Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
drukuj

Archwium - Udostępnianie danych

UDOSTEPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

                                       UDOSTEPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
1. Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością Zakładu.
2. Zakład jest zobowiazany udostepnić dokumentacje medyczną:                                   
   (art.26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
 - pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upowaznionej przez pacjenta,
 - po śmierci pacjenta, prawo wgladu w dokumentację medyczna ma osoba upoważniona przez
   pacjenta za życia,
 - upoważnionym organom władzy publicznej w zakresie niezbednym do wykonywania przez te
   podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru,
 - podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja jest niezbedna do 
   zapewnienia ciagłosci świadczeń zdrowotnych, 
 - innym uprawnionym instytucjom, organom w tym uprawnionych na mocy odrebnych ustaw 
   według obowiazujących przepisów,
 - Zakładom ubezpieczeń, za zgoda pacjenta
 - lekarzowi, pielegniarce lub położnej według obowiazujacych przepisów
 - szkole wyższej lub jednosce badawczo-rozwojowej według obowiazujacych przepisów.
3. Udostepnianie danych zawartych w posiadanej przez Zakład dokumentacji odbywa sie zgodnie
    z obowiazujacymi przepisami.
4. Dokumentacja medyczna jest udostepniana na podstawie decyzji kierownika Zakładu lub
    osoby przez niego upoważnionej.
MOŻLIWE FORMY UDOSTEPNIANIA
  (art. 27 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
- do wglądu,
- poprzez sporzadzenie jej wyciagów, odpisów lub kopii,
- poprzez wydanie orginału za pokwitowaniem odbioru i zastrzezeniem zwrotu po wykorzystaniu,
ZASADY ODPŁATNOŚCI
(art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 77 ust. 5 ustawy
z dnia
13 pażdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen społecznych, art. 121 ust. 2 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r., o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).
- opłatę można pobrać wyłacznie za sporządzenie jej wyciagów, odpisów lub kopii dokumentacji 
   medycznej, w tym wykonanej na elektronicznym nośniku danych
- nie można pobierac opłaty za udostepnienie dokumentacji medycznej od:
        1. Zakładu Ubezpieczen Społecznych
        2. Organu Rentowego
- maksymalna wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynosi:
1. za 1 stronę wyciagu, lub odpisu, nie moze przekraczac 0,002 przecietnego wynagrodzenia
   w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia nastepnego miesiąca po ogłoszeniu
   przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej
   Polskiej ,, Monitor Polski" na podstawie art.20 pkt.2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.,
   o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Społecznych,

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
(art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzaeczniku Praw Pacjenta)
- 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którum dokonano ostatniego wpisu
- 30 lat od konca roku kalendarzowego w którym nastapił zgon pacjenta na skutek uszkodzenia
           ciała lub zatrucia,
- 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym wykonano zdjecie rentgenowskie,
           przechowywane poza dokumentacją medyczna pacjenta,
- 5 lat od konca roku kalendarzowego w przypadku skierowań na badania lub zleceń lekarza,
          które są przechowywane,
- 22 lata w przypadku dokumentacji medycznej dotyczacej dzieci do ukonczenia 2. roku zycia.
Po upływie okresów wymienionych wyżej, Szpital Powiatowy w Wołominie- SZPZOZ, udzielający świadczen zdrowotnych niszczy dokumentacje medyczna w sposób uniemozliwiajacy identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Iwona Śledz
Odpowiada:Iwona Śledz
Wytworzył:Iwona Śledz
Data ostatniej zmiany:2010-10-21 17:02:40
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 6960