Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr2 im. Jarosława Iwaszkiewicza
drukuj

Organizacja

ORGANIZACJA SZKOŁY

W Zespole Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach zatrudnieni są nauczyciele, pracownicy administracji oraz pracownicy obsługi.

Dyrektor Szkoły zatrudnia i zwalnia nauczycieli z zachowaniem przepisów Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Pracy.

Pracownicy administracji i pracownicy obsługi są zatrudniani i zwalniani przez Dyrektora Szkoły z zachowaniem przepisów Kodeksu Pracy.

Dla każdego zatrudnionego pracownika Dyrektor Szkoły ustala zakres obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności i przydział czynności.

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

 • Wicedyrektor do spraw pedagogicznych (szczegółowe obowiązki zawarte są w § 43, ust. 1 Statutu Szkoły),

 • Kierownik Warsztatów Szkolnych (szczegółowe obowiązki zawarte są w § 43, ust. 2 Statutu Szkoły),

 • Sekretarz Szkoły (szczegółowe obowiązki zawarte są w § 43, ust. 3 Statutu Szkoły),

Obowiązki nauczycieli, wychowawców zawarte są w § 44 i 45, obowiązki pedagoga szkolnego w § 47 a obowiązki bibliotekarza w § 50 Statutu Szkoły.

 

ORGANY SZKOŁY

DYREKTOR SZKOŁY:

 • jest jednoosobowym organem zarządzającym i sprawującym nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest Prezydent miasta Katowice,

 • jest organem nadzoru pedagogicznego i kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły,

 • jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole,

 • sprawuje opiekę nad uczniami,

 • opracowuje projekt planu finansowego szkoły, dysponuje jego środkami i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

 • dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 • dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne,

 • dba o odpowiedni stan techniczny budynku i urządzeń znajdujących się na terenie szkoły,

 • współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania

 • w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Rada Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,

 • odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły.

Kompetencje Dyrektora Szkoły szczegółowo określa § 20 Statutu Szkoły.

 

RADA PEDAGOGICZNA

 • jest organem kolegialnym w skład, którego wchodzą wszyscy nauczyciele szkoły,

 • Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał,

 • uchwala w porozumieniu z Radą Rodziców Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły,

 • przygotowuje projekt i po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, przyjmuje nowelizację Statutu Szkoły,

 • akceptuje po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego innowacje i eksperymenty pedagogiczne,

 • akceptuje po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego gimnazjum formę realizacji 2 godzin wychowania fizycznego,

 • wnioskuje o odwołanie osób z funkcji kierowniczych,

 • uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły,

 • skreśla ucznia z listy uczniów,

 • dostosowuje wymagania na egzaminach zewnętrznych,

 • ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy Szkoły,

 • opiniuje Plan Pracy Szkoły, Projekt Planu Finansowego, Szkolny Zestaw Programów Nauczania, tygodniowy rozkład zajęć, wnioski Dyrektora o przyznanie nagród i innych wyróżnień, pracę Dyrektora przy ustaleniu jego oceny pracy.

Kompetencje Rady Pedagogicznej szczegółowo określa § 21 Statutu Szkoły.

 

RADA RODZICÓW

 • jest organem kolegialnym w skład, której wchodzą rodzice, po jednym przedstawicielu z każdego oddziału szkoły,

 • Rada Rodziców działa na podstawie własnego regulaminu,

 • Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwał,

 • uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły,

 • występuje z wnioskami i opiniami w sprawach dotyczących działalności szkoły,

 • deleguje swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły,

 • gromadzi i gospodaruje funduszami na cele statutowe szkoły, pochodzącymi z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,

 • opiniuje między innymi program wychowawczo – profilaktyczny, nowelizacje Statutu Szkoły, innowacje i eksperymenty pedagogiczne, projekt planu finansowego, ocenę dorobku zawodowego nauczyciela odbywającego staż na kolejny stopień awansu zawodowego.

Kompetencje Rady Rodziców szczegółowo określa § 22 Statutu Szkoły.

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 • jest organem kolegialnym w skład, którego wchodzą wybrani w demokratycznych wyborach przedstawiciele uczniów. W szkole działają dwa Samorządy Uczniowskie odrębnie dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej,

 • ma prawo przedstawiać wszystkim organom szkoły swoje wnioski i opinie dotyczące działalności szkoły,

 • organizuje życie szkolne w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,

 • prowadzi działalność kulturalną, oświatową, sportową i rozrywkową,

 • ma prawo do redagowania gazetki szkolnej.

Prawa Samorządu Uczniowskiego określa § 23 Statutu Szkoły.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Iwona Goźlińska
Odpowiada:Iwona Goźlińska
Wytworzył:Jerzy Sobotta
Data ostatniej zmiany:2020-02-20 11:17:29

Archiwum

Data Autor
2019-10-28 10:08 Jerzy Sobotta zobacz
2019-10-28 09:59 Jerzy Sobotta zobacz
2015-12-03 11:08 Mirosława Okoń zobacz
2015-12-03 11:07 Mirosława Okoń zobacz
2015-12-03 10:58 Mirosława Okoń zobacz
2014-10-13 20:28 Mirosława Okoń zobacz
2014-10-06 11:14 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 844