Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Kostrzyn nad Odrą - Szkoła Podstawowa Nr 4
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą

poszukuje osoby na wolne stanowisko:

PSYCHOLOG:

1. Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

1) Kategoria: Psycholog

2) Ilość vacatów: jeden etat

3) Liczba godzin w tygodniu: 23

2. Wymaganie niezbędne:

1) wykształcenie zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca   2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia oraz ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400)

2) spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo,

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5) przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

6) przestrzeganie podstawowych zasad moralnych.

3. Wymagania pożądane:

1) doświadczenie pracy z dziećmi w wieku szkolnym,

2) umiejętność samodzielnej organizacji pracy,

3) wysoka kultura osobista,

4) duże zaangażowanie w pracę,

5) umiejętność pracy w zespole,

6) komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność.

4. Zakres działań do wykonania:

1) rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia,

2) rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia,

3) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych  oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,

4) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów,

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów,

6) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,

7) realizowanie zadań wychowawczo – opiekuńczych szkoły.

5. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

4) kopie świadectw pracy,

5) oświadczenie o niekaralności (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),

6) oświadczenie kandydata o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku psychologa,

7) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby my wykonywanie obowiązków w wymiarze określonym w ogłoszonym konkursie,

9) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 października 2016 r. (data wpływu) pod adresem:

Szkoła Podstawowa nr 4 w Kostrzynie nad Odrą

ul. Sienkiewicza 6

66-470 Kostrzyn nad Odrą

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko psychologa w Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą”. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

    Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zwartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.  Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.”.

 

Dyrektor

Marzanna Senger


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą na stanowisko

 „Główny księgowy’’

 Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 roku, Nr 223, poz. 1458) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie  nad Odrą informuje, że zakończona została procedura konkursowa na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą.

W wyniku zakończenia procedury naboru została wybrana Pani Bożena Domina - Nisztuk, zamieszkała w Kostrzynie nad Odrą.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem nr 31/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą przeprowadziła ocenę formalną złożonych dokumentów aplikacyjnych.

Dokumenty złożyło 4 kandydatów, z których wszyscy spełnili wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze.

W II etapie konkursu po dokonaniu oceny merytorycznej złożonych dokumentów aplikacyjnych 4 kandydatów, Komisja Rekrutacyjna zaprosiła do rozmowy kwalifikacyjnej 3 osoby. Biorąc pod uwagę znajomość przepisów prawa oświatowego oraz przepisów kodeksu pracy w praktyce, odpowiednie predyspozycje, wymaganą wiedzę oraz  doświadczenie zawodowe gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,  została wybrana Pani Joanna Hipsz. Jednak w związku z jej rezygnacją obowiązki głównego księgowego powierzono osobie, która  w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzyskała drugi wynik.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą na stanowisko

 „intendent - dietetyk’’

 Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 roku, Nr 223, poz. 1458) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie  nad Odrą informuje, że zakończona została procedura naboru na stanowisko intendent – dietetyk w Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą.

W wyniku zakończenia procedury naboru została wybrana Pani Ewa Iwańska., zamieszkała w Kostrzynie nad Odrą.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Dokumenty złożyło 4 kandydatów. Biorąc pod uwagę odpowiednie predyspozycje, wymaganą wiedzę oraz  doświadczenie zawodowe gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,  została wybrana Pani Ewa Iwańska.

 Konkurs na stanowisko głównego księgowego oraz nabór do pracy na stanowisko dietetyk - intendent.

Szczegóły poniżej.

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4

im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Kostrzynie nad Odrą

ul. Sienkiewicza 4

poszukuje osoby na stanowisko

dietetyk – intendent

 

Nazwa i adres jednostki

Szkoła Podstawowa nr 4 im. WOP w Kostrzynie nad Odrą,

66-470 Kostrzyn nad Odrą ul. Sienkiewicza 6,

tel. 0 95 752 30 21,

e-mail: sp4kostrzyn@gmail.com

Nazwa stanowiska: dietetyk - intendent

Ilość wolnych wakatów: 1

Wymiar czasu pracy: 1/1

Rodzaj umowy: umowa na czas określony

Ofertę może złożyć osoba, która spełnia następujące wymagania:

 • Posiada obywatelstwo polskie.
 • Posiada wyższe wykształcenie (preferowane: dietetyka lub technologia żywności żywienia człowieka, administracyjne).
 • Nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się wobec niej postępowanie karne ani dyscyplinarne.
 • Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do pracy na wskazanym stanowisku.
 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania w pełni z praw publicznych.
 • Posiada doświadczenie na w/w stanowisku.

Preferowane wymagania:

 • Znajomość programu żywieniowego Spiżarnia 3.2 usługi informatyczne Net-Komp.
 • Znajomość programu Excel, Word.
 •  Znajomość aktów prawnych związanych z HACCP.
 • Komunikatywność, dokładność, odpowiedzialność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole.
 • Doświadczenie zawodowe.

Zakres obowiązków:

 1. Planowanie i układanie jadłospisów, sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem posiłków, dbanie o ich wartość odżywczą i energetyczną, zgodność z normami żywienia zbiorowego
 2. Planowanie i organizacja zakupów, wydawanie pracownikom kuchni artykułów spożywczych, wpisywanie ich codziennie do dziennika żywieniowego
 3. Przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów z magazynu, zabezpieczenie  ich przed  zepsuciem i zniszczeniem
 4. Prowadzenie kartoteki  magazynu żywnościowego i sporządzanie miesięcznych rozliczeń, codzienne sporządzanie raportu żywnościowego
 5. Nadzór nad właściwym funkcjonowaniem kuchni
 6. Nadzór nad prawidłowym porcjowaniem posiłków
 7. Rozliczanie się z kwoty przyjętej z tytułu opłat za obiady

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae,
 • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • oryginał lub odpis dokumentu potwierdzającego wymagany poziom wykształcenia,
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 • oryginał lub kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) świadectw pracy,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne i dyscyplinarne.
 • Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko dietetyk - intendent” w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą ul. Sienkiewicza 4 , 66-470 Kostrzyn nad Odrą,

od 09.11.2015 r. do 04.12.2015 r. do godz.11:00. Przedłuża się termin składania ofert do dnia 15.01.2016 r, do godz. 11.00.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

 

KONKURS NA STANOWISKO: główny księgowy

w Szkole Podstawowej nr 4 im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Kostrzynie nad Odrą

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Kostrzynie nad Odrą

ogłasza

otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

,,Główny księgowy”

Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Kostrzynie nad Odrą, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. H. Sienkiewicza 6.

Wymiar etatu: pełen etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę.

1.Wymagania niezbędne, tzn. konieczne do podjęcia pracy na stanowisku :

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • nieposzlakowana opinia,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe,

 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym,
 • spełnia jeden z poniższych warunków:

- ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub  uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 2-letnią praktykę w księgowości,

- jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wymagania dodatkowe, które pozwolą na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:

 • doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej,
 • znajomość oprogramowania do obsługi finansowej placówek oświatowych,
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach, prawa o zamówieniach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy,
 • znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela,
 • doświadczenie w prowadzeniu księgowości oświatowej,
 • umiejętność interpretowania przepisów,
 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i współpracy w zespole,
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 • prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora szkoły, dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 • opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz,
 • kompletowanie dokumentów finansowo-księgowych, dokonywanie przelewów,
 • wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz dokonywania zmian,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą.

4. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny, CV .

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ewentualne dodatkowe kwalifikacje.

3. Kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada).

4. Oświadczenie kandydata  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

6. Oświadczenie kandydata potwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

5. Termin i miejsce składania dokumentów

1. Termin do 4 grudnia 2015 r. do godz. 11.00. Przedłuża się termin składania ofert do dnia 15.01.2016 r, do godz. 11.00.

2. Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście do sekretariatu szkoły lub drogą pocztową (liczy się termin wpływu dokumentów do szkoły), w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko głównego księgowego”.

3. Miejsce składania dokumentów: Szkoła Podstawowa nr 4 w Kostrzynie nad Odrą, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. H. Sienkiewicza 6.

6. Dodatkowe informacje

1. Aplikacje kandydatów złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub stempla pocztowego).

2. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

3. Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą.

4. Dokumenty aplikacyjne osób, które wzięły udział w procesie rekrutacji będą przechowywane zgodnie z Regulaminem naboru i Instrukcją kancelaryjną.

5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 95 752 30 21.

Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marzanna Senger
Odpowiada:Jarosław Szydełko
Wytworzył:Jarosław Szydełko
Data ostatniej zmiany:2016-08-24 13:36:51
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 9111