Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego
drukuj

Przyjmowanie i załatwianie spraw

SPOSOBY PRZYJMOWANIA i ZAŁATWIANIA SPRAW
w Szkole Podstawowej nr 1 w Żywcu

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw zawiera instrukcja kancelaryjna zawarta w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319 z 1999r. ze zmianami) i Statuty Szkoły Podstawowej nr 1 w Żywcu.

1.   Miejsce przyjmowania interesantów: sekretariat, gabinet dyrektora szkoły, gabinet wicedyrektora szkoły, gabinet pedagoga szkolnego, gabinety terapeutów, pokój nauczycielski, sale lekcyjne.

2.    Godziny przyjmowania interesantów:

1)  sekretariat: poniedziałek- piątek: 8.00 - 15.00

2)  dyrektor szkoły: codziennie poza czasem zajęć z uczniami i spotkań z Radą Pedagogiczną

3)  wicedyrektor: codziennie poza czasem zajęć z uczniami i spotkań z Radą Pedagogiczną

4)  pedagog szkolny: w godzinach pracy, jak na stronie Szkoły – www.sp1.zywiec.pl,

5)  nauczyciele: codziennie poza czasem zajęć z uczniami i spotkań z Radą Pedagogiczną, przed i po zajęciach po uprzednim umówieniu się.

3.    Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

1)    Interesantów przyjmuje dyrektor szkoły, zastępca dyrektora szkoły, pedagog, kierownik  świetlicy oraz sekretarz szkoły.

2)    Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

3)Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, drogą elektroniczną:

a)    adres do korespondencji: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego,  ul. Ks. Prałata St. Słonki 14, 34-300 Żywiec.

b)    e-mail: jedynka@poczta.onet.pl

c)     telefon: 693821227;

4) Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.

5) Kopie odpowiedzi na pisma wraz z oryginałem pisma wpływającego przechowywane są w teczkach zgodnie z rzeczowym wykazem akt.

6) Sprawy nie wymagające odpowiedzi w formie pisemnej załatwiane są przez ustne udzielenie informacji.

7) Sprawy załatwiane są według kolejności wpływu.

 

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ SZKOŁĘ:

1.    Obowiązek szkolny:

1)  zapisy do szkoły(zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny w sekretariacie szkoły lub podczas zebrania rodziców),

2)  ewidencja uczniów,

3)  arkusze ocen i dzienniki.

2.    Sprawy administracyjne:

1)  zezwolenia i zwolnienia(indywidualny tok nauki, zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych)

2)  wydawanie legitymacji uczniowskich i kart rowerowych(wydaje sekretariat),

3)  wydawanie zaświadczeń,

4)  wydawanie duplikatów.

3.    Postępowanie w sprawach nieletnich: wnioski do Sądu Rodzinnego.

4.    Sprawy kadrowe: sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

5.    Sprawozdawczość: raporty, sprawozdania.

6.    Wynajem bazy szkolnej.

7.    Archiwum:

1) akta osobowe pracowników,

2) arkusze ocen

3) dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,

4) protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,

5) protokoły Rady Rodziców,

6) księga zarządzeń Dyrektora Szkoły.

 

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY:

1. PROCEDURA ZAPISU ORAZ WYPISU UCZNIA

 

Rodzic lub opiekun prawny powinien dokonać formalności osobiście w sekretariacie szkoły (niezbędny jest dowód osobisty):

ZAPIS UCZNIA DO SZKOŁY:

  1. W pierwszej kolejności zapisywane są dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły(informacja o obwodzie szkoły w załączeniu).
  2. Rodzic powinien dokonać zapisu dziecka osobiście podczas spotkania rodziców (o terminie powiadamia się wcześniej rodziców)lub w sekretariacie szkoły.
  3. Dane niezbędne do zapisu: PESEL dziecka, adresy zameldowania i zamieszkania, informacja o przedszkolu, gdzie dziecko spełniało obowiązek przygotowania przedszkolnego.
  4. Zapisu dziecka dokonuje się, wypełniając odpowiedni druk podania pobrany ze strony internetowej szkoły lub z sekretariatu(druk w załączeniu).
  5. Przy przeniesieniu ucznia z innej szkoły niezbędnymi dokumentami są:

1)    druk przekazania ucznia,

2)    świadectwo ukończenia szkoły - do wglądu,

3)    kserokopia arkusza ocen,

4)    dokumentacja medyczna,

5)    dokumentacja od pedagoga, psychologa itp.

WYPIS UCZNIA ZE SZKOŁY

1. W sytuacji podęcia decyzji o przepisaniu dziecka do innej szkoły rodzic zobowiązany jest:

1)    powiadomić szkołę o zamiarze przepisania dziecka do innej szkoły lub o wyjeździe za granicę,

2)    w miarę możliwości dostarczyć  do sekretariatu szkoły potwierdzenie przyjęcia ucznia do nowej szkoły,

3)    uzyskać potwierdzenie z biblioteki szkolnej o zwrocie książek i podręczników.

2. Po otrzymaniu potwierdzenia o przyjęciu dziecka do wybranej szkoły sekretarz szkoły przesyła pocztą dokumentację szkolną dziecka, w tym dokumentację medyczną.

 

 2. PROCEDURA ZWOLNIENIA DZIECKA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

Zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego na jeden semestr lub cały rok szkolny następuje decyzją Dyrektora Szkoły. Po otrzymaniu zaświadczenia lekarskiego rodzic zobowiązany jest jak najszybciej dostarczyć dokument wraz z wnioskiem o zwolnienie z wychowania fizycznego(druk w załączeniu) do Dyrektora Szkoły.

 

3. PROCEDURA ODROCZENIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

 

1.Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

1)    Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

2)    Rodzic składa do Dyrektora Szkoły:

a)    wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego dziecka,

b)    aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

c)     opinię publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego.

2. Dziecko nie posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, ale z ważnych przyczyn zachodzi potrzeba odroczenia obowiązku szkolnego:

1)    W uzasadnionych przypadkach obowiązek tych dzieci może być odroczony, ale nie dłużej niż o jeden rok.

2)    Rodzic składa do Dyrektora Szkoły:

a)    wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego dziecka,

b)    aktualną opinię publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 4.PROCEDURA WCZEŚNIEJSZEGO PRZYJĘCIA DZIECKA DO SZKOŁY

 

Dziecko w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat i wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

1)    W uzasadnionych przypadkach dziecko może rozpocząć naukę w wieku 6 lat.

2)    Rodzic składa do Dyrektora Szkoły:

c)     wniosek o wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły,

d)    aktualną opinię publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 5. DUPLIKATY LEGITYMACJI SZKOLNYCH ORAZ ŚWIADECTW SZKOLNYCH.

 

  1. Osoba starająca się o duplikat dokumentów składa podanie w sekretariacie szkoły.
  2. Za duplikaty legitymacji szkolnych opłata wynosi 9 złotych.
  3. Za duplikaty świadectw szkolnych opłata wynosi 26 złotych.
  4. Stosowne dokumenty starający się odbiera osobiście - czas oczekiwania do 14 dni.

 

 6. NAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH

 

 Tryb wynajmu pomieszczeń reguluje Zarządzenie Burmistrza Miasta Żywca w sprawie: zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń wraz z Wnioskiem o zastosowanie zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów/urządzeń użyteczności publicznej  jednostek samorządu terytorialnego( w załączeniu).

Osoby odpowiedzialne

Autor:Małgorzata Kapała
Odpowiada:Małgorzata Kapała
Wytworzył:redaktor
Data ostatniej zmiany:2020-09-23 15:39:40

Archiwum

Data Autor
2020-09-23 15:31 Małgorzata Kapała zobacz
2019-11-10 14:08 Małgorzata Kapała zobacz
2017-05-29 20:33 Małgorzata Kapała zobacz
2015-01-05 18:39 Małgorzata Kapała zobacz
2015-01-03 23:35 Małgorzata Kapała zobacz
2015-01-03 23:34 Małgorzata Kapała zobacz
2015-01-03 21:03 Małgorzata Kapała zobacz
2015-01-03 21:02 Małgorzata Kapała zobacz
2015-01-03 21:00 Małgorzata Kapała zobacz
2014-07-08 15:14 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2156