Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa im. Zjednoczonej Europy w Starkowie
drukuj

Organizacja pracy

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
 4. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
 5. Uczniowie szkoły podzieleni są na oddziały i realizują program nauczania określony odrębnymi przepisami.
 6. Organizację zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

W szkole funkcjonują:

 • stołówka,
 • biblioteka z czytelnią,
 • szatnia.

KONTAKT SZKOŁY Z RODZICAMI

 1. Rodzice maja prawo do zaznajomienia się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej klasie i szkole, znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania, uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.
 2. Stałe współdziałanie rodziców i nauczycieli umożliwiają rady klasowe, rada rodziców.
 3. Szkoła organizuje spotkania:
  • raz w roku (wrzesień - październik) dyrektora (wicedyrektora) z rodzicami wszystkich poziomów,
  • klasy I – III: co najmniej dwa razy w roku szkolnym (październik, luty) wychowawców z rodzicami,
  • klasy I – III: przed planowanymi wyjazdami zbiorowymi (wycieczki, biwaki itp.).
 4. Rodzice mają prawo w wyznaczonym czasie uzyskać od nauczyciela informację, a nauczyciel ma obowiązek indywidualnego kontaktu z rodzicami w razie potrzeby.
 5. Rodzice informowani są o bieżącej działalności gimnazjum na stronie internetowej: www.gimnazjumstarkowo.republika.pl

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

W Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Starkowie działają koła:

 • sportowe,
 • chór
 • taneczne
 • fizyczne
 • biologiczne

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dorota Czupryniak
Odpowiada:Jarosław Wasyluk
Wytworzył:Dorota Czupryniak
Data ostatniej zmiany:2012-03-09 14:08:46

Archiwum

Data Autor
2012-03-09 14:06 Izabela Łazuga zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 887