Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 2
drukuj

Archwium - Schemat organizacyjny

Organami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rudzie Śląskiej są: 

 

1. Dyrektor szkoły
2. Rada Pedagogiczna
3. Rada Rodziców
4. Samorząd Uczniowski.


W  Zespole Szkół działa jedna wspólna dla wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski.

 

DYREKTOR

1. Szkołą kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Tryb i zasady powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.).
3. Zasady powoływania i odwoływania dyrektora szkoły określają odrębne przepisy.


Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w § 11 ust.5  Statutu.

 

WICEDYREKTOR

1.  Wicedyrektorzy szkoły wykonują zadania zgodnie z ustawowym podziałem kompetencji i przyjmują na siebie część zadań dyrektora szkoły.

2. Szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora ustala dyrektor szkoły.
Bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych wicedyrektorowi sprawuje dyrektor szkoły.

 

Zadania i kompetencje Wicedyrektora określone są w § 12 ust 3 Statutu.

 

RADA PEDAGOGICZNA

1.W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, działa w oparciu o zatwierdzony regulamin Rady Pedagogicznej zgodny z przepisami prawa oświatowego.

2.W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz pracownicy innych zakładów pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu, pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi szkoły.

Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

 

Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej określone są w § 11 ust.7 Statutu.

 

RADA RODZICÓW

W szkole działa Rada Rodziców zgodnie z art. 53 i 54 Ustawy o Systemie Oświaty.

Rada rodziców jest reprezentacją rodziców ogółu uczniów, działa w oparciu o przyjęty regulamin Rady Rodziców zgodny z przepisami prawa oświatowego

 1. W skład Rady Rodziców wchodzą – po jednym – przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 2. W wyborach do Rady Rodziców  jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności

Współdziała z dyrektorem, wszystkimi organami szkoły, organem prowadzącym i nadzorującym oraz innymi instytucjami w realizacji zadań szkoły.

 

Zadania Rady Rodziców określone są w § 11 ust 8 Statutu.

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.

 1. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym tajnym i powszechnym.
 2. Organy samorządu uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów:
  • przewodnicząca/y zarządu samorządu uczniowskiego,
  • zarząd samorządu uczniowskiego,
  • rada samorządu uczniowskiego.
 3. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

 Zasady i tryb działania Samorządu Uczniowskiego określone są w § 11 ust.9 Statutu. Szczegóły pracy Samorządu Uczniowskiego zawiera jego Regulamin.

Poszczególne organy Zespołu w swych działaniach powinny kierować się zasadami które:

gwarantują im możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich ustawowych kompetencji, zapewniają bieżący przepływ informacji pomiędzy organami szkoły.

 

KIEROWNIK  SZKOLENIA  PRAKTYCZNEGO

 1.  Kierownik szkolenia praktycznego pełni bieżący nadzór nad wypełnianiem obowiązku prawidłowego realizowania przez młodzież praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych oraz współpracuje w tej dziedzinie z zakładami pracy, instytucjami i placówkami o różnych formach własności.
 2. Kierownik szkolenia praktycznego odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i organem prowadzącym i nadzorującym szkołę za sprawność organizacyjną i poziom wyników praktycznej nauki zawodu.


Zadania Kierownika Szkolenia Praktycznego określone są w § 12 ust 7 Statutu

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Lidia Sładkowska
Odpowiada:Lidia Sładkowska
Wytworzył:Tomasz Pacholski
Data ostatniej zmiany:2014-11-28 13:57:35
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1213