Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu
drukuj

Przetwarzanie danych osobowych

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu informuje o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Przemysław Kawa. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możecie się Państwo z nim kontaktować pisząc na adres email Centrum Usług Wspólnych: dyrektor@cuw.rudziniec.pl lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych na adres email: iod@csw.edu.pl

Wypełniając obowiązki wynikające z art. 13, 14 rozporządzenia 2016/679 RODO publikuję dla Państwa wiedzy i realizując Państwa podstawowe prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, klauzule informacyjne dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Centrum Usług Wspólnych.

Klauzule informacyjne:

  1. Postępowanie administracyjne.pdf
  2. Obsługa korespondencji. pdf

 

REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W celu ułatwienia Państwu, korzystania z praw określonych w art. 15 - 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO oraz usprawnienia komunikacji w zakresie:

  1. Prawa dostępu do informacji oraz kopii danych osobowych przetwarzanych przez UG Tworóg,
  2. Prawa do sprostowania danych;
  3. Prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) wobec przetwarzania opartego art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a);
  4. Prawa do ograniczenia przetwarzania;
  5. Prawa do przenoszenia danych wobec przetwarzania opartego art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) oraz przetwarzania odbywającego się w sposób zautomatyzowany;
  6. Prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowaniu.

Administrator Państwa danych osobowych udostępnia poniżej podanie oraz wniosek za pomocą, których każda osoba, której dane dotyczą mogą realizować swoje uprawniania wynikające z powyższych przepisów.

Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku
z żądaniem na podstawie art. 15–22 RODO, W razie potrzeby termin ten można przedłużyć
o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

Wniosek o uzyskanie praw osób, których dane dotyczą (art. 15-22 RODO). doc

Wniosek prosimy kierować na adres e-mail: dyrektor@cuw.rudziniec.pl lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Rudzińcu mieszczącego się przy ul. Gliwickiej 26.

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Sylwia Stopa
Odpowiada:Sylwia Stopa
Wytworzył:Sylwia Stopa
Data ostatniej zmiany:2022-02-07 21:51:15

Archiwum

Data Autor
2022-02-07 21:45 Sylwia Stopa zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 214