Biuletyn Informacji Publicznej
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
drukuj

Archwium - Podstawa prawna działalności

Szpital Powiatowy w Wołominie - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, zwany dalej ,,Zakładem\" działa w szczególnosci na podstawie:


- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r., o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1638 z późn. zm.)

- Ustawy z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości (Dz. U.Nr.121 poz.591 z późn. zm.)

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
   środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz.2135 z późn. zm.)

- Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104)

- przepisów wykonawczych do w/w ustaw,

- Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001r., w sprawie wykazu
   samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały przejete przez gminy
   i samorzady województw (Dz. U. Nr. 65, poz 659, z późn. zm.)

-Zarządzenia Nr 83 Wojewody Warszawskiego z dnia 14.08.1998 r.

- Wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego - nr księgi 000000007160

- Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000037824,  
  
Sąd Rejonowy dla m.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 
   Rejestru Sądowego

- Decyzji Urzędu Skarbowego w sprawie nadania numeru identyfikacyji podatkowej 
    NIP 125-09-31-792  z dnia 13.01.1999 roku

- Zaświadczenia Urzedu Statystycznego o numerze identyfikacyjnym REGON 000310315
   z dnia24.09.2009 roku

- Statutu Szpitala Powiatowego w Wołominie - SZPZOZ

Osoby odpowiedzialne

Autor:Iwona Śledz
Odpowiada:Iwona Śledz
Wytworzył:Iwona Śledz
Data ostatniej zmiany:2017-05-23 21:58:45
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2724