Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
drukuj

Archwium - Nabór kandydatów do pracy

 

Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłasza konkurs na stanowisko  Dyrektora  Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Gdyńska 1/3  

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą  (Dz. U.  z 2012 r. Nr 182) i w oparciu o regulamin Komisji Konkursowej.

 

 • 1. Wymagania konieczne: wykształcenie wyższe  posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie posiadana wiedza i doświadczenie dające  rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków, kierownika znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych,

 

 • 2. Wymagania pożądane: znajomość języka obcego ukończone studia podyplomowe o kierunku zarządzanie w służbie zdrowia znajomość zasad gospodarki finansowej w podmiotach leczniczych, wiedza i doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych
  źródeł finansowania, w tym pozyskiwanie środków finansowych z programów Unii Europejskiej, umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania dużym zespołem, kreatywność, samodzielność, komunikatywność, zdolności menedżerskie.

 • 3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:  podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem , dokumenty stwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska,  w przypadku lekarza dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu, dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy,   inne dokumenty potwierdzające  dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej ,koncepcję Programu naprawczego dla SZPZOZ w Wołominie, aktualne zaświadczenie o niekaralności, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko  dyrektora.

  Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot  uprawniony. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
  Dokumenty należy składać osobiście albo przesyłać w zaklejonych kopertach w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 w terminie  30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym, liczy się data wpływu do Kancelarii. Oferty, które wpłyną po tym  terminie nie będą rozpatrywane. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz dopisek: "Konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ, ul. Gdyńska 1/3".Podstawowe informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego są do wglądu kandydatów w siedzibie Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ, Wołomin, ul. Gdyńska 1/3, tel. 22 763 32 59 Przewidywany termin  rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 7 dni od upływu terminu do składania ofert. O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie................................................................................
Nabór kandydatów do zatrudnienia w drodze konkursu.

W Szpitalu Powiatowym w Wołominie – Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej postępowania konkursowe są przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998r w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu
(Dz. U. Nr 115, poz. 749 z póź.zm.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2007 Nr 14, poz.89) nakłada na publiczne zakłady opieki zdrowotnej obowiązek przeprowadzania konkursów na wymienione w art. 44a ustawy stanowisko:

 • Z-cy Kierownika Zakładu (w którym Kierownik nie jest lekarzem) 
 • Ordynatora
 • Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej

 Ogłoszenia konkursu ofert (w okresie 1.01.2011 r., do 31.12.2011r.)

Szczególowe warunki konkursu oraz materiały informacyjne dotyczace przedmiotu konkursu,
w tym obowiązujące formularze oferty dostępne są w siedzibie zamawiajacego:
Szpital Powiatowy w Wolominie- SZPZOZ, ul. Gdynska 1/3, 05-250 Wołomin,
budynek Administracji - Dział Służb Pracowniczych pok. 31,
lub na stronie internetowej szpitala www.szpitalwolomin,pl  pod hasłem ZAMÓWIENIA


 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Monika Czyżewska
Odpowiada:Monika Czyżewska
Wytworzył:Monika Czyżewska
Data ostatniej zmiany:2013-04-04 12:14:28
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 8974