Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego
drukuj

Ponowne wykorzystanie informacji publicznych

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej


 I. Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Żywcu 

1. Podmiot wykorzystujący informację publiczną udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Żywcu jest obowiązany do:

a) poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Szkoły Podstawowej nr 1 w Żywcu;

b) zachowania pierwotnej formy pozyskanych informacji od Szkoły Podstawowej nr 1 w Żywcu - w przypadku ponownego udostępniania informacji innym użytkownikom;

c) poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej, jeżeli takie przetworzenie nastąpiło.

2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Żywcu nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za ponowne wykorzystanie informacji publicznej zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Żywcu, w zakresie dozwolonym przepisami prawa.


II. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

1. Informacje publiczne są udostępnione w celu ich ponownego wykorzystania na wniosek, w przypadku gdy:

1) informacja publiczna nie została udostępniona w BIP Szkoły Podstawowej nr 1,

2) wnioskodawca zamierza wykorzystać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

2. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek  Szkoła Podstawowa nr 1 w Żywcu poniesie z tego tytułu dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku podmiot może pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

3. O wysokości opłaty, o której mowa powyżej, wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępniania informacji albo wycofa wniosek.


III. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Żywcu, rozpatrując wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej, może przedstawić ofertę określającą warunki ponownego wykorzystania żądanych informacji publicznych oraz opłaty z tym związanej.
2. Wnioskodawca, do którego została skierowana oferta, może w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia ustawy o dostępie do informacji publicznej.
3. W przypadku wniesienia sprzeciwu Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Żywcu w drodze decyzji, rozstrzygnie o warunkach ponownego wykorzystania informacji publicznej lub o wysokości opłaty.
4. Od decyzji stronie służy odwołanie zgodnie  z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Małgorzata Kapała
Odpowiada:Małgorzata Kapała
Wytworzył:redaktor
Data ostatniej zmiany:2015-01-05 19:06:08

Archiwum

Data Autor
2015-01-03 21:07 Małgorzata Kapała zobacz
2015-01-03 20:30 Małgorzata Kapała zobacz
2015-01-03 20:29 Małgorzata Kapała zobacz
2015-01-03 20:00 Małgorzata Kapała zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 912