tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Kostrzyn nad Odrą - Szkoła Podstawowa Nr 4
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą na stanowisko

 „KANCELISTA”

 W wyniku zakończenia postępowania dotyczącego  naboru, dokonano wyboru pani Estery Tuszewskiej zamieszkałej w Kostrzynie nad Odrą.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka złożyła dokumenty, które odpowiadały wymogom formalnym zawartym w ogłoszeniu o naborze. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą przeprowadziła ocenę formalną złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną z kandydatką. Biorąc pod uwagę kwalifikacje, odpowiednie predyspozycje, wymaganą wiedzę oraz  doświadczenie zawodowe gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,  została podjęta decyzja o zatrudnieniu pani Estery Tuszewskiej.

Dyrektor

 Marzanna Senger

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA

na rok szkolny 2018-2019

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą

poszukuje osoby na następujące stanowisko:

NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO

 

1. Szczegóły dotyczące ogłoszeń:

1) Kategoria: nauczyciel wspomagający

2) Ilość vacatów: 1

3) Liczba godzin w tygodniu: do uzgodnienia.

 2. Wymaganie niezbędne:

1) kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zgodnie z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017, poz. 1578)

2) spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo,

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5) przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

6) przestrzeganie podstawowych zasad moralnych.

7) Uzyskanie pozytywnej opinii podczas rozmowy rekrutacyjnej.

 

3. Wymagania pożądane:

1) doświadczenie pracy z dziećmi w wieku szkolnym,

2) umiejętność samodzielnej organizacji pracy,

3) wysoka kultura osobista,

4) duże zaangażowanie w pracę,

5) umiejętność pracy w zespole,

6) komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność.

 

4. Zakres działań wynika z przepisów zapisanych w Statucie Szkoły Podstawowej nr 4 z dnia 30.11.2017r.  - § 73.

 

5. Przed złożeniem dokumentów z kandydatem zostanie przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna, podczas której kandydat powinien przedstawić:

1) list motywacyjny,

2) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).

 

6. Pozytywna ocena podczas rozmowy rekrutacyjnej oznaczać będzie zatrudnienie w szkole pod warunkiem złożenia następujących dokumentów:

1) kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

2) kopie świadectw pracy,

3) oświadczenie o niekaralności (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),

4) oświadczenie kandydata o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela,

5) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby my wykonywanie obowiązków w wymiarze określonym w ogłoszonym konkursie,

6) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty należy składać pod adresem:

Szkoła Podstawowa nr 4 w Kostrzynie nad Odrą

ul. Sienkiewicza 6

66-470 Kostrzyn nad Odrą

 

Dyrektor

Marzanna Senger

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą

poszukuje osoby na następujące stanowisko:

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą

poszukuje osoby na następujące stanowisko:

NAUCZYCIEL MATEMATYKI

 

1. Szczegóły dotyczące ogłoszeń:

1) Kategoria: nauczyciel

2) Ilość vacatów: 1

3) Liczba godzin w tygodniu: do uzgodnienia.

 

 2. Wymaganie niezbędne:

1) wykształcenie zgodnie z  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575)

2) spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo,

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5) przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

6) przestrzeganie podstawowych zasad moralnych.

7) Uzyskanie pozytywnej opinii podczas rozmowy rekrutacyjnej.

 

3. Wymagania pożądane:

1) doświadczenie pracy z dziećmi w wieku szkolnym,

2) umiejętność samodzielnej organizacji pracy,

3) wysoka kultura osobista,

4) duże zaangażowanie w pracę,

5) umiejętność pracy w zespole,

6) komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność.

 

 4. Zakres działań wynika z przepisów zapisanych w Statucie Szkoły Podstawowej nr 4 z dnia 30.11.2017r.  - rozdział V – „Zakres zadań nauczycieli”.

 

 5. Przed złożeniem dokumentów z kandydatem zostanie przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna, podczas której kandydat powinien przedstawić:

1) list motywacyjny,

2) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).

 

6. Pozytywna ocena podczas rozmowy rekrutacyjnej oznaczać będzie zatrudnienie w szkole pod warunkiem złożenia następujących dokumentów:

1) kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

2) kopie świadectw pracy,

3) oświadczenie o niekaralności (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),

4) oświadczenie kandydata o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela,

5) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby my wykonywanie obowiązków w wymiarze określonym w ogłoszonym konkursie,

6) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty należy składać pod adresem:

Szkoła Podstawowa nr 4 w Kostrzynie nad Odrą

ul. Sienkiewicza 6

66-470 Kostrzyn nad Odrą

 

 Dyrektor

 Marzanna Senger

 

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marzanna Senger
Odpowiada:Jarosław Szydełko
Wytworzył:Jarosław Szydełko
Data ostatniej zmiany:2019-01-04 08:21:53
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 5668