Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Kostrzyn nad Odrą - Szkoła Podstawowa Nr 4
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

KONKURS NA STANOWISKO: główny księgowy

w Szkole Podstawowej nr 4 im. Konstytucji 3 Maja w Kostrzynie nad Odrą

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Konstytucji 3 Maja

w Kostrzynie nad Odrą

ogłasza

otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

,,Główny księgowy”

Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Konstytucji 3 Maja w Kostrzynie nad Odrą, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Henryka Sienkiewicza 6.

Wymiar etatu: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę.

1.Wymagania niezbędne, tzn. konieczne do podjęcia pracy na stanowisku :

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • nieposzlakowana opinia,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe,

 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym,
 • spełnia jeden z poniższych warunków:

- ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub  uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 5-letnią praktykę w księgowości,

- jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Wymagania dodatkowe, które pozwolą na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:
 • doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej,
 • znajomość oprogramowania do obsługi finansowej placówek oświatowych,
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach, prawa o zamówieniach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy,
 • znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela,
 • doświadczenie w prowadzeniu księgowości oświatowej,
 • umiejętność interpretowania przepisów,
 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i współpracy w zespole,
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :
 • prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora szkoły, dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 • opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz,
 • kompletowanie dokumentów finansowo-księgowych, dokonywanie przelewów,
 • wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz dokonywania zmian,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą.
 1. Wymagane dokumenty:
 2. List motywacyjny, CV .
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ewentualne dodatkowe kwalifikacje.
 4. Kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada).
 5. Oświadczenie kandydata  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie kandydata potwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
 9. Termin i miejsce składania dokumentów
 10. Termin: do 17 lutego 2023 r. do godz. 11.00. 
 11. Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście do sekretariatu szkoły lub drogą pocztową (liczy się termin wpływu dokumentów do szkoły), w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko głównego księgowego”.
 12. Miejsce składania dokumentów: Szkoła Podstawowa nr 4 w Kostrzynie nad Odrą, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Henryka Sienkiewicza 6.
 13. Dodatkowe informacje
 14. Aplikacje kandydatów złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub stempla pocztowego).
 15. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 16. Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą.
 17. Dokumenty aplikacyjne osób, które wzięły udział w procesie rekrutacji będą przechowywane zgodnie z Regulaminem naboru i Instrukcją kancelaryjną.
 18. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 95 752 30 21.

Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 530).

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marzanna Senger
Odpowiada:Marzanna Senger
Wytworzył:Radosław Baszyński
Data ostatniej zmiany:2023-01-27 10:40:04
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 9111