Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu
drukuj

Nabór do pracy

Rudziniec, 10.03.2022r

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na wolne stanowisko urzędnicze – księgowa Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowiska urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu  do zatrudnienia wybrano Panią Justynę Świerczyńską zam. w Gliwicach

Uzasadnienie

Pani Justyna Świerczyńska zyskała pozytywne i najwyższe wyniki na wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych uznała, że kandydatka posiada odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje, aby prawidłowo realizować zadania na oferowanym stanowisku pracy

 

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych

w Rudzińcu

Sylwia Stopa

 

 

Wykaz numerów referencyjnych
ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne
określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze – księgowa nabór nr 2/2022
w Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu

numer referencyjny oferty

 1. 1/2/2022
 2. 2/2/2022
 3. 3/2/2022

Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana kandydatom telefonicznie.

Osoby, które nie przystąpią do testu merytorycznego oraz osoby, które po teście merytorycznym nie zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru mogą odbierać (osobiście) swoje dokumenty aplikacyjne do momentu publikacji informacji o wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

 

 

Rudziniec, dnia  07.02.2022 r.

 

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu

ogłasza nabór nr 2/2022 na wolne stanowisko  urzędnicze -  księgowa

 

Liczba (wymiar etatu):               1 etat

 

Miejsce wykonywanie pracy:    Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu

 1. Gliwicka 26

                                                      44-160 Rudziniec

Nawiązanie stosunku pracy:

 1. Od marzec 2022 r. z możliwością przesunięcia terminu z uwagi na potrzeby pracodawcy.
 2. Nawiązanie stosunku pracy nastąpi na podstawie umowy o prace, w pełnym wymiarze czasu pracy
 3. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. Kontrola wstępna kompletności i rzetelności dokumentacji finansowo - księgowej.
 2. Wprowadzanie faktur do systemu bankowego
 3. Księgowanie dowodów księgowych, wydatków, kosztów oraz innych kont rozrachunkowych
 4. Obsługa płacowa
 5. Przygotowywanie danych do sprawozdań z wykonania budżetu, sprawozdań GUS i innych
 6. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora lub głównego księgowego

 

Wykształcenie:

       Wyższe lub średnie z co najmniej 2 letnim stażem pracy

 

 

Niezbędne wymagania:

 

1)    ma obywatelstwo polskie

2)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)    nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4)    posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków  księgowego;

5) posiada znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych, rachunkowości      i sprawozdawczości budżetowej,   

 

Wymagania dodatkowe:

  

 • Umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych QNT, Vulcan
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, Karta Nauczyciela, Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • odpowiedzialność, rzetelność, dokładność
 • samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres

 

Warunki pracy:

Praca o charakterze administracyjno-biurowym będzie świadczona w wymiarze 1 etatu, w biurze Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu, ul. Gliwicka 26,  44 – 160 Rudziniec, w tym  4 godzin przy komputerze.  Warunki pracy bezpieczne.  

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty:

 

 • list motywacyjny
 • życiorys
 • kserokopie świadectw pracy (lub zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia)
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
 • kwestionariusz osobowy (zgodnie ze wzorem opublikowanym w Biuletynie Informacji         Publicznej)
 • formularz oświadczeń (zgodnie ze wzorem opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej)

 

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem

„Nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości” za pośrednictwem poczty,

w Biurze Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu ul. Gliwicka 26,   do dnia 21 lutego 2022 r. lub

drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.

 

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane

 

Nabór przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu. Nabór będzie się składał z trzech etapów:

- sprawdzenie złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym

- test sprawdzający wiedzę kandydatów w formie pisemnej

- rozmowa kwalifikacyjna

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru do dnia  28 lutego 2022 r

 

 

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych

w Rudzińcu

 

Sylwia Stopa

Osoby odpowiedzialne

Autor:Sylwia Stopa
Odpowiada:Sylwia Stopa
Wytworzył:Sylwia Stopa
Data ostatniej zmiany:2022-03-10 23:53:43

Archiwum

Data Autor
2022-02-07 21:42 Sylwia Stopa zobacz
2022-02-07 21:40 Sylwia Stopa zobacz
2022-02-04 00:15 Sylwia Stopa zobacz
2022-01-04 14:22 Sylwia Stopa zobacz
2022-01-04 14:07 Sylwia Stopa zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 184