Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Kostrzyn nad Odrą - Szkoła Podstawowa Nr 4
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą

poszukuje osoby na wolne stanowisko:

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

1. Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

1) Kategoria: nauczyciel języka angielskiego

2) Ilość vacatów: jeden etat

3) Liczba godzin w tygodniu: 18 plus nadgodziny określone w arkuszu organizacji szkoły.

2. Wymaganie niezbędne:

1) wykształcenie zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia oraz ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400)

2) spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo,

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5) przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

6) przestrzeganie podstawowych zasad moralnych.

3. Wymagania pożądane:

1) doświadczenie pracy z dziećmi w wieku szkolnym,

2) umiejętność samodzielnej organizacji pracy,

3) wysoka kultura osobista,

4) duże zaangażowanie w pracę,

5) umiejętność pracy w zespole,

6) komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność.

4. Zakres działań wynika z przepisów zapisanych w Statucie Szkoły Podstawowej nr 4 z dnia 19.09.2008r. (z późniejszymi zmianami) - rozdział 2 – „Zakres zadań nauczycieli”.

 

5. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2) list motywacyjny,

3) kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

4) kopie świadectw pracy,

5) oświadczenie o niekaralności (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),

6) oświadczenie kandydata o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela,

7) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby my wykonywanie obowiązków w wymiarze określonym w ogłoszonym konkursie,

9) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 9 lutego 2017 r. do godz. 11.00. (data wpływu) pod adresem:

Szkoła Podstawowa nr 4 w Kostrzynie nad Odrą

ul. Sienkiewicza 6

66-470 Kostrzyn nad Odrą

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko nauczyciela języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą”. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zwartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.  Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.”.

 

Dyrektor

 Marzanna Senger
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą na stanowisko

 „PSYCHOLOG”

 

Na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198), z zastrzeżeniem art. 7e, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr.256, poz. 2572 ze zm.) - art. 7  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie  nad Odrą informuje, że zakończone zostało postępowanie  związane z  naborem na stanowisko psychologa w Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą.

W wyniku zakończenia postępowania dotyczącego  naboru została wybrana Pani Joanna Kramerek, zamieszkała w Kostrzynie nad Odrą.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Dokumenty złożyła jedna  kandydatka,  która spełniła wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą przeprowadziła ocenę formalną złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną z kandydatką.

Biorąc pod uwagę kwalifikacje, odpowiednie predyspozycje, wymaganą wiedzę oraz  doświadczenie zawodowe gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,  została wybrana Pani Joanna Kramerek.


 

Dyrektor

Marzanna Senger

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marzanna Senger
Odpowiada:Jarosław Szydełko
Wytworzył:Jarosław Szydełko
Data ostatniej zmiany:2017-02-03 09:33:53
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 9111