tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
drukuj

Nabór kandydatów do pracy

Ogłoszenie o konkursie

 

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie ogłasza konkurs na stanowisko

 

Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa

 

Kandydaci spełniający wymagane kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896) proszeni są o składanie dokumentów wymienionych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze
w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012 r,. poz. 182 ze zm.).

Kopie składanych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Oferty należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia pod adresem:

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy
ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa”

Kandydat zgłaszający się do konkursu winien również złożyć pisemne oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 30 dni od upływu terminu składnia ofert.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy udostępnione będą kandydatom w Sekretariacie Szpitala po uprzednim umówienieniu terminu pod numerem tel. 22-763-32-59

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin). Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych
w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
........................................................


SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE –
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
poszukuje kandydata na stanowisko:

Kierownika w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Wymagania:
- tytuł zawodowy lekarza,
- ukończona specjalizacja w zakresie medycyny ratunkowej,
- min. 8 lat pracy w zawodzie,
- mile widziane doświadczenie na stanowisku kierownika SOR lub innego oddziału szpitalnego,
- zdolności organizacyjne, umiejętność kierowania i zarządzania pracą zespołu,
- umiejętność współpracy z podległym personelem.Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl Wiadomość prosimy zatytułować: „Kierownik SOR”.
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:

 „Wyrażam  zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Szpital Powiatowy   w Wołominie – SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy  z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późn. zm.).........................................................
SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE –
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
poszukuje kandydata na stanowisko:

Lekarz do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych

     WYMAGANIA:
      - tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych
        lub medycyny rodzinnej,
      - mile widziane doświadczenie w pracy w oddziale chorób wewnętrznych.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail:   kadry@szpitalwolomin.pl do dnia 31.08.2015 r.
Wiadomość prosimy zatytułować: „Lekarz internista”.
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń.
Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:

„Wyrażam  zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Szpital Powiatowy   w Wołominie – SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy  z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późn. zm.).


........................................................


SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE –
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
poszukuje kandydata na stanowisko:

Pracownik Sekcji Informatycznej Rozstrzygnięto

Zakres obowiązków:
- nadzorowanie prawidłowej pracy i obsługa serwerów, aplikacji, serwisów zewnętrznych i wewnętrznych,
- wsparcie techniczne użytkowników systemu informatycznego w zakresie używanych aplikacji i sprzętu (HelpDesk),
- instalacja i administrowanie serwerami Linux,
- konfiguracja oraz zarządzanie w środowisku opartym o domenę w systemach Windows serwer 2003/2008, Windows XP,7,8,
- zabezpieczenie systemu przed utratą danych, opieka nad procesem backupu,
- nadzór nad bezpieczeństwem stanowisk komputerowych (aktualizacje, ochrona antywirusowa, firewall),
- wdrażanie i utrzymanie wielostanowiskowych systemów informatycznych:
a) w jednostkach administracyjnych: finanse i księgowość, rachunek kosztów, środki trwałe, gospodarka magazynowa, kadry, płace, rejestr sprzedaży,
b) w jednostkach medycznych: ruch chorych, dokumentacja medyczna, lecznictwo otwarte, statystyka medyczna, apteka, laboratorium,
- szkolenia oraz wsparcie informatyczne dla pracowników.
Wymagania:
- preferowane wykształcenie wyższe informatyczne,
- minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
- znajomość systemów serwerowych Linux (instalacja, konfiguracja),
- znajomość systemów operacyjnych Windows XP, Vista, 7 (instalacja, konfiguracja,     administracja),
- podstawowa znajomość zagadnień związanych z MySQL i php,
- znajomość zasady działania sieci komputerowych, podstawowa umiejętność konfiguracji i montażu sprzętu sieciowego IT w tym

umiejętność zarabiania końcówek do kabli Ethernet,
- dobra znajomość rozwiązań open-source w zakresie Wordpress, Joomla, Drupal,
- znajomość zasady działania sieci komputerowych, podstawowa umiejętność konfiguracji i montażu sprzętu sieciowego,
- dobra organizacja w pracy,
- samodzielność oraz umiejętność podejmowania decyzji.
Mile widziana znajomość:
- Active Directory,
- narzędzi i systemów do wirtualizacji.
Oferujemy:
- pracę na stanowisku dającym możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz rozwinięcia posiadanych umiejętności,
- przyjazna atmosferę pracy w zespole oraz stabilne zatrudnienie.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 25.07.2014r.  na
adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl Wiadomość prosimy zatytułować: „Pracownik w Sekcji Informatycznej”. Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam  zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Szpital Powiatowy   w Wołominie – SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy                    z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późn. zm.).........................................................


SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE –
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
poszukuje kandydata na stanowisko:


Lekarz do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych Aktualne

Wymagania:
tytuł zawodowy lekarza
(mile widziany tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej),
mile widziane doświadczenie w pracy na oddziale chorób wewnętrznych.


Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl Wiadomość prosimy zatytułować: „Lekarz internista”.
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:

 „Wyrażam  zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Szpital Powiatowy   w Wołominie – SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późn. zm.).

............................................................

SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE –
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
poszukuje kandydata na stanowisko:


Lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Aktualne

Wymagania:
tytuł zawodowy lekarza oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia,
minimum 7 lat pracy w zawodzie,
mile widziane doświadczenie w pracy na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 30.06.2014 r. na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl Wiadomość prosimy zatytułować: „Lekarz anestezjolog”.
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:

 „Wyrażam  zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Szpital Powiatowy   w Wołominie – SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy  z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późn. zm.)...................................................SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE –

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
poszukuje kandydata na stanowisko:


Lekarz radiolog Aktualne

Wymagania:
tytuł zawodowy lekarza oraz tytuł specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub rentgenodiagnostyki,
doświadczenie w zawodzie,
mile widziane uprawnienia w zakresie wykonywania i opisu usg.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 30.04.2014 r. na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl Wiadomość prosimy zatytułować: „Lekarz radiolog”.
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:

 „Wyrażam  zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Szpital Powiatowy   w Wołominie – SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późn. zm.).


............................................


SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE –
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
poszukuje kandydata do pracy:

w Zakładzie Bakteriologii - Aktualne


Wymagania:
-   tytuł  zawodowy diagnosty laboratoryjnego lub
- tytuł zawodowy magistra na kierunku biologia oraz uprawnienia diagnosty laboratoryjnego lub
- tytuł zawodowy magistra na kierunku analityka medyczna oraz uprawnienia diagnosty laboratoryjnego,
-  minimum 3 lata pracy w zawodzie,
-  mile widziane doświadczenie w pracy w Zakładzie Bakteriologii................................................

SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej poszukuje kandydata na stanowisko:

 

Lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii - Aktualne

 

Wymagania:
tytuł zawodowy lekarza oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia, minimum 7 lat pracy w zawodzie,  mile widziane doświadczenie w pracy na oddziale pediatrii. Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 30.04.2014r. na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl Wiadomość prosimy zatytułować: „Lekarz pediatra”.  Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami. Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:

 

 „Wyrażam  zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Szpital Powiatowy   w Wołominie – SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późn. zm.).


...............................................


SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE –  Rozstrzygnięto

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
poszukuje kandydata na stanowisko:

Sekretarka w Biurze Dyrektora


Wymagania:
- minimum średnie wykształcenie,
- komunikatywność,
- dobra organizacja pracy i duża samodzielność,
- obowiązkowość i zaangażowanie w wykonywane zadania,
- umiejętność redagowania pism i protokołowania,
- wysoka kultura osobista,
- znajomość programów pakietu Ms Office,
- umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
- prawo jazdy kategorii „B”,
- znajomość języka obcego,
- umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem,
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 07.03.2014 r. na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl Wiadomość prosimy zatytułować: „Sekretarka w Biurze Dyrektora”.
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:

 „Wyrażam  zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Szpital Powiatowy   w Wołominie – SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późn. zm.)......................................................................

SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE – / Rozstrzygnięto
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
poszukuje kandydata na wykonanie w ramach umowy o dzieło


ANALIZY
dotyczącej ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych  w
podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami w oparciu o rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 28.12.2012  r.  w sprawie sposobu ustalania minimalnych  norm
zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących
przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1545)


Od kandydata oczekujemy m.in:
1. umiejętności analizy danych i wyciągania wniosków,
2. opracowania programu w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel, który posłuży   do
wyliczania i archiwizowania minimalnych norm zatrudnienia, pozwoli gromadzić dane oraz
wprowadzać korekty w oparciu o zmienność wskaźników,
3. wyliczenia norm zatrudnienia dla oddziałów szpitalnych w oparciu o dostarczone dane;
4. wdrożenia opracowanego programu do samodzielnego korzystania przez kierowniczą
kadrę pielęgniarską,
5. przedstawienia wyników analizy do dnia 15.04.2014 r.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie oferty do dnia 31.01.2014 r. na adres e-mail:

kadry@szpitalwolomin.pl Wiadomość prosimy zatytułować: „Wykonanie Analizy”.
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych

roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.
Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie

pracy  przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SZPZOZ,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późn. zm.).......................................................................................


ANALITYK FINANSOWY Rozstrzygnięto

Wymagania:
- doświadczenie na podobnym stanowisku, mile widziane w branży medycznej
- wykształcenie wyższe ekonomiczne
- wiedza z zakresu analizy finansowej i rachunkowości zarządczej
- umiejętność sporządzania budżetów, analiz
- umiejętność biegłej obsugi MS Excel
- umiejtność analizy danych i wyciągania wniosków
- umiejtność tworzenia budżetów
- umiejtność sporządzania prognoz  ekonomicznych, finansowych, statystycznych i
raportów
- dobra organizacja pracy, umiejtność pracy pod presją czasu
- komunikatywność, zaangażowanie, sumienność, dokadnośćZainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail:
kadry@szpitalwolomin.pl Wiadomość prosimy zatytuować: Analityk Finansowy. Do
dokumentów prosimy dołączyć nastpęując klauzul: Wyrażam zgodę   na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Szpital Powiatowy w
Wołominie  SZPZOZ,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z
przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z pn.zm.).
....................................................................................

Rozstrzygnięte


SZPITAL POWIATOWY w WOŁOMINIE –
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
poszukuje kandydata na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY

Profil kandydata:
• wykształcenie wyższe ekonomiczne
• doświadczenie w pracy - 5 lat w służbach finansowo – księgowych, w tym 3 lata na
stanowisku kierownika działu (konieczne doświadczenie w samodzielnym zakładzie opieki
zdrowotnej)
• wiedza z zakresu pełnej księgowości
• biegła znajomość zagadnień księgowych, zasad rachunkowości i przepisów prawa
bilansowego i podatkowego
• znajomość działalności podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami
• praktyczne umiejętności obsługi oprogramowania księgowo-finansowego,
• biegła znajomość programu Excel
• dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu,
• samodzielność i odpowiedzialność
• dyspozycyjność i zaangażowanie
• komunikatywność, dokładność, sumienność
Główne zadania:
• organizowanie ewidencji księgowej, podatkowej, dotyczącej wynagrodzeń i ubezpieczeń
• opracowanie projektów wewnętrznej dokumentacji (polityka rachunkowości, instrukcje
księgowe)
• organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów koniecznych do prowadzenia
rachunkowości
• prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych w porządku
chronologicznym i systematycznym
• wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
• sporządzanie sprawozdań finansowych
• prowadzenie rachunkowości jednostki
• kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail:
kadry@szpitalwolomin.pl
Wiadomość prosimy zatytułować: “Główny Księgowy”
Do wysłanych dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, przez Szpital Powiatowy
w Wołominie - SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z
przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z
póź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz
ich poprawiania.

...............................................................................Rozstrzygnięte


Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłasza konkurs na stanowisko  Dyrektora  Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Gdyńska 1/3  

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą  (Dz. U.  z 2012 r. Nr 182) i w oparciu o regulamin Komisji Konkursowej.

 

 • 1. Wymagania konieczne: wykształcenie wyższe  posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie posiadana wiedza i doświadczenie dające  rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków, kierownika znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych,

 

 • 2. Wymagania pożądane: znajomość języka obcego ukończone studia podyplomowe o kierunku zarządzanie w służbie zdrowia znajomość zasad gospodarki finansowej w podmiotach leczniczych, wiedza i doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych
  źródeł finansowania, w tym pozyskiwanie środków finansowych z programów Unii Europejskiej, umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania dużym zespołem, kreatywność, samodzielność, komunikatywność, zdolności menedżerskie.

 • 3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:  podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem , dokumenty stwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska,  w przypadku lekarza dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu, dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy,   inne dokumenty potwierdzające  dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej ,koncepcję Programu naprawczego dla SZPZOZ w Wołominie, aktualne zaświadczenie o niekaralności, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko  dyrektora.

  Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot  uprawniony. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
  Dokumenty należy składać osobiście albo przesyłać w zaklejonych kopertach w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 w terminie  30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym, liczy się data wpływu do Kancelarii. Oferty, które wpłyną po tym  terminie nie będą rozpatrywane. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz dopisek: "Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ, ul. Gdyńska 1/3".Podstawowe informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego są do wglądu kandydatów w siedzibie Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ, Wołomin, ul. Gdyńska 1/3, tel. 22 763 32 59 Przewidywany termin  rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 7 dni od upływu terminu do składania ofert. O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie................................................................................
Nabór kandydatów do zatrudnienia w drodze konkursu.

W Szpitalu Powiatowym w Wołominie – Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej postępowania konkursowe są przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998r w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu
(Dz. U. Nr 115, poz. 749 z póź.zm.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2007 Nr 14, poz.89) nakłada na publiczne zakłady opieki zdrowotnej obowiązek przeprowadzania konkursów na wymienione w art. 44a ustawy stanowisko:

 • Z-cy Kierownika Zakładu (w którym Kierownik nie jest lekarzem) 
 • Ordynatora
 • Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej

 

 

 

 

 

 

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:admin
Odpowiada:admin
Wytworzył:admin
Data ostatniej zmiany:2020-01-07 08:43:10

Archiwum

Data Autor
2015-07-31 15:30 Monika Czyżewska zobacz
2014-09-04 12:07 Monika Czyżewska zobacz
2014-07-04 20:10 Monika Czyżewska zobacz
2014-07-04 14:27 Monika Czyżewska zobacz
2014-06-30 11:50 Monika Czyżewska zobacz
2014-06-06 15:12 Monika Czyżewska zobacz
2014-04-17 17:35 Monika Czyżewska zobacz
2014-04-09 14:09 Monika Czyżewska zobacz
2014-04-04 17:59 Monika Czyżewska zobacz
2014-04-02 12:05 Monika Czyżewska zobacz
2014-03-06 14:42 Monika Czyżewska zobacz
2014-02-17 15:21 Monika Czyżewska zobacz
2014-01-29 14:31 Monika Czyżewska zobacz
2014-01-22 11:54 Monika Czyżewska zobacz
2013-12-19 14:57 Monika Czyżewska zobacz
2013-12-19 14:51 Monika Czyżewska zobacz
2013-06-25 15:09 Monika Czyżewska zobacz
2013-05-20 18:01 Monika Czyżewska zobacz
2013-04-26 19:52 Monika Czyżewska zobacz
2013-04-26 19:49 Monika Czyżewska zobacz
2013-04-22 14:22 Monika Czyżewska zobacz
2013-04-04 12:14 Monika Czyżewska zobacz
2013-04-04 12:13 Iwona Śledz zobacz
2011-02-11 11:10 Iwona Śledz zobacz
2011-02-11 11:10 Iwona Śledz zobacz
2011-02-11 11:09 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-05-28 15:31 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 7418