Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Poprawczy w Tarnowie
drukuj

Nabór na wolne stanowiska

Nabór na wolne stanowiska

  1. Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje, iż od dnia 14 września 2022 r. posiada wolne miejsca pracy na stanowisku:
  • 11/20 etatu nauczyciela praktycznej nauki zawodu profil ślusarz na Warsztatach Szkolnych w Zakładzie Poprawczym .

Wymagania minimum : Ukończone Technikum w specjalności ślusarskiej, lub tytuł zawodowy mistrza i kurs pedagogiczny oraz udokumentowane doświadczenie zawodowe w zawodzie ślusarz. Szczególny poziom kwalifikacji wymaganych od nauczycieli-wychowawców określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1

sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli /Dz.U z 2017,poz. 1575/ oraz Karta Nauczyciela .

 

  • OFERTA na powyższe stanowiska pracy ważna jest do dnia 13.10.2022 r.
  • KANDYDACI WINNI przesłać lub składać osobiście w powyższym terminie swoje aplikacje na adres 33-100 Tarnów ul. Klikowska 101 lub drogą e-mailową sekretariat@tarnow.zp.gov.pl

 

Proszę również załączyć podpisane własnoręcznie klauzule pozwalające na przetwarzanie danych osobowych poniżej załączone

Zatrudnienie jest możliwe do podjęcia od zaraz – wynagrodzenie uzależnione jest od stopnia awansu zawodowego nauczyciela

 

Zapisy dotyczące kwalifikacji :

  • 6. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu w

branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, technikach i szkołach policealnych, w tym w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje określone w § 3 lub

2) legitymuje się dyplomem ukończenia pedagogicznego studium technicznego, lub

3) posiada świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczać, oraz

przygotowanie pedagogiczne, a także co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać, lub

4) posiada tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz przygotowanie

pedagogiczne.

3) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności)

innym niż wymieniony w pkt 1 i 2, i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz

posiada przygotowanie pedagogiczne.

 

 

  1. Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje, iż od dnia 14.09.2022 r. posiada wolne miejsca pracy na stanowisku:

Strażnik- pracownik ochrony zakładu

Wymagania dotyczące stanowiska Strażnik- pracownik ochrony zakładu:

Wykształcenie średnie, mile widziane doświadczenie w pracy w służbach resortowych MS, MSWA , służba więzienna , komunikatywność,

opanowanie, znajomość technik konwojowania i interwencyjnych, negocjacji , znajomość przepisów; Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich, Ustawy o Postępowaniu w sprawach Nieletnich, Ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o

środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

A ponadto zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich /DZ.U z 2022,poz.1700/

1) która korzysta z pełni praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie był/a prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe w sprawie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3)wobec której nie orzeczono zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi;

4)która posiada co najmniej wykształcenie średnie branżowe albo średnie;

5)która spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku pracownika ochrony.

 

Zatrudnienie w wymiarze etat -40 godzin/tydzień na podstawie umowy o pracę zgodnie z Kodeksem Pracy. Stawki wynagrodzenia zgodne z

Rozporządzeniem Ministra Pracy i polityki społecznej / Dz. U. z 2020 r, poz. 1559 / .

Ankieta personalna, CV, deklaracja RODO. proszę składać osobiście w sekretariacie ZP Tarnów ul. Klikowska 101 w godzinach od 8.00do

15.00 lub w formie podpisanych skanów mailowo na adres : sekretariat@tarnow.zp.gov.pl . Osoba rekrutująca się na powyższe stanowisko winna nie figurować rejestrze skazanych, oraz rejestrze skazanych za przestępstwa seksualne.

Rekrutacja będzie prowadzona do dnia 13.10.2022 roku – z możliwością przedłużenia powyższego okresu. Zakład skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami.

Dodatkowym atutem kandydata będzie doświadczenie w pracy w resorcie więziennictwa , policji, straży celnej itp.

CV winno zawierać klauzulę własną o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji oraz dyspozycję co do CV po zakończonym naborze

Osoby odpowiedzialne

Autor:Jerzy Pabian
Odpowiada:Jerzy Pabian
Wytworzył:Jerzy Pabian
Data ostatniej zmiany:2022-09-16 16:06:57

Archiwum

Data Autor
2022-07-06 16:22 Jerzy Pabian zobacz
2022-07-06 16:20 Jerzy Pabian zobacz
2022-07-06 16:17 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-07 16:56 Jerzy Pabian zobacz
2021-05-07 13:50 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 701