tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Kostrzyn nad Odrą - Szkoła Podstawowa Nr 4
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA

na rok szkolny 2017-2018


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą

poszukuje osób na następujące stanowiska:

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

NAUCZYCIEL ŚWIETLICY

 

1. Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

1) Kategoria: nauczyciel

2) Ilość vacatów: pięć etatów

3) Liczba godzin w tygodniu: godziny etatu plus nadgodziny określone w arkuszu organizacji szkoły.

 

2. Wymaganie niezbędne:

1) wykształcenie zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia oraz ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400)

2) spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo,

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5) przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

6) przestrzeganie podstawowych zasad moralnych.

7) Uzyskanie pozytywnej opinii podczas rozmowy rekrutacyjnej.

 

3. Wymagania pożądane:

1) doświadczenie pracy z dziećmi w wieku szkolnym,

2) umiejętność samodzielnej organizacji pracy,

3) wysoka kultura osobista,

4) duże zaangażowanie w pracę,

5) umiejętność pracy w zespole,

6) komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność.

 

4. Zakres działań wynika z przepisów zapisanych w Statucie Szkoły Podstawowej nr 4 z dnia 19.09.2008r. (z późniejszymi zmianami) - rozdział 2 – „Zakres zadań nauczycieli”.

 

 5. Przed złozeniem dokumentów z kandydatem zostanie przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna, podczas której kandydat powinien przedstawić:

1) list motywacyjny,

2) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).

 

6. Pozytywna ocena podczas rozmowy rekrutacyjnej oznaczać będzie zatrudnienie w szkole pod warunkiem złożenia następujacych dokumentów:

1) kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

2) kopie świadectw pracy,

3) oświadczenie o niekaralności (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),

4) oświadczenie kandydata o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela,

5) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby my wykonywanie obowiązków w wymiarze określonym w ogłoszonym konkursie,

6) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty należy składać pod adresem:

Szkoła Podstawowa nr 4 w Kostrzynie nad Odrą

ul. Sienkiewicza 6

66-470 Kostrzyn nad Odrą

 

 

 

Dyrektor

 Marzanna Senger


 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marzanna Senger
Odpowiada:Jarosław Szydełko
Wytworzył:Jarosław Szydełko
Data ostatniej zmiany:2017-08-23 13:33:48
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 5668