Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
drukuj

Archwium - Podstawa prawna działalności

Szpital Powiatowy w Wołominie - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, zwany dalej ,,Zakładem" działa
w szczególnosci na podstawie:

- Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r., o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U z 2007r., Nr.14 poz.89)

- Ustawy z dnia 29 września 1994r., o rachunkowości (Dz. U.Nr.121 poz.591 z późn. zm.)

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
   środków publicznych (Dz. U. Nr. 210, poz.2135 z późn. zm.)

- Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104)

- przepisów wykonawczych do w/w ustaw,

- Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001r., w sprawie wykazu
   samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały przejete przez gminy
   i samorzady województw (Dz. U. Nr. 65, poz 659, z późn. zm.)

-Zarządzenia Nr 83 Wojewody Warszawskiego z dnia 14.08.1998r.

- Wpisu do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Mazowiecki Urząd
   Wojewódzki w Warszawie, Księga Rejestrowa nr 14-00041 z dnia 12.05.2010r., wpis do
    rejestru 19.11.1993r.

- Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000037824 stan na dzień 05.03.2010r.,  
  
Sąd Rejonowy dla m.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 
   Rejestru Sądowego

- Decyzji Urzędu Skarbowego w sprawie nadania numeru identyfikacyji podatkowej 
    NIP 125-09-31-792  z dnia 13.01.1999 roku

- Zaświadczenia Urzedu Statystycznego o numerze identyfikacyjnym REGON 000310315
   z dnia24.09.2009 roku

- Statutu Szpitala Powiatowego w Wołominie - SZPZOZ

Osoby odpowiedzialne

Autor:Iwona Śledz
Odpowiada:Iwona Śledz
Wytworzył:Iwona Śledz
Data ostatniej zmiany:2010-10-21 17:02:40
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4926