drukuj

Organy szkoły

 Organy Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Starkowie:

  1. Dyrektor Szkoły
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców
  4. Samorząd Uczniowski

Każdy z tych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami.

W celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych decyzjach organizuje się wspólne zebrania, apele szkolne, zapisuje zawiadomienia i ogłoszenia w „Księdze zarządzeń dyrektora szkoły”, na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim, na stronie internetowej szkoły.

DYREKTOR
Kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Sprawuje opiekę nad młodzieżą uczącą się w szkole.
Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w Rozdziale III, pkt.2
Dyrektorem Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Starkowie jest pani Beata  Kiedrowska

RADA PEDAGOGICZNA
Jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole.

Szczegółowe kompetencje Rady Pedagogicznej oraz sposób podejmowania przez nią uchwał zawiera ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wewnętrzny „Regulamin Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Starkowie”.

RADA RODZICÓW
Stanowi reprezentację rodziców uczniów szkoły. Radę Rodziców stanowią tzw. „trójki klasowe”, które wybierane są przez ogół rodziców uczniów wszystkich klas.

Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. Może wspierać działalność statutową szkoły gromadząc fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym między innymi zawarte są zasady wydatkowania funduszy.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Samorząd tworzą uczniowie szkoły. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin. Regulamin SU respektując wspomnianą wyżej ustawę oświatową zawiera szczegółowe kompetencje i uprawnienia samorządu uczniowskiego

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dorota Czupryniak
Odpowiada:Jarosław Wasyluk
Wytworzył:Dorota Czupryniak
Data ostatniej zmiany:2012-03-09 14:11:35

Archiwum

Data Autor
2012-03-09 14:09 Izabela Łazuga zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 697