drukuj

Archwium - Nabór do pracy

KONKURS NA STANOWISKO: Główny specjalista do spraw  kadr i płac

w Szkole Podstawowej nr 4 im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Kostrzynie nad Odrą

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Kostrzynie nad Odrą

ogłasza

otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

,,Główny specjalista do spraw  kadr i płac”

Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Kostrzynie nad Odrą ul. H. Sienkiewicza 6

        66-470 Kostrzyn nad Odrą

Wymiar etatu: pełen etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę.

 1.Wymagania niezbędne, tzn. konieczne do podjęcia pracy na stanowisku :

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym

stanowisku,

 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe,

 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym.

2. Wymagania dodatkowe, które pozwolą na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:

 • znajomość przepisów Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, kodeksu

        postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych,

 • znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób

fizycznych,

 • umiejętność interpretowania przepisów,
 • biegła znajomość obsługi urządzeń informatycznych i biurowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,
 • wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, dokładność, systematyczność. 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 • sporządzanie list płac;
 • sporządzanie umów o pracę, dzieło i zleceń;
 • naliczanie potrąceń od wynagrodzeń w tym: naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez pracowników i zakład pracy od wynagrodzeń pracowników oraz umów zleceń;
 • dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę świadczeń alimentacyjnych i innych zajęć wynagrodzenia oraz prowadzenie korespondencji z tym związanej;
 •  przygotowywanie przelewów płacowych;
 •  sporządzanie dokumentów rozliczeniowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych odnośnie dokonanych wypłat pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i o dzieło;
 •  prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników;
 • prowadzenie korespondencji,
 • prowadzenie kart zasiłków chorobowych;
 •  wydawanie zaświadczeń o uzyskanych dochodach na prośbę pracownika;
 •  prowadzenie spraw kadrowych pracowników;
 •  bieżąca kontrola terminowej realizacji badań lekarskich pracowników, w tym przestrzeganie zaleceń lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę nad pracownikami;
 •  nadzór nad dopuszczeniem pracownika do pracy (konieczność wykonania badań kontrolnych po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni);
 • nadzór nad dyscypliną pracy personelu obsługi szkoły;
 • opracowanie zakresu czynności dla personelu obsługi;
 • bieżąca kontrola wykonywanych obowiązków przez personel obsługi;
 • przeprowadzanie kontroli pracowników obsługi w ciągu tygodnia i prowadzenie stosownej dokumentacji w tym względzie;
 • sprawozdawczość i analiza kadrowa na potrzeby wewnętrzne oraz GUS i SIO;
 • prowadzenie akt osobowych;
 •  przygotowywanie dokumentów kadrowych i nadzór nad ich obiegiem;
 •  ewidencjonowanie urlopów i zwolnień lekarskich;
 • kontrolowanie zmian w prawie i aktualizowanie aktów prawnych obowiązujących w jednostce,
 • redagowanie wewnętrznych aktów prawnych,
 • ewidencjonowanie czasu pracy pracowników.
 • reprezentowanie placówki przed instytucjami państwowymi;
 • archiwizowanie i przechowywanie właściwie zabezpieczonych dokumentów prowadzonych w ramach zajmowanego stanowiska;
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej;
 • przestrzeganie Regulaminu Pracy i innych wewnętrznych przepisów szkolnych , bhp i p/poż.;
 • podczas wykonywania swoich zadań pracownik zobowiązany jest dbać o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą.

 4. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny, CV opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

 (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)”.

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ewentualne dodatkowe kwalifikacje,

3. Kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada),

4. Oświadczenie kandydata  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

6. Oświadczenie kandydata potwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwa

przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji

państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za

przestępstwo skarbowe.

 5. Termin i miejsce składania dokumentów

1. Termin do 22 kwietnia 2014 r. do godz. 10.00.

2. Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście do sekretariatu szkoły lub drogą pocztową (liczy się termin wpływu do szkoły), w zamkniętych kopertach z dopiskiem

 ,,Konkurs na stanowisko  głównego specjalisty do spraw  kadr i płac”.

3. Miejsce składania dokumentów: Szkoła Podstawowa nr 4 w Kostrzynie nad Odrą ul. H. Sienkiewicza 6  66-470 Kostrzyn nad Odrą.

 6. Dodatkowe informacje

1. Aplikacje kandydatów złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub stempla pocztowego).

2. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

3. Informacja o wynikach naboru zostaną zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły

    Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą.

4. Dokumenty aplikacyjne osób, które wzięły udział w procesie rekrutacji będą przechowywane zgodnie z Regulaminem naboru i Instrukcją kancelaryjną.

5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 95 752 30 21.

Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marzanna Senger
Odpowiada:Jarosław Szydełko
Wytworzył:Jarosław Szydełko
Data ostatniej zmiany:2014-04-03 14:01:33
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4930