Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Kostrzyn nad Odrą - Szkoła Podstawowa Nr 4
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

Nabór do pracy na stanowisko dietetyk - intendent

Szczegóły poniżej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4

im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Kostrzynie nad Odrą

ul. Sienkiewicza 4

poszukuje osoby na stanowisko

dietetyk – intendent

 

Nazwa i adres jednostki

Szkoła Podstawowa nr 4 im. WOP w Kostrzynie nad Odrą,

66-470 Kostrzyn nad Odrą ul. Sienkiewicza 6,

tel. 0 95 752 30 21,

e-mail: sp4kostrzyn@gmail.com

Nazwa stanowiska: dietetyk - intendent

Ilość wolnych wakatów: 1

Wymiar czasu pracy: 1/1

Rodzaj umowy: umowa na czas określony

Ofertę może złożyć osoba, która spełnia następujące wymagania:

 • Posiada obywatelstwo polskie.
 • Posiada wyższe wykształcenie (preferowane: dietetyka lub technologia żywności żywienia człowieka, administracyjne).
 • Nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się wobec niej postępowanie karne ani dyscyplinarne.
 • Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do pracy na wskazanym stanowisku.
 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania w pełni z praw publicznych.
 • Posiada doświadczenie na w/w stanowisku.

Preferowane wymagania:

 • Znajomość programów żywieniowych: „Spiżarnia” i „Wikt”.
 • Znajomość programu Excel, Word.
 •  Znajomość aktów prawnych związanych z HACCP.
 • Komunikatywność, dokładność, odpowiedzialność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole.
 • Doświadczenie zawodowe.

Zakres obowiązków:

 1. Planowanie i układanie jadłospisów, sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem posiłków, dbanie o ich wartość odżywczą i energetyczną, zgodność z normami żywienia zbiorowego
 2. Planowanie i organizacja zakupów, wydawanie pracownikom kuchni artykułów spożywczych, wpisywanie ich codziennie do dziennika żywieniowego
 3. Przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów z magazynu, zabezpieczenie  ich przed  zepsuciem i zniszczeniem
 4. Prowadzenie kartoteki  magazynu żywnościowego i sporządzanie miesięcznych rozliczeń, codzienne sporządzanie raportu żywnościowego
 5. Nadzór nad właściwym funkcjonowaniem kuchni
 6. Nadzór nad prawidłowym porcjowaniem posiłków
 7. Rozliczanie się z kwoty przyjętej z tytułu opłat za obiady

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae,
 • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • oryginał lub odpis dokumentu potwierdzającego wymagany poziom wykształcenia,
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 • oryginał lub kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) świadectw pracy,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne i dyscyplinarne.
 • Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko dietetyk - intendent” w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą ul. Sienkiewicza 4 , 66-470 Kostrzyn nad Odrą,

od  01.12.2016 r. do  31.12.2016 r. do godz.11:00. 

 

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą

poszukuje osoby na wolne stanowisko:

PSYCHOLOG:

1. Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

1) Kategoria: Psycholog

2) Ilość vacatów: jeden etat

3) Liczba godzin w tygodniu: 23

2. Wymaganie niezbędne:

1) wykształcenie zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca   2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia oraz ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400)

2) spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo,

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5) przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

6) przestrzeganie podstawowych zasad moralnych.

3. Wymagania pożądane:

1) doświadczenie pracy z dziećmi w wieku szkolnym,

2) umiejętność samodzielnej organizacji pracy,

3) wysoka kultura osobista,

4) duże zaangażowanie w pracę,

5) umiejętność pracy w zespole,

6) komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność.

4. Zakres działań do wykonania:

1) rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia,

2) rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia,

3) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych  oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,

4) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów,

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów,

6) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,

7) realizowanie zadań wychowawczo – opiekuńczych szkoły.

5. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

4) kopie świadectw pracy,

5) oświadczenie o niekaralności (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),

6) oświadczenie kandydata o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku psychologa,

7) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby my wykonywanie obowiązków w wymiarze określonym w ogłoszonym konkursie,

9) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 października 2016 r. (data wpływu) pod adresem:

Szkoła Podstawowa nr 4 w Kostrzynie nad Odrą

ul. Sienkiewicza 6

66-470 Kostrzyn nad Odrą

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko psychologa w Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą”. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

    Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zwartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.  Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.”.

 

Dyrektor

Marzanna Senger

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marzanna Senger
Odpowiada:Jarosław Szydełko
Wytworzył:Jarosław Szydełko
Data ostatniej zmiany:2016-12-01 11:19:02
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 9111