Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa im. Zjednoczonej Europy w Starkowie
drukuj

Koncepcja Pracy

 

 

KONCEPCJA PRACY
GIMNAZJUM IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY
W STARKOWIE

obowiązująca od roku szkolnego 2012/2013

 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego

  

1)     Zapoznano Radę Rodziców dnia 10.09.2012 r.

2)     Przyjęto do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 25.06.2012 r.

  

 

MISJA I WIZJA GIMNAZJUM IM ZJEDNOCZONEJ EUROPY
W STARKOWIE

1. Misja Gimnazjum to:

 • wychowanie dobrego, kulturalnego, wykształconego i odpowiedzialnego człowieka, który osiągnie sukces w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym;
 • wpajanie systemu wartości ogólnoludzkich;
 • kształtowanie tolerancji;
 • eliminowanie agresji;
 • nauczanie pracy nad sobą;
 • kształtowanie umiejętności interpersonalnych;
 • wzbudzanie zainteresowań, rozwijanie uzdolnień;
 • promowanie zdrowego stylu życia;
 • przygotowanie do aktywnego udziału w życiu kulturalnym;
 • wykształcenie ucznia o wysokim poziomie wiedzy i umiejętności;
 • wykształcenie ucznia samodzielnego, poszukującego i otwartego na wiedzę.

2. Wizja Gimnazjum to:

 • wysoki poziom nauczania realizowany poprzez: otwartość na wiedzę, umiejętność korzystania z różnych źródeł celem zdobycia potrzebnych informacji;
 • kształtowanie osobowości ucznia. 

3. MODEL ABSOLWENTA

Absolwent Gimnazjum to uczeń:

 • dobrze wykształcony, otwarty na wiedzę;
 • odznaczający się tolerancją, aktywnością i uczuciowością;
 • posiadający takie umiejętności interpersonalne jak:
 • współpraca z innymi,
 • komunikatywność,
 • życzliwość,
 • otwartość na potrzeby innych.

Absolwent naszej szkoły: 

 • Ma poczucie odpowiedzialności za własny rozwój oraz potrafi zaplanować swoją przyszłość.
 • Potrafi sam zdobywać i przetwarzać potrzebną mu wiedzę oraz umie korzystać  
  z nowoczesnych źródeł informacji.
 • Zna dwa języki obce, dzięki czemu potrafi  się komunikować w nowoczesnym świecie.
 • Jest przygotowany do kontynuowania nauki na wyższym poziomie.
 • Szanuje siebie i drugiego człowieka.

 W zakresie kształcenia:

 • Zapewniamy każdemu uczniowi osiąganie postępów edukacyjnych,
 • Nauczymy korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych
  i wykorzystania ich podczas całego etapu kształcenia.
 • Każdego ucznia wspieramy i motywujemy w osiąganiu sukcesów.
 • Każdego ucznia traktujemy indywidualnie i zapewniamy mu rozwój.
 • Rozbudzamy zainteresowania i uzdolnienia każdego ucznia

 W zakresie wychowania:

 • Uczymy poszanowania demokratycznych wartości.
 • Kształtujemy tolerancję, uczciwość i sprawiedliwość, jako wartości, które powinny przyświecać każdemu człowiekowi w stosunku do siebie i drugiego człowieka
 • Współpracujemy razem z rodzicami wychowując pokolenia, które będą kształtować naszą Ojczyznę.
 • Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną, w której znamy swoich uczniów i ich wspieramy.
 • Wszyscy uczniowie mają równe szanse w osiąganiu celów i rozwijaniu swoich zainteresowań

 

1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego.

Wymagania z załącznika rozporządzenia

Osiągnięcia/zadania

Termin realizacji

zadania

Odpowiedzialny za realizację zadania

Ewaluacja

Odpowiedzialny

Termin

1.1.

W szkole analizuje   się wyniki egzaminu gimnazjalnego

1) Do analizy wyników egzaminów nauczyciele wykorzystują   różnorodne metody analizy wyników:

a) EWD, dane w tabelach, wykresy, prezentacje.

b) stanin gimnazjum,

c) mediana, dane ilościowe, jakościowe,

d) treści zadań o dużej i małej łatwości z poszczególnych   przedmiotów.

 

 

 

 

Do końca roku szkolnego, w którym odbył się egzamin

Nauczyciele przedmiotów:|
a) zespół matematyczny-Katarzyna   Orbik-Balcerzak i Katarzyna Wirkus
b)zespół matematyczno-przyrodniczy-Jarosław   Wasyluk
Izabela Czyż
Monika Czykier-Sokołowska
Joanna Łysakowska
c)zespół humanistyczny-   historia-Mariusz Bartczak
j. polski -Anna Kowalczyk

Zespół diagnostyczny

Przewodnicząca Katarzyna Orbik-Balcerzak

Do 15.09 następnego roku

szkolnego po egzaminie

2) Nauczyciele wdrażają wnioski z analizy wyników   egzaminów.

Na bieżąco

3) Wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów   kształcenia.

Na bieżąco

1.2.

Uczniowie   nabywają wiadomości i   umiejętności

 

1)     Nauczyciele   prowadzą badania wyników nauczania i analizują osiągnięcia uczniów.

Na bieżąco

Nauczyciele przedmiotów

Zespół diagnostyczny

 Czerwiec

2)  Nauczyciele formułują i wdrażają   wnioski z analizy osiągnięć uczniów.

Na bieżąco

3)  Nauczyciele dostrzegają możliwości   uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce.

 

4) Wdrożone wnioski przyczyniają się   do poprawy wyników w nauce uczniów.

 

1.3.

Uczniowie   są aktywni

 

1)     Uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych   aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły:

a)     samodzielnie odrabiają prace domowe,
b)     uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych,
c)     biorą udział w konkursach,
d)    biorą udział w imprezach szkolnych, środowiskowych,
e)     występują z inicjatywami,
f)      angażują się w pracę Samorządu Uczniowskiego.

Na bieżąco

Samorząd uczniowski

Pedagog

Ewa Kuligowska

Styczeń

 

 

Czerwiec

2)     Samorząd Uczniowski realizuje działania zainicjowane   przez uczniów.

Na bieżąco

2.2.

Oferta   edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

1) Nauczyciele modyfikują i wzbogacają ofertę   edukacyjną.

Na bieżąco

Nauczyciele przedmiotów

Nauczyciele przedstawiają na podsumowujących radach   pedagogicznych

Styczeń

 

Czerwiec

2) Rozwijane są zainteresowania uczniów. Koła   przedmiotowe, konsultacje w ramach godzin z art.42

Na bieżąco

3)Nauczyciele realizują nowatorskie rozwiązania programowe.

Na bieżąco

2.6.

Prowadzone   są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

1) Uczniowie   osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości.

Na bieżąco

Nauczyciele przedmiotów

Zespół  d/s   pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Styczeń

Czerwiec

2) Nauczyciele   prowadzą działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, uwzględniające   indywidualizację.

 

2. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie.

Wymagania z załącznika rozporządzenia

Osiągnięcia/zadania

Termin realizacji

zadania

Odpowiedzialny za realizację zadania

Ewaluacja

Odpowiedzialny

Termin

1.4.

Respektowane   są normy społeczne

 

1) Uczniowie   czują się w szkole bezpiecznie.

Na bieżąco

Nauczyciele, wychowawcy klas

Pedagog Ewa Kuligowska

 

Praca zespołowa w czasie comiesięcznych posiedzeń   rady pedagogicznej

Styczeń

 

 

Czerwiec

2) Uczniowie   wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.

3) Uczniowie   prezentują właściwe zachowania.

4) Nauczyciele   precyzują normy zachowań uczniów.

Na bieżąco

5) Nauczyciele   analizują podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie   zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.

Na bieżąco

6) Nauczyciele   oceniają skuteczność podejmowanych działań.

Na bieżąco

7) Nauczyciele   modyfikują oddziaływania wychowawcze w razie potrzeb, uwzględniając inicjatywy   uczniów za pośrednictwem samorządu uczniowskiego.

Na bieżąco

Opiekun SU

2.5.

W   szkole kształtuje się postawy uczniów

 

1) Działania   wychowawcze podejmowane przez nauczycieli są planowane i modyfikowane zgodnie   z potrzebami uczniów oraz z ich udziałem.

Na bieżąco

Nauczyciele, wychowawcy klas

 

Styczeń

 

Czerwiec

2) Nauczyciele   analizują działania wychowawcze i wdrażają wnioski z tych analiz.

4.3.

Szkoła   ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie

 

1) Nauczyciele   zapoznają uczniów z regulaminami pracowni, sali gimnastycznej, obiektów   sportowych, boisk, świetlicy, biblioteki.

Na pierwszych zajęciach

Nauczyciele przedmiotów, świetlicy, biblioteki

Zespół ds. BHP

Styczeń

 

 

 

Czerwiec

2) W w/w   pomieszczeniach, na boisku znajdują się regulaminy instruujące.

Nauczyciele

3) Pomieszczenia,   do których wstęp uczniów jest zabroniony są odpowiednio oznakowane.

Co najmniej 1 w roku – sierpień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco

Zespół ds. BHP

4) Przeglądy   stanu technicznego budynku, obiektów są wykonywane z należytą dokładnością.

5) Pracownia   komputerowa jest wyposażona w odpowiednią ilość sprzętu komputerowego która   umożliwia właściwą realizację podstawy programowej ( jeden komputer na   jednego ucznia)

6) Funkcjonuje   Centrum Informacji Multimedialnej z odpowiednia ilością stanowisk   komputerowych i dostępem do Internetu.

7) Zbiory   biblioteczne opracowane i skatalogowane są w programie bibliotecznym MOL

8) Biblioteka   posiada odpowiednią ilość lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych 

9) W każdej   Sali lekcyjnej znajduje się zestaw multimedialny (komputer i projektor z   dostępem do Internetu) 

10) Nauczyciele   maja możliwość wykorzystywania na zajęciach tablic interaktywnej

Zespół ds. BHP 

Nauczyciele (na bieżąco zgłaszają dyrektorowi   zapotrzebowanie na niezbędne do realizacji podstawy programowej pomoce   dydaktyczne)

 

3.  Wszyscy nauczyciele czują się odpowiedzialni za wyniki nauczania, wychowania oraz bezpieczeństwo uczniów.

 

Wymagania z załącznika rozporządzenia

Zadania

Termin realizacji

zadania

Odpowiedzialny za realizację zadania

Ewaluacja

Odpowiedzialny

Termin

2.1.

Szkoła   ma koncepcję pracy

1) Nauczyciele   działają zgodnie z przyjętą przez Radę Pedagogiczną koncepcją pracy.

Na bieżąco

Wychowawcy

Przewodniczący zespołów zadaniowych

Styczeń

 

Czerwiec

2) Nauczyciele analizują i modyfikują koncepcję   pracy szkoły w razie potrzeb.

3) Wychowawcy   zapoznają oraz angażują uczniów oraz ich rodziców do realizacji zadań z   koncepcji pracy szkoły.

Na początku roku szkolnego

2.3.

Procesy   edukacyjne mają charakter zorganizowany

1) Nauczyciele pracują wspólnie z uczniami nad   doskonaleniem procesów edukacyjnych.

Na bieżąco

Nauczyciele

Zespół do spraw ewaluacji

Styczeń

 

Czerwiec

2) Nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i   motywowania uczniów w procesie uczenia się.

3) Nauczyciele udzielają informacji o postępach w nauce   wspierając ucznia w planowaniu jego rozwoju i w indywidualnym   procesie uczenia się.Informacje udzielane są na bieżąco na comiesięcznych   spotkaniach z rodzicami zgodnie z harmonogramem spotkań ustalonym we wrześniu   na cały rok szkolny.

4) Nauczyciele analizują wyniki monitorowania osiągnięć   uczniów i wdrażają wnioski z tych analiz.

 5) W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny.

2.4.

Procesy   edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

1) Nauczyciele wspomagają siebie nawzajem   w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych.

Na bieżąco

Nauczyciele, Zespoły zadaniowe

Przewodniczący zespołów zadaniowych

Styczeń

 

Czerwiec

2) Wprowadzanie   zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych następuje w wyniku   wspólnych ustaleń między nauczycielami.

2 razy w roku szkolnym

4.1.

Funkcjonuje   współpraca w zespołach

 

1) Nauczyciele   pracują zespołowo i analizują efekty swojej pracy.

Na bieżąco

Nauczyciele

Zespoły:

Matematyczny

Matematyczno-przyrodniczy

Humanistyczny

Językowy

 

Styczeń 

Czerwiec

Posiedzenia rady pedagogicznej dla wszystkich   nauczycieli

2) Nauczyciele   wspólnie planują działania podejmowane w szkole lub placówce.

3) Nauczyciele   wspólnie rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy współpracy.

 

 


 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Izabela Łazuga
Odpowiada:Dorota Czupryniak
Wytworzył:Dorota Czupryniak
Data ostatniej zmiany:2013-03-15 12:20:43

Archiwum

Data Autor
2013-03-15 12:08 Izabela Łazuga zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1220