Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
drukuj

2013

Aktualne

SZPITAL POWIATOWY w WOŁOMINIE –
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
poszukuje kandydata na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY

Profil kandydata:
• wykształcenie wyższe ekonomiczne
• doświadczenie w pracy - 5 lat w służbach finansowo – księgowych, w tym 3 lata na
stanowisku kierownika działu (konieczne doświadczenie w samodzielnym zakładzie opieki
zdrowotnej)
• wiedza z zakresu pełnej księgowości
• biegła znajomość zagadnień księgowych, zasad rachunkowości i przepisów prawa
bilansowego i podatkowego
• znajomość działalności podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami
• praktyczne umiejętności obsługi oprogramowania księgowo-finansowego,
• biegła znajomość programu Excel
• dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu,
• samodzielność i odpowiedzialność
• dyspozycyjność i zaangażowanie
• komunikatywność, dokładność, sumienność
Główne zadania:
• organizowanie ewidencji księgowej, podatkowej, dotyczącej wynagrodzeń i ubezpieczeń
• opracowanie projektów wewnętrznej dokumentacji (polityka rachunkowości, instrukcje
księgowe)
• organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów koniecznych do prowadzenia
rachunkowości
• prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych w porządku
chronologicznym i systematycznym
• wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
• sporządzanie sprawozdań finansowych
• prowadzenie rachunkowości jednostki
• kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail:
kadry@szpitalwolomin.pl
Wiadomość prosimy zatytułować: “Główny Księgowy”
Do wysłanych dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, przez Szpital Powiatowy
w Wołominie - SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z
przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z
póź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz
ich poprawiania.

...............................................................................Aktualne


Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłasza konkurs na stanowisko  Dyrektora  Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Gdyńska 1/3  

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą  (Dz. U.  z 2012 r. Nr 182) i w oparciu o regulamin Komisji Konkursowej.

 

  • 1. Wymagania konieczne: wykształcenie wyższe  posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie posiadana wiedza i doświadczenie dające  rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków, kierownika znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych,

 

  • 2. Wymagania pożądane: znajomość języka obcego ukończone studia podyplomowe o kierunku zarządzanie w służbie zdrowia znajomość zasad gospodarki finansowej w podmiotach leczniczych, wiedza i doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych
    źródeł finansowania, w tym pozyskiwanie środków finansowych z programów Unii Europejskiej, umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania dużym zespołem, kreatywność, samodzielność, komunikatywność, zdolności menedżerskie.

  • 3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:  podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem , dokumenty stwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska,  w przypadku lekarza dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu, dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy,   inne dokumenty potwierdzające  dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej ,koncepcję Programu naprawczego dla SZPZOZ w Wołominie, aktualne zaświadczenie o niekaralności, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko  dyrektora.

    Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot  uprawniony. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
    Dokumenty należy składać osobiście albo przesyłać w zaklejonych kopertach w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 w terminie  30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym, liczy się data wpływu do Kancelarii. Oferty, które wpłyną po tym  terminie nie będą rozpatrywane. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz dopisek: "Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ, ul. Gdyńska 1/3".Podstawowe informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego są do wglądu kandydatów w siedzibie Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ, Wołomin, ul. Gdyńska 1/3, tel. 22 763 32 59 Przewidywany termin  rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 7 dni od upływu terminu do składania ofert. O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Osoby odpowiedzialne

Autor:Damian Czyżewski
Odpowiada:Damian Czyżewski
Wytworzył:Damian Czyżewski
Data ostatniej zmiany:2013-04-26 20:13:51

Archiwum

Data Autor
2013-04-26 19:59 Agata Bochenek zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1379