Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
drukuj

Nabór kandydatów do pracy


Nabór kandydatów do zatrudnienia w drodze konkursu.

OGŁOSZENIE DYREKTORA

Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

O KONKURSIE

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie ogłasza konkurs na stanowiska:

Naczelnej  Pielęgniarki oraz Pielęgniarek/Położnych Oddziałowych: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Okulistycznego, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurologicznego, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgicznego Ogólnego, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pediatrycznego oraz Pielęgniarki/Położnej Oddziału Neonatologicznego

Wymagania dotyczące kandydatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896):

 Pisemne oferty powinny zawierać:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:, kopia aktualnego prawa wykonywania zawodu, inne;
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • kserokopie posiadanych świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata; na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania określonego stanowiska;

 

a także, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Naczelnej  Pielęgniarki oraz Pielęgniarek/Położnych Oddziałowych Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U z 2019 r. poz. 1781).

Dokumenty przyjmujemy wyłącznie w zaklejonej kopercie z podaniem: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego, oraz adnotacji o treści „Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki lub Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej”. W przypadku konkursu na stanowiska  pielęgniarek/położnych oddziałowych należy oznaczyć oddział.

Dokumenty można złożyć;

- osobiście w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie  w kancelarii Szpitala.

 - za pośrednictwem poczty na adres:. Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie ul. Gdyńska 1/3 05-200 Wołomin

Termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów upływa dnia 5 listopada  2021 roku.

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy lub data stempla pocztowego.

Informujemy, że:

 • termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur zależny będzie od sytuacji epidemiologicznej,
 • posiedzenie komisji odbędzie się w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Żelazna 59 VII piętro

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie są udostępniane do wglądu  w sekretariacie Szpitala  w dniach roboczych w godzinach 8:00-15:00.

 • wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową;
 • Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem 509-795-328

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

 • Administrator danych: Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: rodo@szpitalwolomin.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki oraz Pielęgniarek/Położnych Oddziałowych
 • Odbiorcy danych: komisja konkursowa powołana w celu wyboru kandydata na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki oraz Pielęgniarek/Położnych Oddziałowych (aplikacje kandydatów)
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki oraz Pielęgniarek/Położnych Oddziałowych
 • Uprawnienia: prawo żądania od administrator danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przeniesienia danych (żądanie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Inne informacje: podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.

 

 

 

 

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Kamila Chojnacka
Odpowiada:Kamila Chojnacka
Wytworzył:Kamila Chojnacka
Data ostatniej zmiany:2021-10-22 09:56:37

Archiwum

Data Autor
2021-04-15 09:23 admin zobacz
2021-04-14 11:28 admin zobacz
2020-01-07 08:43 admin zobacz
2015-07-31 15:30 Monika Czyżewska zobacz
2014-09-04 12:07 Monika Czyżewska zobacz
2014-07-04 20:10 Monika Czyżewska zobacz
2014-07-04 14:27 Monika Czyżewska zobacz
2014-06-30 11:50 Monika Czyżewska zobacz
2014-06-06 15:12 Monika Czyżewska zobacz
2014-04-17 17:35 Monika Czyżewska zobacz
2014-04-09 14:09 Monika Czyżewska zobacz
2014-04-04 17:59 Monika Czyżewska zobacz
2014-04-02 12:05 Monika Czyżewska zobacz
2014-03-06 14:42 Monika Czyżewska zobacz
2014-02-17 15:21 Monika Czyżewska zobacz
2014-01-29 14:31 Monika Czyżewska zobacz
2014-01-22 11:54 Monika Czyżewska zobacz
2013-12-19 14:57 Monika Czyżewska zobacz
2013-12-19 14:51 Monika Czyżewska zobacz
2013-06-25 15:09 Monika Czyżewska zobacz
2013-05-20 18:01 Monika Czyżewska zobacz
2013-04-26 19:52 Monika Czyżewska zobacz
2013-04-26 19:49 Monika Czyżewska zobacz
2013-04-22 14:22 Monika Czyżewska zobacz
2013-04-04 12:14 Monika Czyżewska zobacz
2013-04-04 12:13 Iwona Śledz zobacz
2011-02-11 11:10 Iwona Śledz zobacz
2011-02-11 11:10 Iwona Śledz zobacz
2011-02-11 11:09 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-05-28 15:31 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 13259