Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 2
drukuj

Przeprowadzone kontrole

Przeprowadzone kontrole

 

Rok 2008

 • 19.11.2008  Kuratorium Oświaty Delegatura Gliwice  mgr Maria Kloczkowska.
  Analiza dokumentacji dotycząca oceniania uczniów-dzienniki zajęć Liceum Profilowanego i Technikum Nr 2, Statut szkoły.

Rok 2009

 • 07.05.2009  Kuratorium Oświaty Delegatura Gliwice   mgr inż. Aleksandra Kobielska
  Obserwacja egzaminu maturalnego z języka polskiego, część ustna.

Rok 2010

 • 26.05.2010 Kuratorium Oświaty Delegatura Gliwice  mgr Ewa Borys
  Monitorowanie w zakresie realizacji godzin zajęć wychowania fizycznego w formach alternatywnych.
 • 25.06.2010 Kuratorium Oświaty Delegatura Gliwice  mgr Ewa Borys
  Udział w charakterze obserwatora w komisjach kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
 • 01.10.2010 Kuratorium Oświaty Delegatura Gliwice mgr Ewa Borys
  Kontrola arkusza monitorowania rekrutacji młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży.
 • 07.10.2010 Kuratorium Oświaty Delegatura Gliwice  mgr Maria Kloczkowska
  Monitoring w zakresie bezpieczeństwa.
 • 15.10.2010Kuratorium Oświaty Delegatura Gliwice mgr Jolanta Bagińska Jóźwiak
  Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego.
 • 26-27.10.2010 Inspektorat Pracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach  mgr Anna Kołodziej
  Prawna ochrona pracy i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rok 2011

 • 21-22.02.2011 Inspektorat Pracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach   inż. Krzysztof Groniewski
  Kontrola przestrzegania przepisów bhp dotyczących substancji niebezpiecznych.
 • 15.03.2011 Inspektorat Pracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach  mgr Anna Kołodziej
  Prawna ochrona pracy i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 • 29.03.2011 Kuratorium Oświaty Delegatura Gliwice  mgr Piotr Szlecht
  Monitoring wizyjny.
 • 25.10.2011 Inspektorat Pracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach  mgr Krystyna Pietroń-Wróżyna
  Wybrane zagadnienia prawa pracy, w tym przestrzeganie przepisów Karty Nauczyciela.
 • 21.11.2011 Kuratorium Oświaty Delegatura Gliwice  mgr Ewa Bujdo
  Kontrola w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji przez dyrektora szkoły egzaminu maturalnego.

Rok 2012

 • 02.03.2012 Kuratorium Oświaty Delegatura Gliwice  mgr inż. Ewa Nicpan
  Kontrola w zakresie organizacji zajęć wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach.
 • 04.05.2012 Kuratorium Oświaty Delegatura Gliwice   mgr inż. Aleksandra Kobielska Obserwacja egzaminu maturalnego z języka polskiego.

Rok 2013

 • 06.02.2013 Kuratorium Oświaty Delegatura Gliwice  mgr Ewa Borys
  Czynności związane z oceną pracy dyrektora szkoły.
 • 04-19.04.2013 Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Ruda Śląska-Inspektor
  Monika Szołtysek- Przydzielanie i rozliczanie godzin ponadwymiarowych oraz godzin doraźnych zastępstw w roku szkolnym 2012/2013
 • 19.04.2013 Kuratorium Oświaty Delegatura Gliwice mgr Danuta Kulawik
  Kontrola w zakresie realizacji i dokumentowania w szkołach ponadgimnazjalnych godzin o których mowa w art.42 ust. 2 pkt 2 lit. b Ustawy Karta Nauczyciela.
 • 09.10.2013 Kuratorium Oświaty Delegatura Gliwice mgr Mirosław Papiernik
  Kontrola w zakresie zgodności szkolnego planu nauczania dla technikum z ramowym planem nauczania dla technikum.
 • 16.10.2013Sląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny mgr Jolanta Bajek
  Ocena stanu sanitarnego szkoły.

Rok 2014

 • 22.12.2014  Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Gliwicach – mgr Ewa Borys.
  Kontrola monitoringu-„Wyklikaj szkołę zawodową”- Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  w Rudzie Śląskiej.
 • 22.12.2014  Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Gliwicach – mgr Ewa Borys.
  Kontrola monitoringu-„Wyklikaj szkołę zawodową”- Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  w Rudzie Śląskiej.


Rok 2015

 • 20.01.2015 Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Gliwicach – mgr Ewa Borys.
  Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów prawa w zakresie przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.
 • 25.05.2015 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej – mgr Danuta Balcer, mgr Agnieszka Figura - Ocena realizacji programu „ARS- czyli jak dbać o miłość”.
 • 28.07-07.08.2015 ZUS O/Chorzów –Inspektor Leszek Cukierski - Zgodność odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i wypadkowe. Fundusz Pracy.
 • 10.09.2015 Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny-Janina Waś –Ocena stanu sanitarnego budynku.
 • 15,16,19.10.2015 Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Gliwicach –mgr Ewa Borys, mgr Jolanta Pudlik.
  Ewaluacja zewnętrzna-Technikum Nr 2 „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”.
 • 20,22,23.10.2015 Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Gliwicach – mgr Ewa Borys, mgr Jolanta Pudlik.
  Ewaluacja zewnętrzna-Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr2 „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”.
 • 3.11.2015 Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Gliwicach – mgr Ewa Borys, mgr Jolanta Pudlik
  Podsumowanie ewaluacji, przedstawienie wyników Technikum NR 2 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Rudzie Śląskiej.
 • 14.12.2015 Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Gliwicach – mgr Krystyna Głowacz
  Zgodność zatrudnienia nauczycieli szkół i placówek z wymaganymi kwalifikacjami.

Rok 2016

 • 05.04.2016 -Urząd Miasta Ruda Śląska – Inspektor Monika Szołtysek.
  Kontrola w zakresie zakupu usług telekomunikacyjnych w 2015 r. i I kwartale 2016 r.
 • 19.04.2016 – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej –Agnieszka Grabiec
  Ocena realizacji programów „ Znamię- znam je” i „ Podstępne WZW”.
 • 29.06.2016 – Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Gliwicach-wizytator Ewa Borys
  Kontrola w zakresie organizacji i tematyki zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w ostatnim tygodniu nauki.

Rok 2017

 • 23. 03.2017 - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej- Agnieszka Grabiec
  Ocena realizacji programu „ ARS- czyli jak dbać o miłość”.
 • 24.03.2017 - Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Gliwicach-wizytator Magdalena Paciorek
  Kontrola w zakresie organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej.
 • 19.09.2017 – Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach –Jolanta Bajek
  Ocena stanu sanitarnego szkoły.
 • 21.12.2017 - Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Gliwicach-wizytator Magdalena Paciorek
  Prawidłowość sprawowanego nadzoru dyrektora szkoły zgodnie z upoważnieniem.

Rok 2018

 • 11.05.2018 - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej- Agnieszka Grabiec
  Ocena realizacji programów „ Znamię- znam je” i „ Podstępne WZW”.
 • 28.26.06.2018 - Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Gliwicach-wizytator Barbara Romanowska-Kruszyńska
  Obserwacja części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zakresu kwalifikacji A.35.
 • 06.2018 - Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Gliwicach-wizytator Magdalena Paciorek
  Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli z 21.12 2017 r.

Rok 2019

 • 18.01.2019 - Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Gliwicach-wizytator Ewa Borys
  Obserwacja części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zakresu kwalifikacji A.36.
 • 18.06.2019 - Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Gliwicach-wizytator Magdalena Paciorek
  Obserwacja egzaminu zawodowego w części pisemnej w zakresie kwalifikacji T.06
 • 25.11.2019 –Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Gliwicach- wizytator Magdalena Paciorek.
  Prawidłowość sprawowania przez dyrektora placówki opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju uczniów, wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
 • 29.11.2019 – Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach– mgr Jolanta Bajek
  Kontrola sprawdzająca wykonanie zarządzenia decyzji.
 • 6.12.2019 - Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Gliwicach- wizytator Magdalena Paciorek, wizytator Beata Karkowska.
  Kontrola planowa w zakresie zgodności oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego.

Rok 2020

 • 14.01.2020 – Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Ruda Śląska
  Prawidłowość gospodarowania środkami z dotacji unijnej w 2017 r. na zadania związane z wyposażeniem gabinetu profilaktyki zdrowotnej prowadzonych w szkołach.
 • 18.09.2020 - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej - Edyta Soremska, Ocena realizacji programu "ARS czyli jak dbać o miłość".

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Lidia Spólny
Odpowiada:Lidia Spólny
Wytworzył:Tomasz Pacholski
Data ostatniej zmiany:2021-09-29 11:58:30

Archiwum

Data Autor
2020-01-27 20:22 Lidia Spólny zobacz
2020-01-08 12:25 Lidia Spólny zobacz
2019-10-25 14:02 Lidia Sładkowska zobacz
2019-10-25 13:58 Lidia Sładkowska zobacz
2015-12-15 22:20 Lidia Sładkowska zobacz
2015-12-07 14:50 Lidia Sładkowska zobacz
2014-12-03 14:18 Lidia Sładkowska zobacz
2014-12-03 14:17 Lidia Sładkowska zobacz
2014-12-03 14:12 Tomasz Pacholski zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2371