drukuj

Archwium - Udostępnianie danych

     UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 
 
(art.5, art 10, art. 13, art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
oraz art. 29 ustawy o ochronie danych osobowych)

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana:

- na pisemny wniosek
 - ustnie, w przypadku, gdy brak jest pisemnego wniosku
(poza wyjątkami opisanymi poniżej).

1.
Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo dostepu do informacji publicznej.

2.Wymagane dokumenty:
    Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
a) nie wymaga uzasadnienia, chyba, że chodzi o udostępnienie informacji przetworzonej.
    Informacja przetworzona- należy podać we wniosku zakres, w jakim uzyskanie informacji
    przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.
b) dokument w dowolnej formie (np. list skierowany do administratora danych) nie ma
    konieczności stosowania specjalnego formularza. Nie oznacza to jednak, że w przypadku
    żądania od administratora udostępnienia danych z powołaniem na cel inny niż włączenie do
    zbioru, nie zachodzi konieczność złożenia pisemnego wniosku. Wystarczy, aby wniosek
    o udostępnienie danych osobowych, składany do administratora, spełniał wymienione
    wymagania, określone w art. 23 ust 3 ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Udostepnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej
   z wnioskiem, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje Zakład nie umożliwiają
   udostępnienia informacji w sposób i w formie okreslonej we wniosku.

4. W obu przypadkach, informacja publiczna, jeżeli to możliwe, zostanie udzielona niezwłocznie,
    dotyczy to np. udzielania informacji, która nie jest informacją przetworzoną.

5. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż
    w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

6. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym wyżej, Zakład
    powiadamia o tym terminie i o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostepni
    informację, nie dłuższym jednak niz 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

7. Jeżeli, w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek, Zakład ma ponieść dodatkowe
    koszty związane ze wskazanym sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcania
    informacji w formę wskazaną we wniosku, Zakład może pobrac od wnioskodawcy opłatę
    w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku, Zakład w ciągu 14 dni
    zawiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji następuje zgodnie
    z wnioskiem po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy chyba, ze wnioskodawca
    dokona w tym czasie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji
    albo wycofa wniosek.

8. Wniosków anonimowych Zakład nie rozpatruje.

9. Wniosek można przesłać na adres: Szpital Powiatowy w Wołominie-SZPZOZ,
                                                      ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin, lub
                                         na adres e-mail:
sekretariat@szpitalwolomin.pl, a także
                    złożyć w siedzibie Zakładu
w Biurze Dyrektora na dziennik.

 

                         UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

1.
Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością Zakładu.

2.
Zakład jest zobowiązany udostępnić dokumentację medyczną:                                   
   (art.26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
 - pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez 
    pacjenta,
 - po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez
    pacjenta za życia,

 - upoważnionym organom władzy publicznej (NFZ, organy samorządu zawodów medycznych,
   konsultanci krajowi i wojewódzcy) w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te
   podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru,
 - ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym dyscyplinarnym, prokuratorom,
    lekarzom sądowym, rzecznikom odpowiedzialności
zawodowej
 - podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja jest niezbędna do 
   zapewnienia ciągłosci świadczeń zdrowotnych, 
 - uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało
   przeprowadzone na ich wniosek,
 - zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,
 - lekarzowi, pielęgniarce lub położnej według obowiązujacych przepisów,
 - szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej według obowiązujących przepisów.

3.
Udostępnianie danych, zawartych w posiadanej przez Zakład dokumentacji, odbywa się
    według obowiazujących przepisów.
 
4. Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie decyzji kierownika Zakładu lub
    osoby przez niego upoważnionej.

    Decyzją Dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie - SZPZOZ, 
    udostępnienie kserokopii dokumentacji medycznej dla pacjenta, odbywa się na podstawie 
    złożonego wniosku w Biurze Dyrektora Zakładu, za zgodą Dyrektora, w terminie 7 dni
    roboczych od daty złożenia przez interesanta pisemnego wniosku.

     Odbiór wykonanej kserokopii dokumentacji medycznej pacjenta następuje
    w Dziale Dokumentacji Medycznej - budynek administracji pokój nr 8, w godz. 8.00-14.30 za
    okazaniem dokumentu tożsamości. Tu uiszcza się opłatę według zadeklarowanej przez pacjenta               formy udostępnienia dokumentacji medycznej, zawartej w informacji na złożonym wniosku
    W przypadku, gdy po odbiór dokumentacji medycznej zgłosi się inna osoba niż pacjent,
    wymagane jest pisemne upoważnienie osoby, której dokumentacja dotyczy oraz dokument
    tożsamości osoby odbierajacej kserokopię dokumentacji medycznej pacjenta.

 
MOŻLIWE
FORMY UDOSTĘPNIANIA
  (art. 27 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
- do wglądu,
- poprzez sporządzenie jej wyciagów, odpisów lub kopii,
- poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu,

ZASADY ODPŁATNOŚCI
(art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 77 ust. 5 ustawy
z dnia
13 pażdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen społecznych, art. 121 ust. 2 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r., o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).
1. Opłatę można pobrać wyłącznie za sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii
    dokumentacji medycznej, w tym wykonanej na elektronicznym nośniku danych
2. Nie można pobierac opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej od:
       - Zakładu Ubezpieczen Społecznych,
       - Organu Rentowego.
3. Maksymalna wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

  • za jedną stronę wyciągu lub odpisu, a także za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski" na podstawie art.20 pkt.2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r., o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  •  za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej, nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa wyżej.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
(art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
 20 lat  od końca roku kalendarzowego w którum dokonano ostatniego wpisu
 30 lat  od końca roku kalendarzowego w którym nastąpił zgon pacjenta na skutek uszkodzenia
           ciała lub zatrucia oraz dokumentacji dotyczącej leczenia krwią i  jej składnikami umożliwiającą
           prześledzenie losów przetoczenia i związanych z tym badań,
 10 lat  od końca roku kalendarzowego w którym wykonano zdjęcie rentgenowskie,
           przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta,
  5 lat   od końca roku kalendarzowego w przypadku skierowań na badania lub zleceń lekarza,
           które są przechowywane,
 22 lata w przypadku dokumentacji medycznej, dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia.

Po upływie okresów wymienionych wyżej, Szpital Powiatowy w Wołominie - SZPZOZ, udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiajacy identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Iwona Śledz
Odpowiada:Iwona Śledz
Wytworzył:Iwona Śledz
Data ostatniej zmiany:2015-08-27 09:11:04
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2813