8, tworzone przez wychowawców klas jednego  poziomu oraz oddziału przedszkolnego;

- zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z przewodniczącymi -

 • klas pierwszych i oddziału przedszkolnego – M. Gabrukiewicz,
 • klas drugich – E. Krawczyk,
 • klas trzecich – A. Żylewska,

        -   zespół nauczycieli drugiego poziomu edukacyjnego z przewodniczącymi –

 • klas czwartych – P. Jaździewska,
 • klas piątych – A. Piotrowska,
 • klas szóstych – I. Łukasiewicz,
 • klas siódmych – R. Baszyński,
 • klas ósmych – R. Guźniczak.
 • - zespoły przedmiotowe z przewodniczącymi:
 • zespół nauczycieli języka polskiego – D. Stanicka-Wojciechowska,
 • zespół nauczycieli historii – A. Szymańska,
 • zespół nauczycieli matematyki – P. Miłaszewski,
 • zespół nauczycieli informatyki – J. Szydełko,
 • zespół nauczycieli języków obcych – E. Cendrowska,
 • zespół nauczycieli nauk przyrodniczych - przyroda, chemia, biologia, geografia, fizyka – A. Gąsiorowska,
 • zespół nauczycieli religii i etyki – J. Frieske,
 • zespół nauczycieli wychowania fizycznego i edb – K. Jaszcz,
 • zespół nauczycieli przedmiotów z zakresu sztuki (plastyka, muzyka, technika) – J. Chochulska,
 • zespoły ds. ewaluacji,
 • zespół ds. zmian w Statucie SP4 w Kostrzynie nad Odrą – M. Siroń, P. Miłaszewski, I. Brzezińska, A. Gąsiorowska,
 • zespoły powołane doraźnie.

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marzanna Senger
Odpowiada:Marzanna Senger
Wytworzył:Jarosław Szydełko
Data ostatniej zmiany:2020-09-16 09:47:49

Archiwum

Data Autor
2018-09-18 09:25 Marzanna Senger zobacz
2017-09-26 09:11 Marzanna Senger zobacz
2017-09-21 12:09 Marzanna Senger zobacz
2017-05-07 21:27 Marzanna Senger zobacz
2016-09-30 08:28 Marzanna Senger zobacz
2015-09-29 17:40 Jarosław Szydełko zobacz
2015-09-17 08:53 Jarosław Szydełko zobacz
2014-09-17 08:33 Jarosław Szydełko zobacz
2013-10-29 08:25 Jarosław Szydełko zobacz
2013-09-23 14:45 Jarosław Szydełko zobacz
2012-02-15 22:34 Jarosław Szydełko zobacz
2012-02-02 12:03 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4309