Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 2
drukuj

Schemat organizacyjny

Organami Zespołu Szkół Nr 2 w Rudzie Śląskiej są: 

 

1. Dyrektor szkoły
2. Rada Pedagogiczna
3. Rada Rodziców
4. Samorząd Uczniowski.

 

W  Zespole Szkół działa jedna wspólna dla wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski.

 

DYREKTOR

1. Szkołą kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Tryb i zasady powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.).
3. Zasady powoływania i odwoływania dyrektora szkoły określają odrębne przepisy.


Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w § 11 ust.5  Statutu.

 

WICEDYREKTOR

1.  Wicedyrektorzy szkoły wykonują zadania zgodnie z ustawowym podziałem kompetencji i przyjmują na siebie część zadań dyrektora szkoły.

2. Szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora ustala dyrektor szkoły.
Bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych wicedyrektorowi sprawuje dyrektor szkoły.

 

Zadania i kompetencje Wicedyrektora określone są w § 12 ust 3 Statutu.

 

RADA PEDAGOGICZNA

1.W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, działa w oparciu o zatwierdzony regulamin Rady Pedagogicznej zgodny z przepisami prawa oświatowego.

2.W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz pracownicy innych zakładów pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu, pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi szkoły.

Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

 

Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej określone są w § 11 ust.7 Statutu.

 

RADA RODZICÓW

W szkole działa Rada Rodziców zgodnie z art. 53 i 54 Ustawy o Systemie Oświaty.

Rada rodziców jest reprezentacją rodziców ogółu uczniów, działa w oparciu o przyjęty regulamin Rady Rodziców zgodny z przepisami prawa oświatowego

 1. W skład Rady Rodziców wchodzą – po jednym – przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 2. W wyborach do Rady Rodziców  jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności

Współdziała z dyrektorem, wszystkimi organami szkoły, organem prowadzącym i nadzorującym oraz innymi instytucjami w realizacji zadań szkoły.

 

Zadania Rady Rodziców określone są w § 11 ust 8 Statutu.

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Nr 2.

 1. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym tajnym i powszechnym.
 2. Organy samorządu uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów:
  • przewodnicząca/y zarządu samorządu uczniowskiego,
  • zarząd samorządu uczniowskiego,
  • rada samorządu uczniowskiego.
 3. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

 Zasady i tryb działania Samorządu Uczniowskiego określone są w § 11 ust.9 Statutu. Szczegóły pracy Samorządu Uczniowskiego zawiera jego Regulamin.

 

KIEROWNIK  SZKOLENIA  PRAKTYCZNEGO

 1.  Kierownik szkolenia praktycznego pełni bieżący nadzór nad wypełnianiem obowiązku prawidłowego realizowania przez młodzież praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych oraz współpracuje w tej dziedzinie z zakładami pracy, instytucjami i placówkami o różnych formach własności.
 2. Kierownik szkolenia praktycznego odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i organem prowadzącym i nadzorującym szkołę za sprawność organizacyjną i poziom wyników praktycznej nauki zawodu.


Zadania Kierownika Szkolenia Praktycznego określone są w § 12 ust 7 Statutu

 

Poszczególne organy Zespołu w swych działaniach powinny kierować się zasadami, które gwarantują im możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich ustawowych kompetencji, zapewniają bieżący przepływ informacji pomiędzy organami szkoły.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Lidia Spólny
Odpowiada:Lidia Spólny
Wytworzył:Tomasz Pacholski
Data ostatniej zmiany:2020-01-08 12:28:15

Archiwum

Data Autor
2019-09-09 13:31 Lidia Sładkowska zobacz
2014-12-03 14:19 Lidia Sładkowska zobacz
2014-12-03 14:19 Lidia Sładkowska zobacz
2014-11-28 13:57 Lidia Sładkowska zobacz
2014-11-28 13:56 Lidia Sładkowska zobacz
2014-11-28 13:56 Lidia Sładkowska zobacz
2011-10-17 16:45 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1607