Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
drukuj

Przyjmowanie i załatwianie spraw

KORESPONDENCJA  - Korespondencja przychodząca rejestrowana jest w dzienniku korespondencyjnym w Kancelarii Szpitala. Po dekretacji przez Dyrektora, korespondencja kierowana jest do odpowiednich komórek organizacyjnych według kompetencji celem załatwienia. Korespondencja wychodząca na zewnątrz podlega ewidencji. Wszystkie pisma wychodzące na zewnątrz podpisywane są wyłącznie przez Dyrektora lub jego Zastępców.

 

SKARGI I WNIOSKI rozpatruje i udziela odpowiedzi Dyrektor:

- skargi mogą być składane pisemnie, osobiście lub telefonicznie,

- skarga lub wniosek w formie pisemnej po wpłynięciu, podlega rejestracji w Kancelarii w Dzienniku Korespondencyjnym oraz w Rejestrze Skarg i Wniosków prowadzonym przez Pełnomocnika Dyrektora ds. Praw Pacjenta

- skargi anonimowe nie podlegają rejestracji i rozpatrzeniu,
- skarga i wnioski, w tym składane na piśmie załatwiane są bez zbędnej zwłoki,

- skargi i wnioski, w tym składane na piśmie załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż:
      do 14 dni od daty wpływu - skargi i wnioski nie wymagające wyjaśnień, zbierania informacji i dowodów, 
     do 30 dni od daty wpływu - skargi i wnioski wymagajace uzgodnień, porozumień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,

W przypadku potrzeby wydłużenia terminu załatwienia sprawy o powodzie i ustalonym nowym terminie załatwienia skargi lub wniosku niezwłocznie powiadamiany jest zainteresowany.

Dyrektor lub jego Zastępcy w zależności od przedmiotu sprawy 
przyjmuje osoby w sprawach skarg i wniosków w czwartki w godz. 14.00- 15.00,
Biuro Dyrektora prowadzi zapisy na uzgodniony termin.

Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta przyjmuje osoby, które:
- chcą złożyć skargę osobiście lub telefonicznie,
- nie potrafią samodzielnie rozwiązać swoich spraw związanych z pobytem na terenie komórek organizacyjnych naszego szpitala,
- chcą podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat pracy i organizacji naszej placówki.  

Przyjęcia odbywają się w dni robocze w godz. 8.15-15.00

Kierownicy komórek organizacyjnych, właściwych rzeczowo ze względu na przedmiot sprawy, zobowiązani są do przyjęcia i merytorycznego załatwiania skargi  i wniosku złożonego ustnie.

Z przeprowadzonych rozmów sporządza się krótki opis przedmiotu sprawy z datą sporządzenia, kogo dotyczyła i sposobu jej załatwienia. Jeżeli zachodzi taka potrzeba sporządza się notatkę służbową lub adnotację w aktach. Jeżeli przewidziana jest forma protokołu, to protokół.
Zainteresowany może samodzielnie złożyć pismo w Kancelarii Szpitala i uzyskać żądane potwierdzenie.

SPRAWY DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA ZAKŁADU
- rozpatruje i udziela wyjaśnień Dyrektor Szpitala.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

  1. administratorem danych osobowych osób składających skargi lub wnioski jest Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, adres: ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin;

  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@szpitalwolomin.pl;

  3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

  4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

  5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

  6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania ww. dokumentów określony w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;

  2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia skargi lub wniosku;

  4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Kamila Chojnacka
Odpowiada:Kamila Chojnacka
Wytworzył:Kamila Chojnacka
Data ostatniej zmiany:2021-04-19 13:28:08

Archiwum

Data Autor
2021-04-19 13:27 Kamila Chojnacka zobacz
2021-04-15 11:33 Kamila Chojnacka zobacz
2021-04-15 11:32 Kamila Chojnacka zobacz
2021-04-15 11:30 Kamila Chojnacka zobacz
2021-04-15 11:19 Kamila Chojnacka zobacz
2018-06-01 15:06 Iwona Śledz zobacz
2014-09-17 13:08 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-10-21 17:02 Iwona Śledz zobacz
2010-06-02 16:32 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 5840