Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Kostrzyn nad Odrą - Szkoła Podstawowa Nr 4
drukuj

Plan pracy szkoły

PLAN PRACY

Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą

na rok szkolny 2023/2024

 

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez Ministra Edukacji Narodowej:

 

 1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
 3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
 5. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.
 6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
 7. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
 8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.
 9. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 10. Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

Cele wynikające z analizy planów podnoszenia efektywności kształcenia w poprzednich latach szkolnych oraz z analizy  wniosków nadzoru pedagogicznego z ubiegłego roku szkolnego:

 

 1. W roku szkolnym 2023-2024 nastąpi kontynuowanie monitorowania realizacji podstawy programowej na zasadach zawartych w Planie podnoszenia efektywności kształcenia.
 2. Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty, m. in. poprzez realizowanie przedsięwzięć wspierających edukację matematyczną, polonistyczną lub z zakresu języka obcego, na przedmiotach nieegzaminacyjnych drugiego etapu edukacyjnego.
 3. Podnoszenie efektywności kształcenia poprzez kontynuowanie elementów oceniania kształtującego.
 4. Umiejętność „czytania ze zrozumieniem” sprawdzana na każdym przedmiocie drugiego etapu edukacyjnego i podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej.
 5. Kalendarz roku szkolnego
 • 04 września 2023 r. (piątek) - rozpoczęcie  roku szkolnego 2023/2024,
 • 14 października 2023 r. (sobota) – Dzień Edukacji Narodowej,
 • 20 października 2023 r. (piątek) - dodatkowy dzień wolny,
 • 11 listopada 2023 r. (sobota) – Święto Niepodległości,
 • 22 grudnia 2023 r. (piątek) - spotkania świąteczno - noworoczne klas; przedstawienia jasełkowe dla klas edukacji wczesnoszkolnej (odpowiedzialna – p. Maja Siroń) i II poziomu edukacyjnego (odpowiedzialni – katecheci),
 • 23 (sobota) – 31 (niedziela) grudnia 2023 r. - zimowa przerwa świąteczna,
 • zakończenie I półrocza: 26 stycznia 2024 r.(piątek),
 • 12 (poniedziałek) – 25 (piątek) lutego 2024 r. - ferie zimowe,
 • 28 marca (czwartek) – 02 (wtorek) kwietnia 2024 r. - wiosenna przerwa świąteczna,
 • 29, 30 kwietnia 2024 r. (poniedziałek, wtorek) - dodatkowe dni wolne,
 • 1 Maja 2024 r. (środa) – Święto 1 Maja,
 • 2 maja 2024 r. (czwartek) - dodatkowy dzień wolny,
 • 3 maja 2024 r. (piątek) – Święto Konstytucji Trzeciego Maja,
 • 14-16 maja (wtorek, środa, czwartek) 2024 r.- egzamin ósmoklasisty,
 • 24 maja 2024 (piątek) – Festyn szkolny,
 • 30 maja 2024 r. (czwartek) – Boże Ciało,
 • 31 maja 2024 r. (piątek) - dzień po Bożym Ciele,
 • 21 czerwca 2024 r. (piątek) zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 • 26 - 27 sierpnia (poniedziałek, wtorek) 2024 r.– terminy egzaminów poprawkowych,
 • 22 czerwca – 31 sierpnia 2023 r. – wakacje.

 Zebrania rady pedagogicznej

 • 30 sierpnia 2023 r.(środa) – cd. klasyfikacji i podsumowań z ubiegłego roku szkolnego; organizacja nowego roku szkolnego – przydział czynności,
 • 15 września 2023 r.(piątek) – zatwierdzenie Szkolnych zestawów programów nauczania, planów pracy,… ,
 • szkolenia członków rady pedagogicznej zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego;
 • 23 stycznia 2024 (wtorek) – klasyfikacja i podsumowanie I półrocza,
 • 11 czerwca 2024 (wtorek) - klasyfikacja i podsumowanie roku szkolnego 2023/2024,
 • ostatni tydzień ferii letnich – ciąg dalszy klasyfikacji (związany z egzaminami poprawkowymi) i podsumowań z ubiegłego roku szkolnego,
 • zebrania zwoływane doraźnie - według potrzeb.
 1. Terminy związane z klasyfikacją uczniów.

I półrocze

 • do 19 grudnia 2023 r. (wtorek) wpisać do e-dziennika przewidywane oceny, w tym niedostateczne lub naganne na koniec półrocza,
 • do 19 grudnia 2023 r. (wtorek) wychowawcy powiadamiają pisemnie rodziców o przewidywanych ocenach, w tym niedostatecznych lub nagannych (w przypadku problemów z powiadomieniem przygotować odpowiednie pisma za potwierdzeniem odbioru i przekazać bezpośrednio dyrekcji szkoły),
 • do 19 grudnia 2023 r. (wtorek) wywiesić w pokoju nauczycielskim uzgodnione z uczniami  propozycje ocen z zachowania w celu konsultacji z innymi pracownikami szkoły,
 • do 16 stycznia 2024 r. (wtorek) – nauczyciele wystawiają ostateczne oceny półroczne z przedmiotów i z zachowania,
 • 18 stycznia 2024 r. (czwartek) administrator wydrukuje podsumowania klasyfikacji klas dotyczące ocen z zachowania oraz z przedmiotów , wychowawcy weryfikują wydrukowane dane swojej klasy dotyczące klasyfikacji, następnie wychowawcy po sprawdzeniu prawidłowości zapisów podpiszą dokument i w dniu 19 stycznia przekażą dyrektorowi szkoły,
 • do 19 stycznia 2024 r. (piątek) zostają wywieszone sprawozdania (z działalności świetlicy szkolnej, biblioteki, samorządu uczniowskiego, pedagoga szkolnego -koordynatora ds. bezpieczeństwa, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedów, terapeutów pedagogicznych) oraz sprawozdania z działalności zespołów przedmiotowych i wychowawczych.
 • 23 stycznia 2024 r. (wtorek) Rada Pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji za I półrocze.

Koniec roku szkolnego

 • do 14 maja 2024 r. (wtorek) wpisać do dziennika przewidywane oceny, w tym niedostateczne lub naganne na koniec półrocza,
 • do 14 maja 2024 r. (wtorek) wychowawcy powiadamiają pisemnie rodziców o przewidywanych ocenach, w tym  niedostatecznych lub nagannych (w przypadku problemów z powiadomieniem przygotować odpowiednie pisma za potwierdzeniem odbioru i przekazać bezpośrednio dyrekcji szkoły),
 • 14 maja 2024 r. (wtorek) wywiesić w pokoju nauczycielskim uzgodnione z uczniami propozycje ocen z zachowania w celu konsultacji z innymi pracownikami szkoły,
 • do 07 czerwca 2024 r. (piątek) – nauczyciele wystawiają ostateczne oceny semestralne z przedmiotów i z zachowania,
 • 05 czerwca 2024 r. (środa) administrator wydrukuje podsumowania klasyfikacji klas dotyczące ocen z zachowania oraz z przedmiotów , wychowawcy weryfikują wydrukowane dane swojej klasy dotyczące klasyfikacji, następnie wychowawcy po sprawdzeniu prawidłowości zapisów podpiszą dokument i w tym samym dniu   przekażą dyrektorowi szkoły,
 • do 07 czerwca 2024 r. (piątek) zostają wywieszone sprawozdania (z działalności świetlicy szkolnej, biblioteki, samorządu uczniowskiego, pedagoga szkolnego -koordynatora ds. bezpieczeństwa, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedów, terapeutów pedagogicznych) oraz sprawozdania z działalności zespołów przedmiotowych i wychowawczych,
 • 11 czerwca 2024 r. (wtorek) Rada Pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji rocznej.
 1. Obserwacje, kontrole – zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego.

 

 1. Diagnozy oceniające poziom opanowania umiejętności i wiadomości uczniów– zgodnie z planem podnoszenia efektywności kształcenia, który stanowi załącznik planu pracy szkoły.

 

 1. Konkursy przedmiotowe zgodnie z regulaminem Lubuskiego Kuratora Oświaty,

 pozostałe konkursy szkolne – według planów zespołów przedmiotowych.

 1. Kalendarz imprez;
 • imprezy i działania dotyczące więcej niż jednej klasy – zgodnie ze szkolnym kalendarzem imprez,
 • imprezy i działania dotyczące jednego oddziału – zgodnie z planem wychowawczo-profilaktycznym klasy.
 1. Ruch kadrowy

Na przełomie marca i kwietnia należy sporządzić arkusz organizacyjny na następny rok szkolny. Wszyscy nauczyciele planujący przejście na emeryturę lub zmianę miejsca pracy powinni do tego czasu podjąć decyzję.

Formalnie mogą to zrobić na trzy miesiące przed zakończeniem roku szkolnego (tyle trwa okres wypowiedzenia).

 

 1. Współpraca z rodzicami

Liczba zebrań klasowych w roku szkolnym – zgodnie ze Statutem Szkoły nie mniej niż 2 razy w ciągu semestru oraz spotkania indywidualne z rodzicami- w zależności od potrzeb.

Każde zebranie musi być udokumentowane wpisem w e-dzienniku (porządek zebrania, lista obecności).

Do końca września - pierwsze zebranie rodziców musi koniecznie zawierać następujące punkty porządku obrad:

 • wybory oddziałowej rady rodziców (w tym przedstawiciela do Rady Rodziców Szkoły);
 • podanie kryteriów oceniania zachowania, skutkach ustalenia uczniowi oceny nagannej
 • warunki i tryb uzyskania wyższej (niższej) niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania,
 • wymagania na oceny zawarte w szkolnym systemie oceniania,
 • informacja zgodna z Komunikatem dyrektora CKE na rok szkolny 2023/2024 o organizacji egzaminu ósmoklasisty z uwzględnieniem terminów z dostosowaniem, wyborem języka itp.

 Spotkania rodziców  z psychologiem z Poradni PP w Kostrzynie nad Odrą:

 • Rodzice uczniów klas I - III na temat:  ,,Jak się dogadać? Komunikacja: uczeń – nauczyciel-uczeń.” termin realizacji: po zebraniu podsumowującym I półrocze.
 • Rodzice uczniów klas IV - VIII na temat:  ,,Wirtualne słowa. Realny ból. Kiedy zaczyna się cyberprzemoc?.”– termin realizacji: po zebraniu podsumowującym I półrocze.

Warsztaty dla uczniów klas I-VIII prowadzone przez psychologa szkolnego:

 1. Klasy I – warsztaty integracyjne-początek września 2023 r.,
 2. Klasy II-III – warsztaty pt. ,,Bądź kumplem. Nie dokuczaj.” – wg harmonogramu psychologa,
 3. Klasy IV – warsztaty pt. ,,Jak łagodnie pokonać próg przejścia do czwartej klasy?” wg harmonogramu psychologa,
 4. Klasy IV-VIII – warsztaty pt. ,,Nie hejtuję. Reaguję.” wg harmonogramu psychologa.

Warsztaty dla uczniów klas IV-VIII prowadzone przez pedagoga szkolnego pt.  ,,Jak skutecznie uczyć się? Techniki pracy umysłowej.” wg harmonogramu  pedagoga.

Spotkania nowych uczniów (uchodźców wojennych z Ukrainy) z psychologiem szkolnym – warsztaty mające na celu integrację dzieci uchodźców wojennych w polskiej szkole. Termin realizacji: w miarę przybywania tych uczniów.

Projekty edukacyjne:

 1. Klasy I - ,,Europa i ja” III edycja,
 2. Klasy II - ,,Luźne lekcje z naukowcami”
 3. Klasy III - ,,Luźne lekcje z naukowcami”, ,,Tydzień bajek polskich”.

Ogólnopolskie akcje i kampanie:

 1. Biblioteka szkolna – Noc Bibliotek,
 2. Pedagog szkolny – kampania społeczna pt. ,,Zachowaj Trzeźwy umysł”, kampania społeczna z profilaktyki czerniaka pt. ,,Znamię? Znam je”.

Dni otwarte/zebrania z rodzicami  uczniów  klas I – VIII

 Wychowawcy zorganizują zebranie z rodzicami swoich uczniów – pierwsze stacjonarnie  drugie według uznania - online lub stacjonarnie (po wcześniejszym zgłoszeniu swojego wyboru – wpisanie na listę zawieszoną w pokoju nauczycielskim). Szkoła ustali terminy tych zebrań. Terminy konsultacji rodziców z nauczycielami przedmiotów są tożsame z realizacja przez n-li godziny dostępności.

Zebrania z rodzicami

I półrocze:

18 września (poniedziałek) – 22 września (piątek),

 25 września (poniedziałek) – zebranie dyrekcji z radą rodziców (walne zebranie rady rodziców),

 24 – 26 stycznia (środa-piątek) –  podsumowanie I półrocza,

29 stycznia (poniedziałek) -  zebranie dyrekcji z rada rodziców (walne zebranie rady rodziców),

II półrocze:

08 kwietnia (środa) – 12 kwietnia (piątek),

15 kwietnia (poniedziałek) - zebranie dyrekcji z rada rodziców (walne zebranie rady rodziców),

12 – 14 czerwca (środa-piątek) 2023 r. - podsumowanie II półrocza,

 17 czerwca (poniedziałek) - zebranie dyrekcji z rada rodziców (walne zebranie rady rodziców).

 Współpraca z MOSiR

Organizacja przedsięwzięć o charakterze sportowym.

 1. Współpraca z Kostrzyńskim Centrum Kultury (w reżimie sanitarnym)

Organizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, w szczególności:

 - udział w konkursie „Złoty Lizak”,

 - udział w konkursie recytatorskim.

 1. Współpraca z Kostrzyńskimi Przedszkolami

Przez rok szkolny 2023-34 będziemy utrzymywać współpracę z kostrzyńskimi przedszkolami

Współpraca będzie polegała na wizytach dzieci z oddziałów przedszkolnych  w naszej szkole oraz na  uczestnictwie w przygotowanych dla nich przez uczniów naszej szkoły spektakli teatralnych.

 1. W SP4 w oparciu o własne plany działają następujące zespoły nauczycieli:                                                                  

- ZESPOŁY WYCHOWAWCZE w klasach 1-8, tworzone przez wychowawców klas jednego  poziomu oraz oddziału przedszkolnego;

- zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z przewodniczącymi -
klas pierwszych i oddziału przedszkolnego -  Agnieszka Pezowicz,
klas drugich – Agnieszka Wojdak,
klas trzecich – Maja Siroń;

 -   zespół nauczycieli drugiego poziomu edukacyjnego z przewodniczącymi -
klas czwartych – Iwona Łukasiewicz,
klas piątych – Joanna Rój,
klas szóstych –Anna Szymańska,
klas siódmych –Aleksandra Szeląg,
klas ósmych – Anna Piotrowska ;

- ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE z przewodniczącymi:
zespół nauczycieli języka polskiego – Alina Klimaszewska,
zespół nauczycieli historii i WOS – Anna Szymańska,
zespół nauczycieli matematyki - Iwona Łukasiewicz,
zespół nauczycieli informatyki - Łukasz Kostowiecki,
zespół nauczycieli języków obcych – Vanda-Matkovska Straus,
zespół nauczycieli nauk przyrodniczych - przyroda, chemia, biologia, geografia, fizyka  - Anna Gąsiorowska,
zespół nauczycieli religii i etyki - Jarosław Frieske,
zespół nauczycieli wychowania fizycznego i edb – Robert Guźniczak,
zespół nauczycieli przedmiotów z zakresu sztuki (plastyka, muzyka, technika) – Joanna Chochulska,
zespół ds. zmian w Statucie SP4 w Kostrzynie nad Odrą – Ilona Brzezińska, Krystyna Kolasa, Iwona Łukasiewicz, Aleksandra Szeląg, Małgorzata Skrzydlewska-Kucharczyk, Joanna Rój, Malwina Świderska,

zespoły powołane doraźnie.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marzanna Senger
Odpowiada:Marzanna Senger
Wytworzył:Radosław Baszynski
Data ostatniej zmiany:2023-09-27 09:11:16

Archiwum

Data Autor
2023-09-27 08:55 Marzanna Senger zobacz
2022-09-27 08:21 Marzanna Senger zobacz
2022-09-21 11:51 Marzanna Senger zobacz
2021-11-23 23:19 Marzanna Senger zobacz
2020-09-16 09:47 Marzanna Senger zobacz
2018-09-18 09:25 Marzanna Senger zobacz
2017-09-26 09:11 Marzanna Senger zobacz
2017-09-21 12:09 Marzanna Senger zobacz
2017-05-07 21:27 Marzanna Senger zobacz
2016-09-30 08:28 Marzanna Senger zobacz
2015-09-29 17:40 Jarosław Szydełko zobacz
2015-09-17 08:53 Jarosław Szydełko zobacz
2014-09-17 08:33 Jarosław Szydełko zobacz
2013-10-29 08:25 Jarosław Szydełko zobacz
2013-09-23 14:45 Jarosław Szydełko zobacz
2012-02-15 22:34 Jarosław Szydełko zobacz
2012-02-02 12:03 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 5952