Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr2 im. Jarosława Iwaszkiewicza
drukuj

Informacje nieudostępnione

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zmianami) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek, a informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 • wniosek o udostępnienie informacji w załączniku

 

Dostęp do Informacji Publicznej

Na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019, poz. 1429) każda informacja o sprawach publicznych stanowi informacje publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych ww. ustawie.

I. PRAWO DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ przysługuje każdemu bez konieczności wykazania jakiegoś interesu prawnego lub faktycznego.

OGRANICZENIE DOSTĘPU
Udostępniane są wszystkie informacje publiczne z wyłączeniem:

 • dokumentów niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010 nr 182 poz. 1228 z późniejszymi zmianami),

 • dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą skarbową, bankową i statystyczną,

 • dokumentów w zakresie objętym ochroną zbiorów danych osobowych,

 • dokumentów zawierających informacje mogące naruszać prywatność osób fizycznych lub tajemnicę szkoły,

 • akt osobowych pracowników, list płac i innych dokumentów pracowniczych;

 • dokumentów zawierających inną prawnie chronioną tajemnicę.

Nadzór nad udostępnianiem informacji publicznych pełni Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego wyznaczona.

III. PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ OBEJMUJE PRAWO DO:

 1. Uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

 2. Wglądu do dokumentów urzędowych (dokumentem urzędowym, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o dostępie informacji publicznej, jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy).

FORMY UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI
Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze:

 • ogłaszania w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej, który jest, zgodnie z ustawą, ujednoliconym systemem stron w sieci teleinformatycznej. Stronę główną Biuletynu zawierającą m. in. wykaz podmiotów wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami tworzy minister właściwy do spraw informatyzacji. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej określa szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, zakres i tryb przekazywania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej, wymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w BIP.

2) udostępnianie:

 • w drodze ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej,

 • na wniosek zainteresowanego (jeżeli informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej),

 • w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, jednak jeżeli podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Wgląd do dokumentów odbywa się w jednostce, w której dokument jest przechowywany, w godzinach pracy tej jednostki i obecności pracownika uprawnionego. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona ww. terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji. Decyzja taka winna zawierać uzasadnienie, a także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra (np. prawo do prywatności itp.), wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Od decyzji odmownej lub umarzającej postępowanie o udostępnienie informacji przysługuje odwołanie. Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Iwona Goźlińska
Odpowiada:Iwona Goźlińska
Wytworzył:Jerzy Sobotta
Data ostatniej zmiany:2020-02-20 11:24:06

Archiwum

Data Autor
2019-10-28 10:05 Jerzy Sobotta zobacz
2014-10-27 17:19 Mirosłąwa Okoń zobacz
2014-10-07 18:44 Mirosłąwa Okoń zobacz
2014-10-07 18:42 Mirosłąwa Okoń zobacz
2014-10-07 18:41 Mirosłąwa Okoń zobacz
2014-10-07 17:13 Mirosłąwa Okoń zobacz
2014-10-06 11:14 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 624