Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Kostrzyn nad Odrą - Szkoła Podstawowa Nr 4
drukuj

Archwium - Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności
<div id="a11y-wstep"><span id="a11y-podmiot">Szkoła Podstawowa nr 4 w Kostrzynie nad Odrą</span>
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie
dostępności ma zastosowanie do <a href="https://www.e-bip.org.pl/sp4kostrzyn/" id="a11y-url">strony
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą</a>.</div>
<p>Data publikacji strony internetowej: <span id="a11y-data-publikacja">2012-02</span>. Data ostatniej
istotnej aktualizacji: <span id="a11y-data-aktualizacja">2020-09</span>.</p>
<div id="a11y-status">Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności
lub wyłączeń wymienionych poniżej:
<ul>
<li>Dla informacji brak właściwej relacji,</li>
<li>Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,</li>
<li>Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.</li>
</ul>
</div>
<p>Oświadczenie sporządzono dnia: <span id="a11y-data-sporzadzenie">2020-10-15</span>. Deklarację
sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: <span id="a11y-audytor">
Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego. </span></p>
<p>Deklarację poddano ostatnio przeglądowi i aktualizacji dnia: <span id="a11y-data-deklaracjaprzeglad">2022-03-31</span>. </p>
<h2> Skróty klawiaturowe</h2>
<p> Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. </p>
<h2 id="a11y-kontakt">Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h2>
<p>W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
<span id="a11y-osoba">Paweł Miłaszewski</span>, <span id="a11y-email"> sp4@kostrzyn@gmail.com</span>.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu <span id="a11y-telefon">95 75230 21</span>. Tą
samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia
dostępności.</p>
<p id="a11y-procedura"> Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za
pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu,
opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca
zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić
dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie
jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania
będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli
zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny
sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia

dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w
sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony
internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do
Rzecznika Praw Obywatelskich.</p>
<p>Link do strony internetowej <a href="https://www.rpo.gov.pl/">Rzecznika Praw Obywatelskich</a>.
</p>
<h2 id="a11y-atchitektura">Dostępność architektoniczna</h2>
<p>Szkoła Podstawowa nr 4 im. Konstytucji 3 Maja w Kostrzynie nad Odrą, ul. Henryka Sienkiewicza 6, 66-470
Kostrzyn nad Odrą</p>
<ol>
<li>W budynku znajdują się 4 wejścia. Jest podjazd dla wózków. Strefa kontroli w postaci ochrony budynku.</li>
<li>Jest winda. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.</li>
<li>Są pochylnie, platformy. Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych.</li>
<li>Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.</li>
<li>Jest możliwość wstępu z psem asystującym.</li>
<li>Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.</li>
<li>Są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.</li>
<li>Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.</li>
</ol>
<h2 id="a11y-aplikacje">Aplikacje mobilne</h2>
<p>Brak aplikacji mobilnych.</p>

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Jarosław Szydełko
Odpowiada:Estera Tuszewska
Wytworzył:Paweł Miłaszewski
Data ostatniej zmiany:2022-04-05 13:04:40
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 582