Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa im. Zjednoczonej Europy w Starkowie
drukuj

Zasady rekrutacji

ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH
GIMNAZJUM IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY
W STARKOWIE
NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Zgodnie z zarządzeniem nr 4/2015 z dnia 27 stycznia 2015r. Pomorskiego Kuratora Oświaty

 1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie i poza obwodem gimnazjum.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły i pobierających naukę w klasach szóstych Szkoły Podstawowej im. Sportowców Polskich w Trzebielinie i im. Marii Konopnickiej w Suchorzu, w terminie do 29 maja 2015 roku wypełniają ZGŁOSZENIE kandydata do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum  w Starkowie. Zgłoszenie można pobrać ze strony internetowej gimnazjum, druk  zgłoszenia dostępny będzie również  w sekretariacie gimnazjum.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem Publicznego Gimnazjum w Starkowie, w przypadku gdy dysponuje ono wolnymi miejscami, wypełniają WNIOSEKo przyjęcie kandydata do klasy pierwszej  do dnia 29 maja 2015 roku. Wniosek można pobrać ze strony internetowej gimnazjum, druk wniosku dostępny będzie również  w sekretariacie gimnazjum.
 4. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu Publicznego  Gimnazjum w Starkowie,  listę przyjętych ustala dyrektor na podstawie  kryteriów uwzględniających oceny ucznia na świadectwie ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej, wyniki sprawdzianu zewnętrznego oraz ocenę z zachowania.

           Kryteria rekrutacji:

1. W rekrutacji do gimnazjów maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym wynosi 90, w tym:

 • 40 pkt – liczba punktów możliwych do uzyskania za sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu),
 • 40 pkt – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody i języka obcego – obowiązkowego,
 • 10 pkt – liczba punktów możliwa do uzyskania za ocenę z zachowania na świadectwie   ukończenia szkoły podstawowej.

2. Sposób przeliczania ocen na punkty stopni z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (język polski, matematyki, historii, przyrody i obowiązkowego języka obcego):

 • celujący – 8 pkt
 • bardzo dobry – 7 pkt
 • dobry – 5 pkt
 • dostateczny – 3 pkt
 • dopuszczający – 1pkt.

3. Punkty wynikające z oceny z zachowania na świadectwie ukończenia VI klasy szkoły podstawowej:

 • wzorowe (10 pkt )
 • bardzo dobre ( 6 pkt )
 • dobre ( 3 pkt )
 • inne ( 0 pkt )

Uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły są przyjmowani w pierwszej kolejności do klas  i nie obowiązują ich powyższe kryteria.

 1. Nie przyjmuje się do Gimnazjum ucznia mieszkającego poza obwodem, który uzyskał w klasie szóstej nieodpowiednią ocenę z  zachowania.
 2. Absolwenci szkoły podstawowej przyjmowani są do PublicznegoGimnazjum
  w Starkowie na podstawie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o szczególnych wynikach sprawdzianu zewnętrznego.
 3. Termin składania świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń
  o szczególnych wynikach sprawdzianu zewnętrznego oraz zdjęcia do legitymacji szkolnej upływa 1 lipca 2015 r. – godz. 12 00
 4. Podanie wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów przyjętych odbędzie się 3 lipca 2015 r. do godz. 12.00. Listy wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły.

 HARMONOGRAM  REKRUTACJI : 

Składanie zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum

od 3 marca 2015 r.
do 29 maja 2015 r.

Składanie przez kandydatów dokumentów do gimnazjum  (oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczególnych wynikach sprawdzianu zewnętrznego) 

od 26czerwca 2015 r.
do 1 lipca 2015 r.
do godz. 12.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do gimnazjum

3 lipca 2015 r.
do godz. 12.00

Załączniki:

ZGŁOSZENIE – zał.  Nr 1

WNIOSEK – zał. Nr 2 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Izabela Łazuga
Odpowiada:Jarosław Wasyluk
Wytworzył:Izabela Łazuga
Data ostatniej zmiany:2015-04-10 10:37:07

Archiwum

Data Autor
2015-04-10 10:36 Izabela Łazuga zobacz
2014-05-05 12:36 Dorota Czupryniak zobacz
2012-03-09 14:14 Dorota Czupryniak zobacz
2012-03-09 14:14 Izabela Łazuga zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1015