Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Kostrzyn nad Odrą - Szkoła Podstawowa Nr 4
drukuj

Plan pracy szkoły

PLAN PRACY

Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą

na rok szkolny 2021/2022

 

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez Ministra Edukacji Narodowej:

 

 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.

  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.
  Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

  5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności - rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i poza formalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

  6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

Cele wynikające z analizy planów podnoszenia efektywności kształcenia w poprzednich latach szkolnych oraz z analizy  wniosków nadzoru pedagogicznego z ubiegłego roku szkolnego:

 

 1. W roku szkolnym 2021-2022 nastąpi kontynuowanie monitorowania realizacji podstawy programowej na zasadach z ubiegłego roku szkolnego.
 2. Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty, m. in. poprzez realizowanie przedsięwzięć wspierających edukację matematyczną, polonistyczną lub z zakresu języka obcego, na przedmiotach nieegzaminacyjnych drugiego etapu edukacyjnego.
 3. Podnoszenie efektywności kształcenia poprzez kontynuowanie elementów oceniania kształtującego.
 4. Umiejętność „czytania ze zrozumieniem” sprawdzana na każdym przedmiocie drugiego etapu edukacyjnego i podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej.

 

 1. Kalendarz roku szkolnego
 • 1 września 2020 r. (środa) - rozpoczęcie  roku szkolnego 2021/2022,
 • 14 października 2021 r. (czwartek) – Dzień Edukacji Narodowej,
 • 15 października 2021 r. (piątek) - dodatkowy dzień wolny,
 • 11 listopada 2021 r. (czwartek) – Święto Niepodległości,
 • 22 grudnia 2021 r. (środa) - spotkania świąteczno - noworoczne klas; przedstawienia jasełkowe dla klas edukacji wczesnoszkolnej (z zachowaniem reżimu sanitarnego),
 • 23 (czwartek) – 31 (piątek) grudnia 2021 r. - zimowa przerwa świąteczna,
 • zakończenie I semestru: 28 stycznia 2022 r.(piątek),
 • 17 – 30 stycznia 2022 r. - ferie zimowe,
 • 14 – 19 kwietnia 2022 r. - wiosenna przerwa świąteczna,
 • 3 maja 2022 r. (wtorek) – Święto Konstytucji Trzeciego Maja,
 • 4-6 maja 2022 r. - dodatkowe dni wolne,
 • 24-26 maja 2022 r. – egzamin ósmoklasisty,
 • 17 czerwca 2022 r. (piątek) – dzień po Bożym Ciele,
 • zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych – 24 czerwca 2022 r.
 • 25 - 26 sierpnia 2022 r.– terminy egzaminów poprawkowych,
 • 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r. – wakacje.

 

 1. Zebrania rady pedagogicznej
 • 30 sierpnia 2021 r.(poniedziałek) – cd. klasyfikacji i podsumowań z ubiegłego roku szkolnego; organizacja nowego roku szkolnego – przydział czynności,
 • 15 września 2021 r.(środa) – zatwierdzenie Szkolnych zestawów programów nauczania, planów pracy,… ,
 • szkolenia członków rady pedagogicznej zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego;
 • 13 stycznia 2022 (środa) – klasyfikacja i podsumowanie I semestru,
 • 21 czerwca 2022 (wtorek) - klasyfikacja i podsumowanie roku szkolnego 2021/2022,
 • ostatni tydzień ferii letnich – ciąg dalszy klasyfikacji (związany z egzaminami poprawkowymi) i podsumowań z ubiegłego roku szkolnego,
 • zebrania zwoływane doraźnie - według potrzeb.

 

 1. Terminy związane z klasyfikacją uczniów.

I semestr

 • do 14 grudnia 2021 r. (wtorek) wpisać do e-dziennika przewidywane oceny, w tym niedostateczne lub naganne na koniec semestru,
 • do 16 grudnia 2021 r. (czwartek) wychowawcy powiadamiają pisemnie rodziców o przewidywanych ocenach, w tym niedostatecznych lub nagannych (w przypadku problemów z powiadomieniem przygotować odpowiednie pisma za potwierdzeniem odbioru i przekazać bezpośrednio dyrekcji szkoły),
 • do 16 grudnia 2021 r. (czwartek) wywiesić w pokoju nauczycielskim uzgodnione z uczniami  propozycje ocen z zachowania w celu konsultacji z innymi pracownikami szkoły,
 • do 17 stycznia 2022 r. (piątek) – nauczyciele wystawiają ostateczne oceny semestralne z przedmiotów i z zachowania,
 • 10 stycznia 2022 r. (poniedziałek) administrator wydrukuje podsumowania klasyfikacji klas dotyczące ocen z zachowania oraz z przedmiotów , wychowawcy weryfikują wydrukowane dane swojej klasy dotyczące klasyfikacji, następnie wychowawcy po sprawdzeniu prawidłowości zapisów podpiszą dokument i w dniu 11 stycznia przekażą dyrektorowi szkoły,
 • do 7 stycznia 2022 r. (piątek) zostają wywieszone sprawozdania (z działalności świetlicy szkolnej, biblioteki, samorządu uczniowskiego, pedagoga szkolnego -koordynatora ds. bezpieczeństwa, psychologa, logopedów) oraz sprawozdania z działalności zespołów przedmiotowych i wychowawczych.
 • 13 stycznia 2022 r. (środa) Rada Pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji.

 

Koniec roku szkolnego

 • do 23 maja 2022 r. (poniedziałek) wpisać do dziennika przewidywane oceny, w tym niedostateczne lub naganne na koniec semestru,
 • do 25 maja 2022 r. (środa) wychowawcy powiadamiają pisemnie rodziców o przewidywanych ocenach, w tym  niedostatecznych lub nagannych (w przypadku problemów z powiadomieniem przygotować odpowiednie pisma za potwierdzeniem odbioru i przekazać bezpośrednio dyrekcji szkoły),
 • 25 maja 2022 r. (środa) wywiesić w pokoju nauczycielskim uzgodnione z uczniami propozycje ocen z zachowania w celu konsultacji z innymi pracownikami szkoły,
 • do 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – nauczyciele wystawiają ostateczne oceny semestralne z przedmiotów i z zachowania,
 • 16 czerwca 2022 r. (czwartek) administrator wydrukuje podsumowania klasyfikacji klas dotyczące ocen z zachowania oraz z przedmiotów , wychowawcy weryfikują wydrukowane dane swojej klasy dotyczące klasyfikacji, następnie wychowawcy po sprawdzeniu prawidłowości zapisów podpiszą dokument i w dniu 20 czerwca przekażą dyrektorowi szkoły,
 • do 14 czerwca 2022 r. (wtorek) zostają wywieszone sprawozdania (z działalności świetlicy szkolnej, biblioteki, samorządu uczniowskiego, pedagoga szkolnego -koordynatora ds. bezpieczeństwa, psychologa, logopedów, świetlicy) oraz sprawozdania z działalności zespołów przedmiotowych i wychowawczych,
 • 21 czerwca 2022 r. (wtorek) Rada Pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji.

 

 1. Obserwacje, kontrole – zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego.

 

 1. Diagnozy oceniające poziom opanowania umiejętności i wiadomości uczniów– zgodnie z planem podnoszenia efektywności kształcenia, który stanowi załącznik planu pracy szkoły.

 

 1. Konkursy przedmiotowe zgodnie z regulaminem Lubuskiego Kuratora Oświaty,

 pozostałe konkursy szkolne – według planów zespołów przedmiotowych.

 

 1. Kalendarz imprez – projektowanych z zachowaniem reżimu sanitarnego;
 • imprezy i działania dotyczące więcej niż jednej klasy – zgodnie ze szkolnym kalendarzem imprez,
 • imprezy i działania dotyczące jednego oddziału – zgodnie z planem wychowawczo-profilaktycznym klasy.

 

 

 1. Ruch kadrowy

Na przełomie lutego i marca  należy sporządzić arkusz organizacyjny na następny rok szkolny. Wszyscy nauczyciele planujący przejście na emeryturę lub zmianę miejsca pracy powinni do tego czasu podjąć decyzję.

Formalnie mogą to zrobić na trzy miesiące przed zakończeniem roku szkolnego (tyle trwa okres wypowiedzenia).

 

 1. Współpraca z rodzicami

Liczba zebrań klasowych w roku szkolnym – zgodnie ze Statutem Szkoły nie mniej niż 2 razy w ciągu semestru oraz spotkania indywidualne z rodzicami- w zależności od potrzeb z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Każde zebranie musi być udokumentowane wpisem w e-dzienniku (porządek zebrania, lista obecności).

Do końca września - pierwsze zebranie rodziców musi koniecznie zawierać następujące punkty porządku obrad:

 • wybory oddziałowej rady rodziców (w tym przedstawiciela do Rady Rodziców Szkoły);
 • podanie kryteriów oceniania zachowania, skutkach ustalenia uczniowi oceny nagannej
 • warunki i tryb uzyskania wyższej (niższej) niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania,
 • wymagania na oceny zawarte w szkolnym systemie oceniania,
 • informacja zgodna z Komunikatem dyrektora CKE na rok szkolny 2020/2021 o organizacji egzaminu ósmoklasisty z uwzględnieniem terminów z dostosowaniem, wyborem języka itp.

 

Spotkania rodziców  z psychologiem:

 

 • Rodzice uczniów klas I-III i IV – VIII (dwa spotkania) na temat:  ,,Współpraca się opłaca – czyli jak zbudować relacje oparte na wzajemnym zrozumieniu” przy współpracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą – termin realizacji: po zebraniu podsumowującym I półrocze.

Spotkania uczniów  z psychologiem szkolnym – warsztaty psychoedukacyjne  w celu wsparcia dobrostanu uczniów po okresie izolacji wywołanej COVID – 19 i strat emocjonalnych                                i społecznych. Termin realizacji: wrzesień/październik 2021 r.

 

 • Uczniowie klas II- III–,, Ja i inni – szukanie podobieństw i różnic”
 • Uczniowie klas IV - VIII – „Ja w grupie – budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby”.

Ponadto specjaliści z Centrum Działań Profilaktycznych - przy finansowym wsparciu UM Kostrzyn nad Odrą przeprowadzą następujące warsztaty:

 • Klasy I-III - mini warsztaty Nie bój się lęku – wrzesień/październik 2021 r.
 • Klasy IV-VI – mini warsztaty „Zaplątani w sieci”wrzesień/październik 2021 r.
 • Klasy VII – VIII – mini warsztaty „W wirtualnej (nie)rzeczywistości”wrzesień/październik 2021 r.
 • Klasy VIII - prelekcja „Smutno, że aż boli”wrzesień/ październik 2021 r.

 

Ponadto klasy II – V będą realizowały rekomendowany przez PARPA i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne program profilaktyczny APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ – służący wzmocnieniu zdrowia psychicznego uczniów.

 

Wsparcie dla rodziców realizowane na terenie Poradni pp w Kostrzynie nad Odrą:

 

 1. Przyczyny trudności w nauce, w tym o ryzyku dysleksji. – prelekcja dla rodziców uczniów klas I-III. – marzec 2022 r..
 2. Klaps, a inne formy przywództwa w rodzinie – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice? ; podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wychowania bez bicia - prelekcja dla rodziców uczniów szkół podstawowych. – listopad 2021 r.
 3. Telefon i komputer – potrzebuję czy muszę? - prelekcja dla rodziców uczniów klas I-III oraz IV-VIII. – grudzień 2021 r.

Dni otwarte/zebrania z rodzicami  uczniów  klas 1 – 8

 

Wychowawcy zorganizują zebranie z rodzicami swoich uczniów według uznania – stacjonarnie lub online (po wcześniejszym zgłoszeniu swojego wyboru – wpisanie na listę zawieszoną w pokoju nauczycielskim). W zależności od tego szkoła ustali terminy tych zebrań, ponadto wówczas będziemy mogli ustalić terminy konsultacji rodziców z nauczycielami przedmiotów. Wstępnie ustalamy, że zebrania w trybie stacjonarnym będą zorganizowane w ciągu kilku dni, aby ilość rodziców przebywających na terenie naszej jednostki była mało liczna.

 

Ponadto w terminach organizacji zebrań z rodzicami przewidujemy prelekcje dla rodziców –zebrania półroczne.

 

Zebrania z rodzicami :

I półrocze:

17 września (piątek) – 23 września (czwartek),

24 września (piątek) – zebranie dyrekcji z radą rodziców (walne zebranie rady rodziców),

31 stycznia (poniedziałek) – 10 lutego (czwartek) - podsumowanie I półrocza,

11 lutego (piątek) -  zebranie dyrekcji z rada rodziców (walne zebranie rady rodziców),

 

II półrocze:

4 kwietnia (poniedziałek) – 14 kwietnia (czwartek),

15 kwietnia (piątek) - zebranie dyrekcji z rada rodziców (walne zebranie rady rodziców),

22 czerwca (środa) – 23 czerwca (czwartek)  podsumowanie II pólrocza,

28 czerwca (wtorek) - zebranie dyrekcji z rada rodziców (walne zebranie rady rodziców).

 

 1. Współpraca z MOSiR

Organizacja przedsięwzięć o charakterze sportowym.

 

 1. Współpraca z Kostrzyńskim Centrum Kultury (w reżimie sanitarnym)

Organizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, w szczególności:

 - udział w konkursie „Złoty Lizak”,

 - udział w konkursie recytatorskim.

 

 1. W SP4 w oparciu o własne plany działają następujące zespoły nauczycieli:

                                                                       

- ZESPOŁY WYCHOWAWCZE w klasach 1-8, tworzone przez wychowawców klas jednego  poziomu oraz oddziału przedszkolnego;

- zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z przewodniczącymi -
klas pierwszych i oddziału przedszkolnego -  Maja Siroń,
klas drugich – Danuta Bogusz,
klas trzecich - Ewelina Krawczyk;

 -   zespół nauczycieli drugiego poziomu edukacyjnego z przewodniczącymi -
klas czwartych - Ewelina Cendrowska,
klas piątych - Sławomir Młynarczak,
klas szóstych - Anna Piotrowska,
klas siódmych - Iwona Łukasiewicz,
klas ósmych -  Radosław Baszyński;

- ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE z przewodniczącymi:
zespół nauczycieli języka polskiego - Dorota Komorowska,
zespół nauczycieli historii i WOS - Joanna Tarabuła,
zespół nauczycieli matematyki - Małgorzata Kujawa,
zespół nauczycieli informatyki - Łukasz Kostowiecki,
zespół nauczycieli języków obcych - Paulina Jaździewska,
zespół nauczycieli nauk przyrodniczych - przyroda, chemia, biologia, geografia, fizyka  - Anna Gąsiorowska,
zespół nauczycieli religii i etyki - Jarosław Frieske,
zespół nauczycieli wychowania fizycznego i edb - Krystyna Srokowska,
zespół nauczycieli przedmiotów z zakresu sztuki (plastyka, muzyka, technika) - Mirosława Koźlińska,
zespół ds. zmian w Statucie SP4 w Kostrzynie nad Odrą - Maja Siroń, Monika Makara, Agnieszka Wojdak, Jarosław Szydełko, Anna Gąsiorowska,
zespoły powołane doraźnie.


 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marzanna Senger
Odpowiada:Marzanna Senger
Wytworzył:Paweł Miłaszewski
Data ostatniej zmiany:2021-11-23 23:19:09

Archiwum

Data Autor
2020-09-16 09:47 Marzanna Senger zobacz
2018-09-18 09:25 Marzanna Senger zobacz
2017-09-26 09:11 Marzanna Senger zobacz
2017-09-21 12:09 Marzanna Senger zobacz
2017-05-07 21:27 Marzanna Senger zobacz
2016-09-30 08:28 Marzanna Senger zobacz
2015-09-29 17:40 Jarosław Szydełko zobacz
2015-09-17 08:53 Jarosław Szydełko zobacz
2014-09-17 08:33 Jarosław Szydełko zobacz
2013-10-29 08:25 Jarosław Szydełko zobacz
2013-09-23 14:45 Jarosław Szydełko zobacz
2012-02-15 22:34 Jarosław Szydełko zobacz
2012-02-02 12:03 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4856